Dnes je sobota 4.12.2021 2:47, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 44
konaného v řádném termínu, dne 15.1.2001

1041/44/01

RM bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 43/2000.

1042/44/01

RM schvaluje ceník krátkodobých nájmů a služeb v prostorách SVČ Rýmařov platný od 1.1.2001 dle předloženého návrhu a s navrženým doporučením.

1043/44/01

RM schvaluje dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Rýmařov a SVČ Rýmařov o užívání nebytových prostor, včetně vybavení redakce Rýmařovského horizontu na náměstí Svobody

1044/44/01 a)

RM schvaluje úpravu platu ředitelky Městské knihovny Rýmařov Mgr. Heleny Nejedlé,

1044/44/01 b)

RM schvaluje úpravu platu ředitelky SVČ Rýmařov Petře Mížové dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2001.

1045/44/01

RM doporučuje ZM schválit vybudování 8 bytových jednotek s pečovatelskou službou v objektu Revoluční 30 v Rýmařově za předpokladu získání podstatné části nákladů na výstavbu ze státní dotace.

1046/44/01

RM doporučuje ZM schválit rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2001 podle předloženého návrhu.

1047/44/01

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Máchova č. 19 v Rýmařově Jaroslavu Vyoralovi a Marii Machalové do 31.12.2001.

1048/44/01

RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově Gabriele Kovácsové.

1049/44/01

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově Janě Balážové do 30.6.2001.

1050/44/01

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově Markétě Kopsové do 14.7.2001.

1051/44/01

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově Marii Zdrálkové do 28.2.2001.

1052/44/01

RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově Marcele Turtákové.

1053/44/01

RM doporučuje ZM schválit uzavření předložené smlouvy o dílo s firmou Renostav, spol. s r.o., Postřelmov na kompletní provedení stavby "Nemocnice Rýmařov - odstranění havarijního a nezpůsobilého stavu dětského oddělení rekonstrukcí a rozšířením objektu".

1054/44/01

RM schvaluje úpravu platu vedoucím odborů MěÚ Rýmařov a vedoucímu Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2001.

1055/44/01 a)

RM ruší platnost usnesení č. 833/35/00,

1055/44/01 b)

RM stanoví pro rok 2001 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu v Rýmařově na 44,2.

1056/44/01

RM schvaluje úpravu platu ředitele Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2001.

1057/44/01

RM schvaluje cenu stočného na rok 2001 dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2001.

1058/44/01

RM schvaluje pronájem sklepních prostor v objektu Nádražní 5, Rýmařov za účelem zřízení kanceláře a soc. zařízení pro zaměstnance skladu paliv Josefu Mitáčkovi na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1059/44/01

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru č. 25, Rýmařov z původních společníků Jan Horváth a Josef Juračka pouze na Josefa Juračku.

1060/44/01 a)

RM schvaluje výpověď z pronájmu části pozemku p.č. 2500/1 v k.ú. Rýmařov Antonínu Veličkovi,

1060/44/01 b)

RM schvaluje pronájem části p.č. 2500/1 v k.ú. Rýmařov Vítězslavu Šopíkovi.

1061/44/01

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem plynárenských zařízení s podmínkou, že smlouva nebude obsahovat znění textu bodu 3 čl. IV.

1062/44/01

RM schvaluje pronájem části p.č. 1083/17 v k.ú. Stránské Josefu Mlynářovi na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1063/44/01 a)

RM schvaluje pronájem p.č. 3250 v k.ú. Rýmařov Evě Králíkové, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1063/44/01 b)

RM schvaluje pronájem p.č. 3251 v k.ú. Rýmařov Miroslavě Mačudové, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1064/44/01

RM schvaluje pronájem p.č. 1520 v k.ú. Rýmařov HZS OK, územní odbor Bruntál, na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1065/44/01

RM schvaluje pronájem p.č. 2120 v k.ú. Rýmařov Karlu Vilímkovi na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena až po vydání územního rozhodnutí.

1066/44/01

RM schvaluje pronájem části p.č. 1361 v k.ú. Rýmařov Milanu Galyasovi na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu s podmínkou, že před uzavřením nájemní smlouvy vybuduje Milan Galyas vlastním nákladem zábranu proti míčům dle dispozice odboru ŽPaV.

1067/44/01

RM schvaluje pronájem části p.č. 3486 v k.ú. Rýmařov firmě Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., Praha na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1068/44/01

RM schvaluje pronájem sklepních prostor v objektu tř. Hrdinů 43, Rýmařov Vlastimilu Durmanovi na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1069/44/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 1162/1 v k.ú. Rýmařov.

