Dnes je sobota 4.12.2021 3:14, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 63
konaného v řádném termínu, dne 29.10.2001

1443/63/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 61 a 62/2001.

1444/63/01

Rada města schvaluje návrh ceny stočného na rok 2002 předložený Městskými službami, s.r.o., Rýmařov.

1445/63/01

Rada města schvaluje záměr pronájmu p.č. 108/4, 113, 110/1, 142/1, 156/3, 156/4, 170, 289/7, 293, 354/10, 354/11, 520/12, 906, 990/8, 990/9, 1029/9, 1029/10, 1029/11, 1029/12, 1029/13, 1096 v k.ú. Stránské.

1446/63/01

Rada města schvaluje záměr pronájmu části p.č. 117/1 v k.ú. Edrovice.

1447/63/01

Rada města schvaluje záměr pronájmu části p.č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov.

1448/63/01 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1329/58/01,

1448/63/01 b)

Rada města schvaluje „Dohodu o užívání pozemků“ částí p.č. 2957, 2993, 2995/1, 2996 a p.č. 2378 vše v k.ú. Rý-mařov firmě Easy Control Morava, s.r.o., na dobu neurčitou za předpokladu, že dočasná odstavná plo-cha na p.č. 2378 bude využívána pouze v rozsahu od 1.11. do 30.4. příslušného roku a všechny před-mětné parcely budou po ukončení sezóny řádně uklizeny. Firma Easy Control Morava, s.r.o., poskytne každoročně po dobu užívání Městu Rýmařov sponzorský dar ve výši 2.000,- Kč.

1449/63/01

Rada města neschvaluje záměr pronájmu p.č. 2046, 2052 v k.ú. Rýmařov.

1450/63/01

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Žižkova 29 v Rýmařově podle pravidel o pronájmu manželům Dagmaře a Josefu Monincovým, za cenu 300.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou a to od 1.11.2001.

1451/63/01

Rada města schvaluje záměr pronájmu p.č. 472 v k.ú. Rýmařov.

1452/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 54 v k.ú. Edrovice.

1453/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov.

1454/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 185 v k.ú. Janušov.

1455/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 2293 v k.ú. Rýmařov.

1456/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje další části p.č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov.

1457/63/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 235 a části p.č. 236 v k.ú. Ondřejov,

1457/63/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr vykoupení části p.č. 234 v k.ú. Ondřejov od manželů Štěpánových do majetku Města Rýmařova.

1458/63/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov,

1458/63/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 3112 za účelem rozšíření rekreační plochy a části p.č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov.

1459/63/01

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 1600 v k.ú. Rýmařov.

1460/63/01

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí p.č. 1152, 1183 v k.ú. Rýmařov.

1461/63/01

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 1537/1 v k.ú. Rýmařov.

1462/63/01

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 2912/2, 2912/3 v k.ú. Rýmařov.

1463/63/01

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části p.č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov.

1464/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí p.č. 166, 165 v k.ú. Edrovice Josefu Havlovi po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1465/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 166 v k.ú. Edrovice manželům Evě a Františku Vlčkovým po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1466/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení části p.č. 1362/8 v k.ú. Rýmařov od manželů Červených, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1467/63/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení p.č. 3661, 3662, 3663, 3664 a 3665 v k.ú. Rýmařov od stávajících vlastníků, za původní cenu + náklady spojené s převodem.

1468/63/01

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit koupi garážového boxu na tř. Hrdinů 47 v Rýmařově, včetně pozemku od manželů Pudových.

1469/63/01

Rada města schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Slunečná 1, Rýmařov Růženě Jablončíkové, ve výši 49.670,- Kč.

1470/63/01

Rada města souhlasí se zřízením sklápěcích zábran vjezdu na p.č. 1316/1 v k.ú. Rýmařov, za předpokladu odkoupení předmětného pozemku všemi žadateli.

1471/63/01

Rada města bere na vědomí vyřazení p.č. 356/2 v k.ú. Jamartice za skupiny prioritních pozemků, o které město požádalo PF ČR.

1472/63/01

Rada města nesouhlasí s vyřazením p.č. 437 a 438 v k.ú. Janušov ze skupiny prioritních pozemků, o které město požádalo PF ČR.

1473/63/01

Rada města nesouhlasí s vyřazením p.č. 413 v k.ú. Janušov ze skupiny prioritních pozemků, o které město požádalo PF ČR.

