Dnes je úterý 7.12.2021 13:19, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 25
konaného v řádném termínu, dne 31.1.2000

585/25/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 23/99 a č. 24/99.

586/25/00 a)

MěR ruší platnost usnesení č. 578/23/00 ze dne 10.1.2000 o přidělení bytu Vilému Sokolovi,

586/25/00 b)

MěR schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově Anně Křápkové.

587/25/00 a)

MěR ruší platnost usnesení č. 539/22/99 ze dne 13.12.1999 o přidělení bytu Monice Žárské,

587/25/00 b)

MěR schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na Hornoměstské ulici č. 59 v Rýmařově Rostislavu Sokolovi s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

588/25/00

MěR schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč AMK-SPORT Rýmařov na pomoc při realizaci finále Mezinárodního mistrovství ČR v motoskijöringu konaného 27.2.2000 v Rýmařově.

589/25/00

MěR doporučuje MZ schválit, aby za každý kalendářní rok až do roku 2010 byl poskytnut finanční podíl ve výši 5.000,- Kč obci Malá Morávka na provoz panoramatické kamery ve vrcholové části Jeseníků.

590/25/00 a)

MěR doporučuje MZ schválit rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2000 podle předloženého návrhu v objemu rozpočtových příjmů 75 301 tis. Kč, v objemu rozpočtových výdajů ve výši 70 811 tis. Kč a saldo operací financování v roce 2000 v objemu - 4 490 tis.

590/25/00 b)

MěR doporučuje MZ souhlasit, že dofinancování dostavby II. etapy půdních bytových vestaveb bude řešeno dodatečně formou rozpočtového opatření.

591/25/00

MěR doporučuje MZ schválit pro rok 2000 tvorbu sociálního fondu města ve výši 1 % z objemu mezd a výdaje dle statutu sociálního fondu ve výši 210 tis. Kč.

592/25/00

MěR schvaluje OZV města Rýmařova č. 62/2000, kterou se doplňuje OZV č. 48/97, o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období neudržuje schůdnost a sjízdnost.

593/25/00

MěR souhlasí s prodloužením délky poskytnuté slevy z čistého nájemného (usnesení MěR č. 370/14/99) pro nájemníky domu Julia Sedláka 20, 22, 24, 26 a 28 o 2 měsíce v souvislosti s průběhem výstavby půdních bytů dle předloženého návrhu.

594/25/00 a)

MěR doporučuje MZ zrušit platnost usnesení č. 185/12/99 ze dne 2.12.1999,

594/25/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 2438/3 v k.ú. Rýmařov Vojtěchu Zábranskému za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

595/25/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje garáží na p.č. 562 v k.ú. Rýmařov (bez pozemku).

596/25/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 952 v k.ú. Rýmařov. Vlastníky RD Palackého 9 a 9A uvést jako zvýhodněné osoby.

597/25/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr směny pozemků část p.č. 2964/1 v k.ú. Rýmařov (cca 1 800 m2 - vlastník ČSZ MO Rýmařov) za p.č. 1883 v k.ú. Rýmařov (2 148 m2 - vlastník město). Případný vzniklý rozdíl ve výměře bude uhrazen po zaměření dle pravidel.

598/25/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr bezúplatného převodu p.č. 281/5 Jiřímu Křičkovi o výměře 479 m2, p.č. 281/6 Františku Karáskovi o výměře 313 m2 a p.č. 281/7 Rostislavu Kubisovi o výměře 481 m2, vše v k.ú. Rýmařov.

599/25/00

MěR doporučuje MZ neschválit záměr prodeje části p.č. 2290 v k.ú. Rýmařov.

600/25/00

MěR doporučuje MZ neschválit záměr prodeje p.č. 315 v k.ú. Edrovice.

601/25/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 133 v k.ú. Janovice firmě Silva Servis, a.s., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

602/25/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 327 v k.ú. Jamartice Jarmile Lipkové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

603/25/00

MěR schvaluje pronájem p.č. 48 v k.ú. Janušov Lubomíru Baborovskému na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel o pronájmu, s podmínkou úpravy oplocení pro přístup k rozvaděči VO.

604/25/00

MěR schvaluje pronájem kanceláře v přízemí objektu Sokolovská 32 v Rýmařově Vlastimilu Calábkovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel o pronájmu.

605/25/00

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor v I. poschodí objektu Sokolovská 32 v Rýmařově za účelem krejčovské řemeslné výroby oděvů firmě Bohemia - Knitwear, s.r.o., Bílá Třemešná, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel o pr

606/25/00

MěR schvaluje pronájem plynových kotelen v nemocnici Teplu Rýmařov, s.r.o.

607/25/00

MěR schvaluje pronájem bývalé hasičské zbrojnice ve Stránském včetně p.č. 116 v k.ú. Stránské Josefu Grobárovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu dle pravidel o pronájmu.

608/25/00

MěR schvaluje pronájem budovy bývalé mateřské školy na tř. Hrdinů 48 v Rýmařově Soukromé střední odborné škole Prima, s.r.o., pro účely zřízení Domova mládeže, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců.

609/25/00

MěR schvaluje změnu nájemce p.č. 1537 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Idy Henkeové na nového nájemce Vladimíra Bulka.

610/25/00

MěR schvaluje výpověď z pronajatých nebytových prostor v objektu Revoluční 26 v Rýmařově Petrovi Sedláčkovi.

611/25/00

MěR neschvaluje pronájem veřejného prostranství dle předložené žádosti za účelem provozování trhů.

612/25/00

MěR schvaluje kompenzaci z nájemného pronajatých nebytových prostor v objektu náměstí Míru 4 v Rýmařově ve výši 60 % tj. 49.258,- Kč z částky 82.097,- Kč vydané na opravy a rekonstrukci pronajatých prostor Janem Gašparem.

613/25/00

MěR schvaluje manželům Pjajkovým vrácení zaplacené zálohy 26.387,- Kč na prodej podílu na domě Fučíkova 4, Rýmařov, který není realizován.

614/25/00 a)

MěR doporučuje MZ schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci, tj. bezúročné půjčky Otto Kopsovi, bytem Dukelská 4, Rýmařov, pro řešení jeho nepříznivé situace v důsledku nevyplacení mezd jeho zaměstnavatelem společností Morava, v.o.s., Rýmařov, v poža

614/25/00 b)

MěR stanovuje konečný termín podání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci, tj. bezúročné půjčky k 15.2.2000.


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317