Dnes je úterý 7.12.2021 13:42, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 58
konaného v řádném termínu, dne 27.8.2001

1300/58/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 56 a č. 57/2001.

1301/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení výstavby objektu bytového domu o 12 bytových jednotkách na Sokolovské ulici v Rýmařově v ceně 7.370 tis. Kč.

1302/58/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2001 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 4/2001 do 7/2001 v celkové částce + 15 866 tis. Kč a

1302/58/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2001 o částku + 1.018 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů podle předloženého návrhu,

1302/58/01 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2001 o částku + 1.018 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů podle předloženého návrhu.

1303/58/01

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy Gymnázia Rýmařov na byt na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově ze slečny Kerri Jean Evonuk na Ing. Štefana Janošťáka, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.7.2002.

1304/58/01

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy Gymnázia Rýmařov na byt na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově z Radoslava Gřeška na Mgr. Janu Jakoubkovou, s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.7.2002.

1305/58/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Mgr. Petrem Kroutilem na byt č. 10 na ulici Hornoměstská č. 51 v Rýmařově do 31.7.2003.

1306/58/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Vlastimilem a Vendulou Baďurovými na byt č. 1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově do 14.7.2002.

1307/58/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Miroslavou Lounovou na byt č. 4 na Příkopech č. 11 v Rýmařově do 31.8.2002.

1308/58/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Ladislavem Stuchlíkem na byt č. 1 na ulici Radniční č. 3 v Rýmařově do 31.8.2002.

1309/58/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Alešem Baborovským na byt č. 12 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově do 31.8.2002.

1310/58/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Markem Václavíkem na byt č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově do 31.8.2002.

1311/58/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Markétou Švédíkovou na byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově do 31.10.2001.

1312/58/01

Rada města schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0 za účelem výkonu funkce správce Azylového domu, 8.května č. 36 v Rýmařově Ludvíku Mičlovi s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2002.

1313/58/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 44 v Rýmařově Dušanu Janíkovi s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.8.2002 a s podmínkou uzavření dohody o převzetí dluhu ve výši 49.705,- Kč.

1314/58/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3, IV. Kategorie na ulici Hornoměstská č. 11 v Rýmařově Michalu Pišťáčkovi s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2002.

1315/58/01

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace Michaely Tušinovské.

1316/58/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 17 o velikosti 4+1 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově Dr.Mgr. Jaromíru Souškovi na dobu určitou, tj. po dobu trvání pracovního poměru v nemocnici. V případě ukončení pracovního poměru u Nemocnice s.r.o. Rýmařov, bude u

1317/58/01

Rada města neschvaluje přidělení bytu na Bartákové ulici č. 24 v Rýmařově Ivetě Lackové.

1318/58/01

Rada města schvaluje obnovení smlouvy o nájmu na byt č. 10 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově Zdeňce Šubové na dobu 6 měsíců.

1319/58/01

Rada města neschvaluje obnovení smlouvy o nájmu na byt č. 7 na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově Marcele Turtákové.

1320/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu a rozvoji školství v Rýmařově.

1321/58/01

Rada města schvaluje úpravu platu ředitelce Městské knihovny Rýmařov Lence Žmolíkové, dle předloženého návrhu s účinností od 1.9.2001.

1322/58/01

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Heleně Nejedlé dle předloženého návrhu, v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu k 1.9.2001.

1323/58/01

Rada města schvaluje Církvi československé husitské Rýmařov finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

1324/58/01

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 970 v k.ú. Rýmařov.

1325/58/01

Rada města schvaluje pronájem p.č. 123 v k.ú. Edrovice Květuši Černíčkové na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1326/58/01 a)

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 327/1 v k.ú. Jamartice zastavěné stavbou skladu na nářadí Tomáši Bernátkovi na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu,

1326/58/01 b)

Rada města schvaluje pronájem další části p.č. 327/1 v k.ú. Jamartice Tomáši Bernátkovi k chovu hospodářského zvířectva za předpokladu písemného souhlasu ostatních nájemníků s tímto chovem na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1327/58/01

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov Marii Vávrové na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu.

1328/58/01

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 2897 v k.ú. Rýmařov Jarmile Vepřekové na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu s podmínkou, že pozemek nebude využíván k pasení dobytka.

1329/58/01

Rada města schvaluje pronájem p.č. 2992, 2993, 2995/1 a 2996 v k.ú. Rýmařov firmě Easy Control Morava, spol. s r.o. na dobu neurčitou za cenu dle pravidel o pronájmu za předpokladu, že na p.č. 2993 nebude vybudováno parkoviště.

