Dnes je sobota 4.12.2021 2:45, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 54
konaného v řádném termínu, dne 11.6.2001

1222/54/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 52 a č. 53/2001.

1223/54/01 a)

Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku revize usnesení RM a ZM,

1223/54/01 b)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1006/42/00 a),

1223/54/01 c)

Rada města z dalšího sledování vypouští jako splněná nebo překonaná usnesení RM č. 135/9/95, 469a)/22/96, 1671/79/98, 34/3/99, 145/6/99, 229b)/10/99, 514/20/99, 526/20/99, 571b)/22/99, 572/22/99, 581b)/23/00, 1742/30/00.

1224/54/01

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

1225/54/01 a)

Rada města schvaluje postup zástupce města při jednání VH Nemocnice s.r.o. Rýmařov dne 1.6.2001,

1225/54/01 b)

Rada města doporučuje ZM schválit zvýšení podílu města na základním kapitálu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov, ze 165 tis. Kč na 320 tis. Kč a tím zvýšení podílu města na 40 %.

1226/54/01

Rada města neschvaluje obnovení smlouvy o nájmu na Bartákové ul. č. 24 v Rýmařově na- byt č. 2 Marcele Štěpaníkové- byt č. 3 Květoslavě Turtákové.

1227/54/01

Rada města schvaluje obnovení smlouvy o nájmu na Bartákové ul. č. 24 v Rýmařově na- byt č. 5 Blance Greplové na dobu 1 rok- byt č. 8 Janě Glöcklové na dobu 7 měsíců- byt č. 9 Marcele Turtákové na dobu 2 měsíců.

1228/54/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Vladimírem a Karlou Marečkovými, bytem Rýmařov, Větrná 23 a Lubomírem a Marií Strbáčkovými, bytem Václavov u Bruntálu č. 132 s podmínkou, že nájemní smlouva s Lubomírem a Marií Strbáčkovými bude uzavřena na dobu určit

1229/54/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Miroslavem a Annou Klesnilovými, bytem Rýmařov, tř. Hrdinů 1 a Boženou Křemenákovou, bytem Rýmařov, náměstí Míru 23.

1230/54/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 na tř. Hrdinů 56 v Rýmařově manželům Ladislavu a Brigitě Ištokovým s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena až po zaplacení převzatého dluhu ve výši 44.291,- Kč, na dobu určitou do 31.8.2002.

1231/54/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 na ulici Hornoměstská 28 v Rýmařově Janě Poběškové s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena až po zaplacení převzatého dluhu ve výši 13.098,- Kč, na dobu určitou do 31.8.2002.

1232/54/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Palackého 6 v Rýmařově s Janou Balážovou na dobu určitou do 31.12.2001, s podmínkou uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu.

1233/54/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Ondřejově č. 94 s Marií Dunkovou na dobu určitou do 31.12.2001, s podmínkou uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu.

1234/54/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Čapkova 10 v Rýmařově s Oldřiškou Janíčkovou na dobu určitou do 30.6.2002.

1235/54/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15 na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově s Martinem Kouřilem na dobu určitou do 31.12.2001, s podmínkou uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu.

1236/54/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Hornoměstská 59 v Rýmařově s Rostislavem Sokolem na dobu určitou do 30.6.2002.

1237/54/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na náměstí Míru 8 v Rýmařově s Táňou Rösnerovou na dobu určitou do 31.12.2001, s podmínkou uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu.

1238/54/01

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace Lubomíra Klapky.

1239/54/01

Rada města schvaluje poskytnutí ubytování v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově Pavlu Turtákovi na dobu určitou do 31.12.2001.

1240/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené zásady nové obecně závazné vyhlášky o odpadech. Předpoklad nabytí účinnosti OZV je stanoven od 1.10.2001.

1241/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou zprávu o posouzení možností zásobování Rýmařova pitnou vodou z vlastních zdrojů s upřesněním kalkulace ceny vody a pokračovat v přípravách zaměřených na tyto možnosti, především v hledá

1242/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, zadání pro zpracování doplňku č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, dle předloženého materiálu.

1243/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, zadání pro zpracování doplňku č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, dle předloženého materiálu.

1244/54/01 a)

Rada města schvaluje zvýšení základního nájemného z bytů k 1.7.2001 ve výši, stanovené cenovým výměrem č. 3/2001 MF, tj. v indexu 1,04 proti současně platné výši,

1244/54/01 b)

Rada města ukládá řediteli Bytermu Rýmařov realizovat toto zvýšení nájemného od 1.7.2001.

1245/54/01

Rada města schvaluje pro kalendářní rok 2001 zvýšení mandátní odměny pro Byterm Rýmařov dle předloženého návrhu na 137,50 Kč měsíčně za každou registrovanou a spravovanou nájemní smlouvu za bytovou nebo nebytovou jednotku.

1246/54/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny podle nových náležitostí u Městského muzea Rýmařov a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

1246/54/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Statut Městského muzea Rýmařov, platný od 1.4.1996,

1246/54/01 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nový Statut Městského muzea Rýmařov, dle předloženého materiálu.

1247/54/01 1

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a.s.,

1247/54/01 2a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“ o podmínkách prodeje 7 700 ks akcií, společ-nosti Česká spořitelna, a.s., ISIN CZ0008023736 se společností Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, ná

1247/54/01 2b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: Registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu Města ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a.s., se sídlem K

1247/54/01 2c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: Uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“, jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a.s., o zm

1247/54/01 2d)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: Převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.

1247/54/01 3

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Delegovat „Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s.“. v souladu se smlouvou o uza-vření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a.s., na které bude schvalována změna

1247/54/01 4a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit vystavení plné moci Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny, a.s. k zastupování na valné hromadě dle bodu e) tohoto usnesení.

1247/54/01 4b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit zajištění podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících dokumentů.

1248/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 6/2 a 6/3 v k.ú. Edrovice.

1249/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 576 v k.ú. Rýmařov.

1250/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 8 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova s podmínkou, že prodej nezakládá povinnost městu zřídit přístupnou komunikaci k budoucímu RD.

1251/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 342/6 v k.ú. Rýmařov.

1252/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 23 v k.ú. Edrovice.

1253/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 1567 v k.ú. Rýmařov.

1254/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 462/2 v k.ú. Rýmařov.

1255/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 1683 v k.ú. Rýmařov Vladimíru Cimbotovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1256/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 508, p.č. 511 a p.č. 512 v k.ú. Jamartice Obci Velká Štáhle za cenu nákladů spojených s převodem.

1257/54/01

Rada města schvaluje provedení výběru na prodej parcely č. 1509 v k.ú. Rýmařov formou neveřejného výběrového řízení (obálky) na prodejní cenu mezi všemi čtyřmi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Vyvolávací cena je 130 Kč/m2.

1258/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 1501 v k.ú. Rýmařov manželům Markovi a Jaroslavě Salajovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem až po splnění podmínek kolaudace stavby a uzavření dohody s městem.

1259/54/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit upřesnění rozsahu majetku, který bude v souladu s usnesením ZM č. 446/22/01 formou dodatku ke smlouvě o prodeji podniku převeden společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., v tom, že jde o předání technologických


............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317