Dnes je sobota 4.12.2021 3:34, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 57
konaného v řádném termínu, dne 23.7.2001

1279/57/01

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2000.

1280/57/01

Rada města schvaluje vyplacení doplatku roční odměny za rok 2000 řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu.

1281/57/01

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění a čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2001 s tím, že materiál pro zastupitelstvo města včetně návrhů rozpočtových úprav, bude předložen na základě docílených výsledků k 31.7.2001.

1282/57/01

Rada města bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností, peticí a připomínek za období od 31.7.2000 do 30.6.2001.

1283/57/01

Rada města schvaluje změnu nájemce části p.č. 129 v k.ú. Edrovice z původního nájemce Miroslava Tomeše na nového nájemce Věru Balážikovou.

1284/57/01

Rada města schvaluje změnu nájemce p.č. 2964/8 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Marka Mačudy na nového nájemce Danu Frydrychovou.

1285/57/01

Rada města schvaluje změnu nájemce p.č. 934 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Otto Fritschera na nového vlastníka garáže Michala Ducháče.

1286/57/01

Rada města schvaluje změnu nájemce p.č. 237/1 v k.ú. Edrovice z původního nájemce Josefa Kapečky na nového nájemce Ivana Bureše.

1287/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 55 v k.ú. Edrovice.

1288/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 462/2 v k.ú. Rýmařov.

1289/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 2985 v k.ú. Rýmařov.

1290/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 2347 v k.ú. Rýmařov.

1291/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny části p.č. 2295 z majetku města za p.č.114 z majetku SMP Ostrava, a.s., vše v k.ú. Rýmařov.

1292/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 4 v k.ú. Jamartice.

1293/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 3167 v k.ú. Rýmařov.

1294/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 3173 v k.ú. Rýmařov.

1295/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 3271, 3288 v k.ú. Rýmařov.

1296/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov do doby vybudování inženýrských sítí.

1297/57/01

Rada města bere na vědomí vyřazení p.č. 505 v k.ú. Rýmařov ze skupiny prioritních pozemků, o které město požádalo PF ČR.

1298/57/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, v souladu s usnesením ZM č. 425a)/22/01 ze dne 19.4.2001, schválit upřesnění prodeje části p.č. 2172 na p.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov firmě Rojana, s.r.o., Rýmařov.

1299/57/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Marcelou Ondráškovou, bytem Rýmařov, náměstí Míru č. 27 a manžely Ing. Vlastimilem a RNDr. Helenou Novákovými, bytem Rýmařov, Příkopy č. 9. Nájemní smlouva s manžely Novákovými na byt na nám. Míru č. 27 v Rýmařově bud.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317