Dnes je sobota 4.12.2021 3:57, svátek slaví: Barbora
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 66
konaného v řádném termínu, dne 3.12.2001

1510/66/01

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 64 a 65/2001.

1511/66/01

Rada města bere na vědomí 1. návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2002.

1512/66/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 68 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně systému

1512/66/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 69 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

1512/66/01 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ukládá HO zabezpečit realizaci OZV č. 68 a 69 s účinností od 1.1.2002.

1513/66/01

Rada města Rýmařova doporučuje zastupitelstvu městaI. schválit:a) podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Změ

1514/66/01

Rada města Rýmařova doporučuje zastupitelstvu městaI. schválit:a) podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Změ

1515/66/01

Rada města Rýmařova doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, zadání pro zpracování Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov dle předloženého materiálu.

1516/66/01

Rada města schvaluje záměr pronájmu p.č. 54 a 55 v k.ú. Edrovice.

1517/66/01

Rada města ukládá místostarostovi a HO MěÚ projednat s ČZS Rýmařov směnu p.č. 345 za p.č. 467, 472, 473, vše v k.ú. Rýmařov.

1518/66/01

Rada města schvaluje záměr pronájmu části p.č. 383 v k.ú. Rýmařov.

1519/66/01

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 340 v k.ú. Edrovice.

1520/66/01

Rada města schvaluje rozšíření stávající Dohody uzavřené mezi Městem Rýmařov a Jiřím Beránkem o části p.č. 108/4, 113, 110/1, 142/1, 156/3, 156/4, 170, 289/7, 293, 354/10, 354/11, 520/12, 906, 990/8, 990/9, 1029/9, 1029/10, 1029/11, 1029/12, 1029/13, 1096

1521/66/01

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 117/1 v k.ú. Edrovice Věře Rychlé na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1522/66/01

Rada města schvaluje pronájem části p.č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov manželům Máckovým na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1523/66/01

Rada města schvaluje rozšíření stávající nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Rýmařov a MUDr. Věrou Špicerovou o části nebytových prostor v objektu Národní 2 v Rýmařově, za cenu 20.633,- Kč/rok s účinností od 1.12.2001.

1524/66/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení MZ č. 190/12/99,

1524/66/01 b)

Rada města ukládá HO vyhlásit nabídkové řízení na prodej p.č. 9 v k.ú. Rýmařov.

1525/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje p.č. 60 v k.ú. Ondřejov s podmínkou věcného břemene pro vzdušné vedení NN včetně podpěrného sloupu.

1526/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části p.č. 31 v k.ú. Stránské.

1527/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje p.č. 67 v k.ú. Rýmařov.

1528/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.č. 436/4 v k.ú. Rýmařov manželům Olejníkovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1529/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 2971 v k.ú. Rýmařov Anně Mrkvové po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1530/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 166 v k.ú. Edrovice Marii Přikrylové po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1531/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 967/1 v k.ú. Rýmařov Jaromíru Kubelkovi a Kateřině Kubelkové, dle podmínek stanovených KŽPaV, po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

1532/66/01

Rada města nesouhlasí s vyřazením p.č. 191 v k.ú. Janušov ze skupiny prioritních pozemků, o které město požádalo PF ČR.

1533/66/01

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 1341/58/01.

1534/66/01

Rada města vypovídá nájemní smlouvu firmě Spolman na nebytové prostory v objektu Husova 3 v Rýmařově dnem 10.12.2001.

1535/66/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úplatném převodu akcií mezi Městem Rýmařov a ČEZ, a.s.,

1535/66/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plnou moc, zplnomocňující společnost ČEZ, a.s., k podání příkazu ke zrušení registrace pozastavení výkonu práva nakládat s akciemi Severomoravské energetiky, a.s. ve Středisku cenných papírů,

1535/66/01 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zmocňuje starostu města k podpisu dokumentů dle písmene a), b).

1536/66/01

Rada města souhlasí s vyřazením starého a nepotřebného inventáře z majetku Městské knihovny Rýmařov za podmínky, že se nejprve uvedený seznam nabídne ostatním příspěvkovým organizacím města za symbolickou hodnotu a následně zbytek, o který žádná příspěvko

1537/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit cenu pro prodej části p.č. 3445 v k.ú. Rýmařov, cca 13.000 m2, firmě Silva servis, a.s., ve výši 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

1538/66/01

Rada města schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Nerudova 4, Rýmařov Františce Pavelové, ve výši 15.808,80 Kč.

1539/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odpočet z kupní ceny za opravy domu Jamartice 122, Rýmařov manželům Štulovým, ve výši 70.000,- Kč.

1540/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení 50% podílu v objektu Radniční 8, Rýmařov od druhého spoluvlastníka.

