Dnes je sobota 4.12.2021 3:57, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 61
konaného v řádném termínu, dne 8.10.2001

1392/61/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 60/2001.

1393/61/01

RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o poskytování sociálních služeb ve městě Rýmařově v období od 12/1998 - 9/2001.

1394/61/01

RM ukládá sociálnímu odboru připravit návrh nového organizačního a provozního zabezpečení pečovatelské služby po vybudování 8 bytových jednotek v objektu Revoluční 30

1395/61/01

Rada města povoluje v souladu se zněním § 4 odst. 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, výjimku z počtu dětí ve třídě ve školním roce 2001/2002 pro:Mateřskou školu Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál,Mateřskou školu Rýmařov, 1. máj

1396/61/01

RM ukládá odboru společenských záležitostí připravit návrh finančního a časového harmonogramu postupu v souvislosti přestěhování nezbytné části MŠ Revoluční 30 do objektu bývalé MŠ na tř. Hrdinů 48 v Rýmařově.

1397/61/01

RM souhlasí s návrhem smlouvy o sdružení investičních prostředků se ZUŠ Rýmařov za účelem financování plynofikace kotelny v objektu ZUŠ Rýmařov na Divadelní ulici.

1398/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 2985 v k.ú. Rýmařov manželům Korytářovým, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1399/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 2347 v k.ú. Rýmařov Zoře Hájkové a Jaromírovi Špicerovi, po zaměření, za cenu 240,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

1400/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej parc. č. 4 v k.ú. Jamartice manželům Kulatým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1401/61/01 a)

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 433/22/01 ze dne 19.4.2001,

1401/61/01 b)

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 3271 a parc. č. 3288 v k.ú. Rýmařov Ing. Pavle Kubečkové, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1402/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov Zuzaně Kavkové, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1403/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov Ing. Jaroslavu Václavkovi, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1404/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej parc. č. 2305 v k.ú. Rýmařov manželům Příkopovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1405/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 102 v k.ú. Janušov manželům Skácelovým, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1406/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej parc. č. 113 v k.ú. Rýmařov firmě K+R projekt, s.r.o. k výstavbě prodejny Penny Market za cenu cca 990,- Kč/m2 s upřesněním ceny do jednání ZM + náklady spojené s převodem.

1407/61/01 a)

RM doporučuje ZM zrušit usnesení MZ č. 502/24/01 ze dne 6.9.2001,

1407/61/01 b)

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 342/6 v k.ú. Edrovice manželům Šopíkovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

1407/61/01 c)

RM doporučuje ZM schválit prodej zbylé části parc. č. 342/6 v k.ú. Edrovice manželům Kohoutkovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1408/61/01 a)

RM doporučuje ZM zrušit usnesení MZ č. 208/13/00 ze dne 17.2.2000,

1408/61/01 b)

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 271/1 v k.ú. Edrovice po zaměření Sylvě Stoklasové za cenu dle pravidel, platných v roce 2000 + náklady spojené s převodem.

1409/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 322 v k.ú. Rýmařov po zaměření Vladanu Walakovi za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.

1410/61/01

RM doporučuje ZM schválit prodej části parc. č. 2988 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, Romanu Vepřekovi za cenu 314,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

1411/61/01

RM neschvaluje úpravu nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu nám. Míru 15 Ing. Alžbětě Vepřekové, dle přiloženého návrhu a ukládá projednat stanovisko RM s žadatelkou.

1412/61/01

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předloženou zprávu o stavu hospodaření BRVOS Bruntál, s.r.o.

1413/61/01

RM schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Jesenická 14, Rýmařov manželům Šutovým, ve výši 42.102,80,- Kč.

1414/61/01

RM schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Nerudova 2, Rýmařov manželům Kolářovým, ve výši 90.000,- Kč.

1415/61/01

RM schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Nerudova 4, Rýmařov manželům Hermanovým, ve výši 25.000,- Kč.

1416/61/01

RM ukládá HO vyhlásit nabídkové řízení na pronájem části objektu Palackého 11 v Rýmařově.

1417/61/01

RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv o věcném břemenu pro podzemní vedení telekomunikační sítě ve prospěch Českého Telecomu, a.s. Praha na části parcel č. 273/2, 281, 339/1 vše v k.ú. Edrovice; dále na části parcel č. 2279/1, 2279/2, 2989/1, 2989/6,

1418/61/01

RM schvaluje návrh Smlouvy o převzetí dluhu, uzavřené mezi Městem Rýmařov a firmou SICHR Interier Bruntál, s.r.o. a návrh Zástavní smlouvy k nemovitostem, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Ivo Konečným, dle přiloženého návrhu.