1070/44/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 369 a části p.č. 368/1 v k.ú. Janušov.

1071/44/01 a)

RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje p.č. 348 v k.ú. Janušov,

1071/44/01 b)

RM schvaluje pronájem p.č. 348 v k.ú. Janušov Františku Sedláčkovi na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1072/44/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 287 v k.ú. Janušov.

1073/44/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části p.č. 2985 v k.ú. Rýmařov.

1074/44/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 1703 v k.ú. Rýmařov.

1075/44/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 711 v k.ú. Rýmařov.

1076/44/01

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 3291 v k.ú. Rýmařov.

1077/44/01

RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje p.č. 1361/6 v k.ú. Rýmařov.

1078/44/01

RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje p.č. 383 v k.ú. Rýmařov.

1079/44/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části p.č. 112 a části p.č. 117 v k.ú. Edrovice Ing. Patriku Krečmerovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem za podmínky, že v kupní smlouvě bude ujednáno a vloženo do KN věcné břemeno vybudování inž. sítí

1080/44/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části p.č. 165/1 v k.ú. Stránské Jiřině Figlovské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1081/44/01

RM doporučujeme ZM schválit prodej části p.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov firmě ATRO, s.r.o., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že musí být zachován příjezd k RD na p.č. 2162 v k.ú. Rýmařov.

1082/44/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov manželům Ivě a Pavlovi Václavíkovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1083/44/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části p.č. 2438/1 v k.ú. Rýmařov manželům Jitce a Vojtěchu Zábranským za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1084/44/01 a)

RM doporučuje ZM zrušit platnost usnesení č. 283/16/00,

1084/44/01 b)

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 2290/2 v k.ú. Rýmařov manželům Ivě a Stanislavu Kočišovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1085/44/01 a)

RM doporučuje ZM schválit a) odkoupení- části p.č. 272/2 v k.ú. Edrovice, výměra 6 m2, vlastníci Bronislava a Roman Szukalští,- části p.č. 272/3 v k.ú. Edrovice, výměra 14 m2, vlastník Petr Havel,- části p.č. 326/4 v k.ú. Edrovice, výměra 102 m2, vl

1085/44/01 b)

RM doporučuje ZM schválit směnu části p.č. 274/3 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Petra Polácha za část p.č. 276/1 v k.ú. Edrovice o stejné výměře ve vlastnictví města.

1086/44/01

RM schvaluje zápůjčku půdních prostor v objektu nám. Míru č. 13, Rýmařov, za účelem zbudování půdního bytu svépomocí Jaromíru Repáňovi.

1087/44/01

RM schvaluje nájemné ve výši 630,- Kč/rok za pronájem p.č. 626 v k.ú. Rýmařov Miroslavu Havelkovi, po dobu pozastavení podnikatelské činnosti.

1088/44/01

RM bere na vědomí výpověď Antonína Juráně z pronájmu nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 43, Rýmařov, ke dni 31.12.2000 s tím, že výpovědní lhůta je tři měsíce počínaje dnem 1.1.2001.

1089/44/01

RM schvaluje úpravu nájemného za pronájem ploch v objektu Revoluční 26, Rýmařov, dle skutečně užívaných prostor s tím, že z nájemní smlouvy budou vypuštěny prostory, které nelze prozatím užívat vzhledem k jejich špatnému technickému stavu.

1090/44/01

RM souhlasí s podnájmem prostor v objektu Husova 3, Rýmařov, Aleně Zothové - prodej zdravotních potřeb.

1091/44/01

RM souhlasí s podnájmem části prostor v objektu Sokolovská 23, Rýmařov, pro nově vzniklé s.r.o. Štěpána Charníka.

1092/44/01

RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy Ing. Michala Nováka na pronájem pozemků v k.ú. Jamartice, na dobu určitou pět let počínaje dnem 1.1.2001.

1093/44/01

RM schvaluje manželům Červeným odpočet nákladů za provedené opravy RD Jesenická 54, Rýmařov z kupní ceny domu ve výši 134.236,- Kč.

1094/44/01

RM schvaluje odpočet nákladů za provedené opravy střechy a komínových hlav sdružení nájemníků domu Opavská 41, Rýmařov ve výši 28.053,- Kč.

1095/44/01 a)

RM ruší platnost usnesení č. 894/37/00,

1095/44/01 b)

schvaluje odpočet nákladů za provedené opravy spoluvlastníkům domu Opavská 39, Rýmařov ve výši 84.912,- Kč.

....................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317