Dnes je sobota 4.12.2021 3:11, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 48
konaného v řádném termínu, dne 19.3.2001

1126/48/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 45 - 47/2001.

1127/48/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 67/01, kterou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 31/95, kterou se vydávají zásady pro hospodaření s byty v majetku města, schválené usnesením městského

1127/48/01 b)

Rada města potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 o obcích, platnost pravidel pro hospodaření s byty v majetku města schválených jako příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 31/95 usnesením MZ č. 42/7/95 ze dne 22.6.1995 a následně upravenýc

1128/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pokračování v soudním sporu ve věci Město Rýmařov a Soukromá škola cestovního ruchu a managementu s.r.o. Rýmařov.

1129/48/01

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov fy. OSBE, Jaroslav Vávra, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1130/48/01

Rada města schvaluje změnu nájemce p.č. 1469 v k.ú. Rýmařov pod soukromou garáží, z původního nájemce Ivy Pohankové na nového nájemce - manžele Marie a Josefa Vylíčilovy.

1131/48/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost usnesení MZ č. 123/9/99,

1131/48/01 b)

Rada města schvaluje dlouhodobý pronájem p.č. 509 v k.ú. Jamartice Janu Krupovi na dobu určitou 50 let, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1132/48/01 a)

Rada města schvaluje změnu nájemce části p.č. 1187 v k.ú. Rýmařov z Aleny Sedláčkové na nového vlastníka restaurace Na Růžku - manžele Valovy,

1132/48/01 b)

Rada města potvrzuje stanovisko MZ ze dne 24.6.1999.

1133/48/01

Rada města schvaluje na základě dražby pronájem objektu tř. Hrdinů 33 v Rýmařově Jaroslavě Köhlerové na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 42.100,- Kč ročně. Nájemné bude hrazeno měsíc předem.

1134/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 264 v k.ú. Edrovice.

1135/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 1509 v k.ú. Rýmařov.

1136/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 112 v k.ú. Edrovice Jiřímu Obručníkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem za podmínky, že v kupní smlouvě bude ujednáno a vloženo do katastru nemovitostí věcné břemeno

1137/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 281 v k.ú. Edrovice Vladimíru Neshodovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1138/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 1162/1 v k.ú. Rýmařov Zdenko Galikovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1139/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 369 a část p.č. 368/1 v k.ú. Janušov obci Stará Ves za cenu nákladů spojených s převodem.

1140/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 287 v k.ú. Janušov fy. SILVA SERVIS za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1141/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 2985 v k.ú. Rýmařov manželům Josefu a Marcele Šopíkovým za podmínek stanovených komisí ŽPaV, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1142/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 3291 v k.ú. Rýmařov Pavle Kubečkové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1143/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části p.č. 2647 v k.ú. Rýmařov od SÚS Bruntál jako dar městu.

1144/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu spoluvlastníků o správě, užívání a financování nemovitosti Radniční 8 v Rýmařově.

1145/48/01

Rada města neschvaluje kompenzaci nákladů na opravy z dlužného nájemného za pronájem objektu Žižkova 29, Rýmařov Tomaszi Cimerovi.

1146/48/01

Rada města schvaluje odklad splátek za koupi RD Slunečná 4, Rýmařov do konce roku 2001.

1147/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navrženou změnu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám".

1148/48/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 401/20/01,

1148/48/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 112 a části p.č. 108 v k.ú. Edrovice Ing. Patriku Krečmerovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem za podmínky, že v kupní smlouvě bude ujednáno a vloženo do katastru ne

1149/48/01

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt na tř. Hrdinů 1 v Rýmařově z manželů Ivo a Darji Schwarzových na Darju Schwarzovou..

1150/48/01

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Nádražní 5 v Rýmařově z manželů Gejzy a Gabriely Palových na Ivanu Glöcklovou, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

1151/48/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Žofií Rovnaníkovou, bytem tř. Hrdinů 1 a Janou Pavlů, bytem nám. Svobody 3 v Rýmařově.

1152/48/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Vasiliki Krejsovou, bytem Julia Sedláka 26 a Václavem a Julií Pacvoňovými, bytem Sokolovská 38 v Rýmařově.

1153/48/01

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy Marii Zdrálkové na byt č. 3 na ulici Julia Fučíka 14 v Rýmařově.

1154/48/01

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy Miroslavu Ovčačíkovi na byt č. 18a na ulici Julia Fučíka 14 v Rýmařově.

1155/48/01

Rada města schvaluje dodatečné zařazení žádosti Stanislava Čušky ml., dle "Pravidel" článek D 5, do pořadníku uchazečů pro přidělení bytu na rok 2001.

1156/48/01

Rada města neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Renatou Görčiovou na byt č. 1 na ulici Bartákova 19 v Rýmařově.

1157/48/01

Rada města doporučuje řešit bytovou situaci Stanislava Ticháčka až na základě rozhodnutí soudu.

1158/48/01

Rada města schvaluje zvýšení poplatku za ubytování v Ubytovně pro osoby bez přístřeší a sociálně potřeb-né na ul. 8. května 36 v Rýmařově:- pobyt do 3 měsíců 40,- Kč na osobu a den- pobyt od 3 měsíců 50,- Kč na osobu a den.

1159/48/01

Rada města schvaluje obnovení smlouvy o nájmu bytu č. 9 na Bartákové ulici 24 v Rýmařově Marcele Turtákové na dobu 3 měsíců.

1160/48/01

Rada města schvaluje přidělení bytů na Bartákové ulici 24 v Rýmařově:byt č. 6 – Věře Turtákové na dobu 6 měsíců,byt č. 7 – Renatě Görčiové na dobu 6 měsíců.

1161/48/01 a)

Rada města schvaluje na zjištění činnosti a realizaci sociálních programů pro rok 2001 poskytnutí finančních pří-spěvků: - Sdružení zdravotně postižených v ČR Bruntál, ve výši 2.000,- Kč - ČČK místní skupině Rýmařov, ve výši 5.000,- Kč - Sdružení zd

1161/48/01 b)

Rada města neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků: - Domovu pro matky s dětmi, Dolní Benešov - Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „Radost“ Prostějov.

1162/48/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města provést rozpočtové opatření mezi výdaji určenými pro potřeby školství a sociálních věcí dle předloženého návrhu.

1163/48/01

Rada města jmenuje pracovní skupinu pro posouzení možností alternativního zásobování města pitnou vodou v tomto složení: Ing. Jaroslav Kočandrle, Csc., Ing. Bernard Pavlásek, Ing. Petr Klouda, Zbyněk Sokol, RNDr. František Čermák.

1164/48/01 a)

Rada města mění usnesení č. 1101/46/01 tak, že žádá Krajský úřad Ostravského kraje o odvolání Petry Mížové z funkce ředitelky SVČ Rýmařov k nejbližšímu možnému termínu, v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a sam

1164/48/01 b)

Rada města žádá Krajský úřad Ostravského kraje vyhlásit konkurzní řízení na funkci ředitele SVČ Rýmařov.

1165/48/01

Rada města ukládá místostarostovi prověřit reálné ekonomické, technické a provozně hygienické předpoklady a okolnosti nezbytné pro alternativní posouzení výstavby DPS resp. domova důchodců. K tomuto posouzení využít zpracované PD rekonstrukce dětského odd


.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317