1330/58/01

Rada města schvaluje změnu nájemce na pronájem části p.č. 129 v k.ú. Edrovice z původního nájemce Věry Balažíkové na nového nájemce Milenu Navrátilovou.

1331/58/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 166 v k.ú. Edrovice,

1331/58/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 165 v k.ú. Edrovice včetně nemovitosti.

1332/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.č. 383 v k.ú. Rýmařov.

1333/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje částí p.č. 112/1 v k.ú. Edrovice a p.č. 868 v k.ú. Rýmařov.

1334/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov.

1335/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.č. 3304 v k.ú. Rýmařov.

1336/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov.

1337/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 2305 v k.ú. Rýmařov.

1338/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 102 v k.ú. Janušov.

1339/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 2971 v k.ú. Rýmařov.

1340/58/01

Rada města schvaluje provedení výběru na prodej parcely č. 1703 v k.ú. Rýmařov formou výběrového řízení (dražba) na prodejní cenu mezi dvěma žadateli přihlášenými v řádném termínu. Vyvolávací cena je 120,- Kč/m2..

1341/58/01

Rada města bere na vědomí vyřazení p.č. 44 v k.ú. Stránské ze skupiny prioritních pozemků, o které město požádalo město PF ČR.

1342/58/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit HO MěÚ požádat PF ČR o úplatný převod p.č. 521 v k.ú. Stránské do vlastnictví města,

1342/58/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu podpisem smlouvy.

1343/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 143 v k.ú. Stránské.

1344/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 3261 a p.č. 3262 obě v k.ú. Rýmařov Michalu Pastyříkovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1345/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 264 v k.ú. Edrovice firmě SILVA Servis, a.s., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1346/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 342/6 v k.ú. Edrovice manželům Šopíkovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1347/58/01

Rada města schvaluje snížení nájemného firmě MK Fruit, s.r.o., o 8.654,- Kč měsíčně za podmínky, že uvolní předem dohodnuté prostory, dle přiloženého návrhu Bytermu Rýmařov, o celkem 332,1 m2 a za podmínky, že umožní vybudování samostatného přístupu k uvo

1348/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitosti č.pop. 823 v Rýmařově, včetně pozemku na p.č. 103 v k.ú. Rýmařov o výměře 508 m2 na ulici Matějkova 3 v Rýmařově.

1349/58/01

Rada města schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 22.514,94 Kč Vojtěchu Slezákovi za předpokladu, že výše jmenovaný bude písemně souhlasit s uzavřením nové smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou a dále, že uhradí Bytermu Rýmařov dlužnou částku na n

1350/58/01

Rada města nesouhlasí s nutností rekonstrukce kotelny objektu Sokolovská 29 v Rýmařově.

1351/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o věcném břemenu na část p.č. 282 v k.ú. Janušov.

1352/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Rýmařov, zastoupeným starostou města Ing. Pavlem Kolářem a TJ Jiskra Rýmařov, zastoupenou Františkem Pohankou, předsedou TJ Jiskra Rýmařov dle přiloženého ná

1353/58/01

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení chaty Evženky.

1354/58/01

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na rekonstrukci zásobování zahrádkářské osady LOM II vodou.

1355/58/01

Rada města schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Jesenická 40, Rýmařov manželům Hudáčkovým ve výši 44.280,- Kč.

1356/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru životního prostředí a výstavby, aby zabezpečil podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platné

1357/58/01 a)

Rada města schvaluje jednorázové a bezplatné vypůjčení plochy náměstí Míru na den 8.9.2001, občanskému sdružení Dobromysl pro zajištění II. Ekojarmarku v Rýmařově,

1357/58/01 b)

Rada města ukládá příslušným odborům MěÚ Rýmařov pomoci občanskému sdružení Dobromysl při realizaci II. Ekojarmarku dle dispozic konkrétních odborů.

1358/58/01

Rada města schvaluje poplatek za zprostředkované služby a zvýšené náklady při svatebních obřadecha) na území města Rýmařova ve výši 800,- Kčb) mimo území města Rýmařova ve výši 1.000,- Kčs účinností od 1. 10. 2001.

1359/58/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 113 v k.ú. Rýmařov.

1360/58/01

Rada města v souladu s předchozími dohodami mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov o nájemném, schvaluje pro rok 2001, zpětně od 1.1.2001 výši nájemného za pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v částce 3 000 000,- Kč a pověřuje starostu


..............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317