Dnes je úterý 7.12.2021 14:52, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 60
konaného v řádném termínu, dne 17.9.2001

1362/60/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 58 a 59/2001.

1363/60/01

Rada města schvaluje záměr pronájmu p.č. 1175/2 v k.ú. Stránské.

1364/60/01

Rada města schvaluje pronájem garáže na tř. Hrdinů 6, Františku Filipovi ml. na dobu neurčitou od 1.9.2001, za cenu dle pravidel o pronájmu.

1365/60/01

Rada města schvaluje změnu nájemce orné půdy p.č. 413/2 v k.ú. Ondřejov z původního nájemce Miroslava Horkela - fa MIJA na nového nájemce Pavla Kročila.

1366/60/01

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Husova 3, Rýmařov z původního nájemce Tomáše Veselého na nového nájemce Františka Kratochvíla a to s účinností od 1.1.2002.

1367/60/01 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1328/58/01,

1367/60/01 b)

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 2897 v k.ú. Rýmařov k pěstební činnosti a kosení trávy za cenu 100,- Kč/ha za rok Jarmile Vepřekové, Strálecká 13, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s podmínkou, že

1367/60/01 c)

Rada města ukládá HO, aby připravil návrh na doplnění současných platných pravidel o pronájmu nemovitostí z majetku města, o další způsob ocenění pozemků při pronájmu.

1368/60/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 5 v k.ú. Edrovice,

1368/60/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 6/2 a 6/3 v k.ú. Edrovice Jarmile Brenkusové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1369/60/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 8 v k.ú. Ondřejov po zaměření Bedřichu Štěpaníkovi s podmínkou, že prodej nezakládá povinnost města zřídit přístupovou komunikaci k budoucímu RD.

1370/60/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 23 v k.ú. Edrovice Jaroslavu Soldánovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1371/60/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 576 v k.ú. Rýmařov po zaměření manželům Jarošovým a manželům Ujfaluši za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1372/60/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 3125 v k.ú. Rýmařov po zaměření a po oddělení pozemku plnícího funkci biokoridoru Františku Orságovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1373/60/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 814 v k.ú. Rýmařov Milanu Dědáčkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1374/60/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 1703 v k.ú. Rýmařov Zdeňku Prášilovi, jako jedinému zájemci v dražbě na výše uvedenou parcelu, za vyvolávací cenu ve výběrovém řízení, tj. 120,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

1375/60/01 a)

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu Žižkova 29, Rýmařov firmy MK Fruit, s.r.o., s účinností od 1.10.2001,

1375/60/01 b)

Rada města ukládá HO vyhlásit nabídkové řízení na pronájem tohoto objektu.

1376/60/01

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSV 7, Rýmařov ve výši 5.000,- Kč na zajištění nákupu léků k podzimnímu léčení včelstev.

1377/60/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Vlastou Střížovou, Lucií Střížovou, Darjou Schwarzovou a Radovanem Koňaříkem tak, že nájemcem bytu na Příkopech č. 11 v Rýmařově bude Darja Schwarzová a Radovan Koňařík, nájemcem bytu na ulici Julia Sedláka č. 26 v Rý

1378/60/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 3+1 na třídě Hrdinů 47 v Rýmařově Zdeňce Záhumenské, která ve výběrovém řízení nabídla nejvyšší cenu základního nájemného, tj. 3.000,- Kč za měsíc s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu u

1379/60/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Milanem Janem na byt č. 6 na ulici Sokolovská č. 25 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2003.

1380/60/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Hanou Folvarskou na byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 25 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2003.

1381/60/01

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Martinou Pytlíčkovou na byt č. 1 na Příkopech č. 15 v Rýmařově.

1382/60/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se Stanislavem Stachem na byt č. 7 na Hornoměstské ulici č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2003.

1383/60/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Antonínem Mrázkem na místnost č. 15 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2002.

1384/60/01 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 960/40/00,

1384/60/01 b)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Jiřím Konečným na byt č. 3 na Příkopech č. 15 v Rýmařově na dobu určitou, tj. po dobu trvání pracovního poměru v SVČ Rýmařov. V případě ukončení pracovního poměru u SVČ Rýmařov, bude ukončena nájemní smlouva mezi Městem Rýmařov a Mgr. Jiřím Konečným do tří měsíců od posledního dne v měsíci, v němž byl pracovní poměr ukončen.

1385/60/01

Rada města souhlasí s využitím části p.č. 2783/1 v k.ú. Rýmařov, vyznačené v situačním snímku, pro potřeby letecké záchranné služby a souhlasí s nezbytnými finančními náklady na zprovoznění a udržování heliportu.

1386/60/01

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. k 31.7.2001.

1387/60/01

Rada města ukládá Ing. Pavlu Kolářovi zpracovat návrh na částečné oddlužení společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. do konce roku 2001.

1388/60/01

Rada města ukládá Ing. Pavlu Kolářovi a Ing. Petru Kloudovi jednat s podnájemníkem pivovaru Excelent o splátkách dluhů nájemného a za předané zásoby.

1389/60/01

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2001.

1390/60/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení plynovodní přípojky pro kotelnu Dukelská v ceně 13.522,-Kč.

1391/60/01

Rada města schvaluje rozšíření předmětu podnikání (činnosti) pro společnost Teplo Rýmařov, s.r.o., o činnost "Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) v plném rozsahu".


.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317