Dnes je úterý 7.12.2021 14:54, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 26
konaného v řádném termínu, dne 21.2.2000

615/26/00

MěR schvaluje pronájem p.č. 181 v k.ú. Jamartice Danuši Brenkusové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu dle pravidel o pronájmu.

616/26/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 25/2000.

617/26/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej podílu 32,5 % na obytném domě U Lomu 2, Rýmařov MUDr. Jarmile Valíčkové, za cenu 149.074,- Kč + náklady ve výši 15.374,- Kč.

618/26/00

MěR schvaluje změnu nájemce p.č. 154 v k.ú. Rýmařov, pozemku pod soukromou garáží, z původního nájemce Stanislava Kneblíka na nového nájemce Soňu Ondryášovou, která je novým vlastníkem garáže.

619/26/00

MěR schvaluje uzavření dohody mezi Bytermem a Miroslavem Zatloukalem na kompenzaci nákladů na provedení nutných oprav v pronajatých nebytových prostorách v objektu Revoluční 28, Rýmařov.

620/26/00

MěR doporučuje MZ schválit doplnění smlouvy o výpůjčce mezi městem a SVČ o pronájem p.č. 626 v k.ú. Rýmařov a o služební byt v budově městského kina.

621/26/00

MěR souhlasí s umístěním zařízení pro přenos veřejné radiotelefonní sítě, dle podmínek stavebního úřadu MěÚ, na komíně teplárny fy. ČR - Consulting Group, s.r.o., Praha (Český mobil).

622/26/00 a)

MěR schvaluje- odklad výpovědi Petru Sedláčkovi z pronájmu nebytových prostor Revoluční 26, Rýmařov do 1.7.2000,- odklad platby nájemného Petru Sedláčkovi z nebytových prostor Revoluční 26, Rýmařov pro rok 2000 do 31.12.2001,- dohodnutí splátkového

622/26/00 b)

MěR ukládá HO vyzvat Petra Sedláčka k předložení dokladů o vynaložených nákladech a předložit na příští jednání HV.

623/26/00

MěR schvaluje prodej osobního automobilu Škoda 120, SPZ BR 98-40 Městským službám Rýmařov, s.r.o. za cenu podle úředního odhadu + čtvrtletní pojištění 669,- Kč + náklady spojené s převodem. Náklady vynaložené na generální opravu budou kompenzovány.

624/26/00

MěR schvaluje odpočet nákladů za provedené opravy z kupní ceny domu Okružní 6, Rýmařov ve výši 44.776,- Kč manželům Andreji a Františce Pinďákovým.

625/26/00

MěR schvaluje odpočet nákladů za provedené opravy z kupní ceny podílu na domě Bartákova 26, Rýmařov ve výši zůstatku dluhu 31.105,- Kč manželům Štefanovi a Marii Furišovým.

626/26/00

MěR schvaluje odpočet nákladů za provedené opravy z kupní ceny podílu na RD Komenského 16, Rýmařov, manželům Miroslavu a Xenii Ondrovým ve výši 13.123,- Kč a manželům Františkovi a Soně Kováříkovým ve výši 8.778,- Kč.

627/26/00 a)

MěR bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 1999,

627/26/00 b)

MěR bere na vědomí zprávu obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě.

628/26/00

MěR schvaluje výměnu bytů mezi Jindřiškou Loučkovou, 8. května 36, Rýmařov a Pavlínou Vávrovou, Opavská 15, Rýmařov.

629/26/00

MěR neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na Opavské ulici č. 130 v Janovicích Horstu Kytýrovi.

630/26/00

MěR neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na Revoluční ulici č. 15 v Rýmařově Marii Šafářové.

631/26/00

MěR schvaluje úpravu osobních příplatků a příplatku za vedení vedoucích odborů MěÚ dle předloženého návrhu s účinností od 1.2.2000.

632/26/00

MěR schvaluje úpravu příplatku za vedení Mgr. Jiřímu Karlovi, vedoucímu Městského muzea Rýmařov, dle předloženého návrhu s účinností od 1.2.2000.

633/26/00

MěR schvaluje úpravu platu ředitelky Městské knihovny, Rýmařov Mgr. Heleny Nejedlé dle předloženého návrhu s účinností od 1.2.2000.

634/26/00

MěR stanovuje plat řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu s účinností od 1.2.2000.

635/26/00

MěR souhlasí s tím, aby mandatáři Ing. Štěpánu Kovářovi byla za výkon funkce jednatele společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., vyplácena s platností od 1.2.2000 úplata dle předloženého návrhu.

636/26/00

MěR souhlasí s úpravou platu tajemníka MěÚ Ing. Jiřího Furika dle předloženého návrhu s účinností od 1.2.2000.


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317