1541/66/01 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu cenové mapy dle přiloženého návrhu,

1541/66/01 b)

Rada města ukládá HO MěÚ graficky zpracovat aktualizaci cenové mapy,

1541/66/01 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 530/25/01,

1541/66/01 d)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 2985 v k.ú. Rýmařov manželům Korytářovým po zaměření, za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

1542/66/01

Rada města schvaluje odklad splátkového kalendáře na IQ/2002 a snížení čtvrtletní platby z 2.542,- Kč na 1.750,- Kč Jiřímu Turkovi.

1543/66/01 a)

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit, že: město bude při všech souvisejících procedurách týkajících se rozestavěného objektu garáží v areálu Nemocnice s.r.o. Rýmařov vystupovat se zpětnou platností jako investor,

1543/66/01 b)

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit, že: město Rýmařov odkoupí od Nemocnice s.r.o. Rýmařov rozpracovanou investici garáže ve výši vykázaných výdajů, tj. 105 737,- Kč (projekt a základová deska - ukončeno v r. 2000),

1543/66/01 d)

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit, že: veškeré investiční náklady související s touto investicí uhrazené Nemocnicí s.r.o. Rýmařov v roce 2001 budou přefakturovány městu Rýmařov. Jejich výše k 30.11.2001 činí 608 855,60 Kč,

1543/66/01 d)

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit, že: město Rýmařov uhradí zbývající část nákladů dle smlouvy o dílo ve výši 249 991,- Kč + smluvní úrok,

1543/66/01 e)

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit, že: veškeré další náklady budou směrovány přímo na město Rýmařov jako investora,

1543/66/01 f)

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit, že: mezi městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov bude uzavřena dohoda o provádění inženýrské činnosti s tím, že tuto činnost bude pro město Rýmařov zajišťovat Nemocnice s.r.o. Rýmařov.

1544/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2001 dle předloženého návrhu o + 15.907 tis.Kč a zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2001 o + 15.907 tis.Kč.

1545/66/01

Rada města nedoporučuje schválit pro rok 2002 poskytnutí finančního příspěvku středisku Diakonie ČCE Rýmařov, na vybudování Domova odpočinku ve stáří v obci dolní Moravice.

1546/66/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 na Bartákové ulici č. 24 v Rýmařově Janě Malinové na dobu 1 roku.

1547/66/01

Rada městaa) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku- Sdružení pro pomoc mentálně postižených dětí Bruntál ve výši 1.000,- Kč,- MŠ na ul. 1. máje v Rýmařově, na úhradu nákladů spojených s vybavením MŠ pro zdravotně postiže-né dítě, ve výši 7.000,-

1548/66/01

Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč Sdružení Země děda Praděda na věcné ceny při vyhlašování soutěží. Příspěvek čerpat z kapitoly 2140 - CR ostatní výdaje.

1549/66/01

Rada města bere na vědomí zrušení poboček Městské knihovny Rýmařov v Janovicích a ve Stránském k 1.12.2001.

1550/66/01

Rada města bere na vědomí návrh Kalendáře celoměstských akcí pro rok 2002 s tím, že kalendář bude doplněn v polovině příštího roku.

1551/66/01

Rada města bere na vědomí dlouhodobý výhled a náměty pravidelných kulturních a společenských akcí.

1552/66/01

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Karlem a Jiřinou Malými, bytem Rýmařov, Větrná č.9 a Martinem a Marií Malými, bytem Rýmařov, Okružní č.7.

1553/66/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se Zdeňkem a Helenou Palovými na byt č. 3 na ulici Nádražní č.5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2002.

1554/66/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Hanou Cisárikovou na byt č. 2 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2003.

1555/66/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Petrem Svíželou na byt č. 1 na třídě Hrdinů č. 56 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2003.

1556/66/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s MUDr. Janem Strejčkem na byt č. 4 na ulici Jungmanova č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2003.

1557/66/01

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se Zdeňkou Turtákovou na byt č. 12 na třídě Hrdinů č. 56 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2002.

1558/66/01

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Drahomírou Adámkovou na byt č. 3 na Příkopech č. 11 v Rýmařově.

1559/66/01

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 3 v Rýmařově paní Blance Greplové s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2002.

1560/66/01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dnem 13.12.2001, podle § 85 zákona o obcích, dele-gování Ing. Milana Kropáče na VH společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov, která se bude konat dne 17.12.2001 a ten aby jménem společníka této společnosti,

1561/66/01

Rada města schvaluje předložený plán zasedání RM na rok 2002.

1562/66/01 a)

Rada města schvaluje, ve smyslu zásad stanovených usnesením MZ č. 412/26/98, odměny za činnost KPOZu v r. 2001 dle předloženého návrhu,

1562/66/01 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.1.2002 změnu odst. 1 písm. e) zásad pro odměňování (poskytování darů) za činnost Komise pro občanské záležitosti dle návrhu předloženého radou města.

1563/66/01

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny Mgr. Jiřímu Karlovi, odbornému vedoucímu Muzea Rýmařov, dle předloženého návrhu.

1564/66/01

Rada města souhlasí s vyplacením mimořádných odměn vedoucím odborů MěÚ dle předloženého návrhu.


...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317