1419/61/01 a)

RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Národní 2, Rýmařov firmě A+H Servis v.o.s. Šumperk, s účinností od 1.11.2001,

1419/61/01 b)

RM ukládá HO vyhlásit nabídkové řízení na pronájem části nebytových prostor v objektu Národní 2, Rýmařov.

1420/61/01

RM nesouhlasí se zřízením věcného břemene k části parc. č. 1083/17 v k.ú. Stránské ve prospěch manželů Kovářových, oba bytem U Ryšánky 15, Praha 40.

1421/61/01

Rada města doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro podzemní vedení telekomunikační sítě ve prospěch Českých Radiokomunikací a.s. Praha na parc. č. 3679/3 v k.ú. Rýmařov za jednorázovou úhradu 100,-Kč/m vede

1422/61/01

Rada města doporučuje ZM schválit záměr prodeje p.č. 436/4 v k.ú. Rýmařov.

1423/61/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Petrem Pátíkem, bytem Rýmařov, Hornoměstská č. 47 a Miroslavem a Miluší Sabolovými, bytem Rýmařov, Hornoměstská č. 57.

1424/61/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Vratislavem a Vratislavou Přecechtělovými na byt č. 3 na třídě Hrdinů č. 56 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2002.

1425/61/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Oldřichem a Evou Kováčovými na byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 16 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2002.

1426/61/01

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Davidem a Vladimírou Machalovými na byt č. 4 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 31.12.2001.

1427/61/01 a)

Rada města : ruší usnesení č. 1381/60/01,

1427/61/01 b)

Rada města : schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Martinou Pytlíčkovou na byt č. 1 na Příkopech č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2001.

1428/61/01

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy na půdní byt č. 10 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově uzavřené s Petrem Sukupem z doby určité na dobu neurčitou.

1429/61/01

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace manželů Pavla a Petry Blaškových.

1430/61/01

Rada města schvaluje doplnění Pravidel pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku Města Rýmařova v čl. F písm. d) dle předloženého návrhu.

1431/61/01

Rada města schvaluje obnovení nájemní smlouvy na byt č. 7, na Bartákově ul. č. 24 v Rýmařově Renatě Gorčiové na dobu 3 měsíců.

1432/61/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 na Bartákově ulici č. 24 v Rýmařově Lence Bandíkové na dobu 1 roku.

1433/61/01

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 tis. Kč tělovýchovné jednotě Horal v rámci pravidel programů podpory sportu v Rýmařově.

1434/61/01

Rada města schvaluje částku 4 000 Kč na nákup materiálu a cen pro soutěž o odpadovém hospodářství a částku max. 5 000 Kč na vytištění letáku "Domácí ekologie".

1435/61/01

Rada města souhlasí se stanovením prodejní ceny bytů v obytném domě na Sokolovské ulici - 12 bytových jednotek dle předloženého návrhu.

1436/61/01 a)

Rada města schvaluje pravidla a otázku pro hlasování o případné žádosti o změnu krajských hranic dle předloženého návrhu,

1436/61/01 b)

Rada města vyhlašuje termín hlasování na 12. - 17. 11. 2001,

1436/61/01 c)

Rada města schvaluje zapisovatele komise pro hlasování Ivanu Pilatíkovou, zaměstnankyni města Rýmařov.

1437/61/01

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou IRP-RPIC Jeseník, s.r.o. na vypracování dokumentace dle této smlouvy k projektu v rámci programu SAPARD dle předloženého návrhu. Finanční spoluúčast města nepřekročí výši 40 % nákladů.

1438/61/01

Rada města schvaluje firmu Tender Group plus, s.r.o. pro zajištění veřejné soutěže na výběr zhotovitele stavby "Splašková kanalizace Rýmařov - levobřežní sběrač" a na výběr technického dozoru investora. Podmínkou realizace usnesení je získání příslibu stá

1439/61/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vstup do Sdružení obcí za účelem obnovy a údržby komunikací v okrese Bruntál.

1440/61/01

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu starosty s doprovodem na pracovní jednání partnerských měst v Arcu ve dnech 2. - 4. 11. 2001.

1441/61/01

RM souhlasí se zpětným převzetím bytu užívaného Vlastou Koňárkovou v objektu Radniční 8 a vrácením zálohy na budoucí koupi tohoto bytu.


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317