Dnes je sobota 4.12.2021 3:58, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 56
konaného v řádném termínu, dne 2.7.2001

1262/56/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 54 a č. 55/2001.

1263/56/01 a)

Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.,

1263/56/01 b)

Rada města schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2000,

1263/56/01 c)

Rada města schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu,

1263/56/01 d)

Rada města ukládá jednateli společnosti zajistit za rok 2001 ekonomický audit nezávislým auditorem.

1264/56/01 a)

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti a rozvoji SVČ Rýmařov za období 1999 - 1. pololetí 2001,

1264/56/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k pokrytí financování opravy havarijního stavu promítací techniky v kině ve výši 55 000,- Kč,

1264/56/01 c)

Rada města ukládá předložit dlouhodobý výhled a náměty pravidelných kulturních a společenských akcí organizovaných SVČ.

1265/56/01

Rada města souhlasí se jmenováním paní Marcely Pavlové, bytem Rýmařov, Jesenická 1, do funkce ředitelky Střediska volného času Rýmařov, Okružní 10, okres Bruntál.

1266/56/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k pokrytí financování generální opravy vodoinstalace v objektu ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1, ve výši 120 000,- Kč.

1267/56/01

Rada města schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově na 2. pololetí 2001 dle předloženého návrhu.

1268/56/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odměnu Mgr. Vratislavu Konečnému ve výši 10 000,- Kč za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2000.

1269/56/01

Rada města bere na vědomí aktualizaci kalendáře celoměstských akcí na 2. pololetí roku 2001.

1270/56/01

RM schvaluje pronájem kanceláře v objektu tř. Hrdinů 34 Rýmařov, Úřadu práce Bruntál na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1271/56/01

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 7 v Rýmařově Ludmile Železné do 31.12.2001.

1272/56/01 a)

RM ruší výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu Radniční 5,7 v Rýmařově Zdenko Galíkovi,

1272/56/01 b)

RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebyt. prostor v objektu Radniční 5,7 v Rýmařově s Zdenko Galíkem, s výpovědní lhůtou jeden rok za cenu dle pravidel o pronájmu.

1273/56/01

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Národní 2, Rýmařov firmě A+H Šumperk na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1274/56/01

RM doporučuje ZM schválit vykoupení p.č. 571/4 v k.ú. Rýmařov o výměře 111 m2 z vlastnictví manželů Jaromíra a Karly Mrskošových za nabídnutou cenu 10,20 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město.

1275/56/01

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 406b)/20/01

1276/56/01 a)

RM ruší platnost usnesení č. 562/22/99

1276/56/01 b)

RM schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu J. Sedláka 11, Rýmařov manželům Chalupovým ve výši 8 478,50 Kč.

1277/56/01

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku na stavbu dvojgaráže v lokalitě Opavská ul. Bc. Svatopluku Gottwaldovi za cenu 36 636,- Kč.

1278/56/01

Rada města schválila za rok 2000a) odměny členům dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.,b) odměnu jednatele,vše dle předloženého návrhu.


.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317