1474/63/01

Rada města ukládá HO MěÚ, aby předal p.č. 383 v k.ú. Rýmařov Městským službám, s.r.o. Rýmařov k udržování veřejné zeleně.

1475/63/01

Rada města souhlasía) aby se nejprve uvedený seznam nepotřebného majetku SVČ Rýmařov nabídl ostatním příspěvkovým organizacím města za symbolickou hodnotu a následně zbytek, o který žádná příspěvková organizace neprojeví zájem, aby se nabídl ostatním vz

1476/63/01

Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy, na pojištění majetku Města Rýmařov od 1.1.2002 s IPB, a.s.

1477/63/01

Rada města zachovává pro rok 2002 stávající výši cen nájemného v nebytových prostorách v Rýmařově a okolí.

1478/63/01

Rada města schvaluje úhradu manipulačního poplatku ve výši 1.464,- Kč účastnici soutěže REGION REGINA 2002.

1479/63/01

Rada města souhlasí s podnájmem učeben v budově ZŠ na ulici Julia Sedláka 18 v Rýmařově a to - 2 učeben SOU zemědělskému k zajištění výuky na dobu určitou do 31.8.2002 na základě smlouvy o podnájmu,- 4 učeben Gymnáziu Rýmařov k zajištění výuky na dobu

1480/63/01 a)

Rada města schvaluje výměnu bytu č. 8 na ulici Okružní č. 3 v Rýmařově, jehož nájemcem je Barbora Sukupová, za volný byt č. 2 na ulici Radniční č. 5 v Rýmařově,

1480/63/01 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 3 Františku Dvořáčkovi.

1481/63/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1 na ulici Úvoz č. 17 v Rýmařově Ladislavu Smékalovi a Ladě Turtákové s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.10.2002, se závazkem nájemníků přebudovat byt III. kategorie na byt I.

1482/63/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově Radmile Klabačkové, s podmínkou uzavření dohody o převzetí dluhu ve výši 35.151,- Kč a s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2002.

1483/63/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+0 na ulici Revoluční č. 28 v Rýmařově Milanu Hanákovi, s podmínkou uzavření dohody o převzetí dluhu ve výši 9.290,- Kč a s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.10.2002.

1484/63/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Vladimírem Žouželkou na byt č. 8 na ulici Bartákova č. 19 v Rýmařově na dobu určitou do 31.11.2003.

1485/63/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Marií Ištokovou a Dušanem Malinovským na byt č. 5 na ulici Nádražní č. 5 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2002.

1486/63/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Miroslavem Ročkem na byt č. 6 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2003.

1487/63/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se Simonou Adamovou na byt č. 1 na ulici Julia Sedláka č. 18 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2003.

1488/63/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Josefem Kubálkem na byt č. 5 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.11.2003.

1489/63/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Janem a Markétou Švédíkovými na byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 38 v Rýmařově na dobu určitou do 30.4.2002.

1490/63/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Miroslavem a Evou Reškovými na byt č. 1a na ulici Bartákova č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 1.11.2002.

1491/63/01

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Josefem Brenkusem na byt č. 18a v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14 v Rýmařově.

1492/63/01 a)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1426/61/01,

1492/63/01 b)

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Davidem a Vladimírou Machalovými na byt č. 4 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích na dobu určitou do 30.4.2002.

1493/63/01

Rada města neschvaluje přednostní řešení bytové situace manželů Jana a Pavlíny Gažákových.

1494/63/01

Rada města schvaluje přidělení bytu o velikosti 3+1 na Radniční ulici č. 8 v Rýmařově MUDr. Marii Poulíkové.

1495/63/01

Rada města schvaluje přidělení bytu o velikosti 3+1 na Radniční ulici č. 8 v Rýmařově manželům Štěpánu a Anně Charníkovým.

1496/63/01

Rada města schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 na Radniční ulici č. 8 v Rýmařově Ing. Michalu Ducháčovi.

1497/63/01

Rada města schvaluje přidělení bytu o velikosti 3+1 na Radniční ulici č. 8 v Rýmařově Jaroslavě Hlobilové a Zdeňku Sedláčkovi.

1498/63/01

Rada města ukládá HO MěÚ, aby nabídl vykoupení p.č. 353/2, 354/2, 354/3 a 354/4 v k.ú. Rýmařov Jarmile Sitorové, za cenu stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s převodem.


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317