Dnes je úterý 7.12.2021 14:35, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 13.3.2000

637/27/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 26/2000.

638/27/00

MěR doporučuje MZ potvrdit Mgr. Květoslavu Sicovou, Mgr. Vratislava Konečného a Zdeňka Kudláka ve funkcích členů Rady školy ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 pro volební období rady školy 2000 - 2002.

639/27/00

MěR schvaluje poskytnutí finančních příspěvků školám a institucím na podporu výchovné, vzdělávací a kulturně společenské činnosti, účelného využívání volného času žáků ZŠ v Rýmařově na rok 2000, dle předloženého návrhu.

640/27/00

MěR doporučuje MZ k projednání "Zprávu o stavu životního prostředí ve městě".

641/27/00

MěR schvaluje výměnu bytů mezi Jarmilou Doležalovou, Příkopy 13, Rýmařov a manželi Vladimírem a Věrou Lysáčkovými, Příkopy 9, Rýmařov.

642/27/00

MěR neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 18, ulice Julia Fučíka 14c, Rýmařov Lubomíru Bubeníkovi.

643/27/00

MěR neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, tř. Hrdinů 56, Rýmařov Aleně Žigmundové.

644/27/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 1083/17 v k.ú. Stránské.

645/27/00

MěR doporučuje MZ neschválit záměr prodeje p.č. 31 v k.ú. Stránské.

646/27/00

MěR doporučuje MZ schválit zřízení věcného břemene průjezdu na p.č. 2438/1 v k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka p.č. 2438/3.

647/27/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Rýmařov těmto vlastníkům garáží za cenu:Palackého ul.p.č. 894 - Ludmila a Herbert Schneiderovi, Palackého 12, Rýmařov - 2.680,- Kčp.č. 896 - Marie a Vratislav Koneční, Bartákova 25, R

648/27/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na p.č. 3524 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Miroslava Polčáka na Radmilu Polčákovou.

649/27/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na p.č. 82 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Miroslava Polčáka na Zitu Domanskou.

650/27/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu nám. Míru 27, Rýmařov z původního nájemce Františka Filipa staršího na Františka Filipa mladšího.

651/27/00

MěR schvaluje výpovědi vlastníkům garáží na p.č. 1555 Ludmile a Jaroslavu Langerovým a na p.č. 1556 v k.ú. Rýmařov Miloslavě a Františkovi Filipovým.

652/27/00

MěR schvaluje prodloužení doby splatnosti dlužné částky 106.173,- Kč za koupi RD Jesenická 38, Miroslavu Marečkovi o dva roky, se změnou úroků z původních 2 % na 10 % až do doby splacení.

653/27/00

MěR schvaluje vrácení uhrazené zálohy na koupi podílu na domě Jamartice 102 ve výši 11.827,- Kč Miroslavu Ječmenovi.

654/27/00

MěR schvaluje ukončení nájemních smluv na pronájem bytů v domě Opavská 37, Rýmařov ke dni 31.12.1999.

655/27/00

MěR, v souladu s § 45 písm.d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zřizuje komisi sociálně-právní ochrany dětí a jmenuje předsedu komise Annu Hnilovou

655/27/00

MěR, v souladu s § 45 písm.d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zřizuje komisi sociálně-právní ochrany dětí a jmenuje členy komise sociálně-právní ochrany dětí dle předloženého návrhu.

656/27/00

MěR souhlasí s předloženými variantami splátek ceny na budoucí koupi bytu na ul. J. Sedláka č. 20, 22, 24, 26 a 28 v Rýmařově.

657/27/00

MěR doporučuje MZ zvýšení rozpočtových výdajů o částku 40 tis. Kč, jako podílu města na zpracování projektu Strategie rozvoje sdružení obcí Rýmařovska a zvýšení výdajů města o částku 40 tis. Kč, jako podílu města na vzdělávání a poradenství v oblasti rozv

658/27/00

MěR souhlasí s účastí delegací města na zahraničních cestách v roce 2000 dle předloženého návrhu.


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317