Dnes je sobota 4.12.2021 3:35, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 52
konaného v řádném termínu, dne 21.5.2001

1205/52/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 51/2001.

1206/52/01

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o stavu majetku města za rok 2000.

1207/52/01

Rada města schvaluje pronájem kanceláře v objektu Palackého 11, Rýmařov, Lence Romaňákové, tř. Hrdinů 22A, Rýmařov, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1208/52/01

Rada města schvaluje odpočet nákladů za opravy RD, Okružní 6, Rýmařov ve výši 57.016,- Kč z kupní ceny, Andreji a Františce Pinďákovým, dle předloženého návrhu.

1209/52/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro vedení kanalizace na p.č. 1931/3 v k.ú. Rýmařov, za jednorázovou úhradu 4.000,- Kč.

1210/52/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro podzemní vedení telekomunikační sítě na p.č. 1167, 3058, 1192, 3064 a 1318 v k.ú. Rýmařov, p.č. 339/1, 213, 212, 70 a 66 v k.ú. Edrovice

1211/52/01

Rada města jmenuje Lenku Žmolíkovou do funkce ředitelky Městské knihovny Rýmařov k 1. září 2001.

1212/52/01

Rada města schvaluje Mgr. Heleně Nejedlé, ředitelce Městské knihovny Rýmařov, doplatek odměny za rok 2000 dle předloženého návrhu.

1213/52/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat předložený výhled rozpočtu města na rok 2002

1213/52/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ukládá starostovi pokračovat v přípravě těchto investic

1213/52/01 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasí s okruhem 5 investičních akcí, realizací dle finančních možností.

1214/52/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici U Rybníka 2 v Rýmařově manželům Janu a Martě Gičovým, na dobu určitou do 31.5.2002.

1215/52/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Marxova 1 v Rýmařově Miroslavu Lónovi, na dobu určitou do 31.5.2002.

1216/52/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 na ulici Julia Sedláka 28 v Rýmařově Aleši Baborovskému, na dobu určitou do 31.8.2001.

1217/52/01

Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv na ulici Radniční 8 v Rýmařově na dobu neurčitou s těmito dosavadními nájemci bytů:byt č. 4 Anna a Štěpán Chárníkovibyt č. 5 Ing. Michal Ducháčbyt č. 6 Vlasta Koňárkovábyt č. 7 MUDr. Marie Poulíkováb

1218/52/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru životního prostředí a výstavby, aby zabezpečil podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platné

1219/52/01

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč obci Rýžoviště ke 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

1220/52/01

Rada města bere na vědomí informaci o postupu výstavby BD, Havlíčkova ul. a informaci o připomínkách občanů k výstavbě tohoto domu.Rada města ukládá vedoucímu odboru ŽPaV vést územní řízení dle návrhů vzešlých na tomto jednání rady města...........................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317