Dnes je úterý 7.12.2021 14:18, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 28
konaného v řádném termínu, dne 3.4.2000

659/28/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 27/2000.

660/28/00

MěR doporučuje MZ schválit rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 1999 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu.

661/28/00 a)

MěR doporučuje MZ projednat zprávu "Rýmařovsko a jeho zařazení v krajském uspořádání státu",

661/28/00 b)

MěR bere na vědomí informaci o možnostech a otázkách, spojených s úvahou o budoucí možné změně zařazení Rýmařovska v rámci krajského uspořádání a souhlasí se závěrem obsaženým v předložené zprávě.

662/28/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje domu čp. 52 včetně p.č. 2029 v k.ú. Rýmařov při dodržení podmínek územního plánu.

663/28/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje částí p.č. 99 a 100/1 v k.ú. Rýmařov.

664/28/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr směny p.č. 255/3 v k.ú. Edrovice z majetku manželů Stanislava a Ivany Kočišových za část p.č. 2290 v k.ú. Rýmařov po zaměření z majetku města.

665/28/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 952 v k.ú. Rýmařov vlastníkům RD, Palackého 9, Rýmařov Kamilu Sekáčovi, Jiřině Tomanové a manželům Emilu a Evě Murarikovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

666/28/00

MěR doporučuje MZ schválit bezúplatný převod nově vzniklých pozemků v k.ú. Rýmařov - p.č. 281/5 o výměře 479 m2 Aleně a Jiřímu Křičkovým, p.č. 281/6 o výměře 313 m2 Ludmile a Františkovi Karáskovým a p.č. 281/7 o výměře 481 m2 Evě a Rostislavu Kubisovým,

667/28/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 237 v k.ú. Ondřejov Ludmile Mendřecové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

668/28/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Rýmařov, Palackého ulice, vlastníkům těchto garáží:p.č. 909 – Zdena a Stanislav Ondrašíkovi - 3 260,- Kčp.č. 977 – Milada a Jaroslav Bednářovi - 2 630,- Kčp.č. 980 – Blanka a Josef Rozsív

669/28/00 a)

MěR doporučuje MZ zrušit platnost usnesení č. 541/33/98,

669/28/00 b)

MěR doporučuje MZ neschválit prodej části p.č. 1049/2 v k.ú. Rýmařov Jaromíru Repáňovi.

670/28/00 a)

MěR doporučuje MZ zrušit platnost usnesení č. 220/13/00,

670/28/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit záměr směny části p.č. 2964/1 v k.ú. Rýmařov (cca 1800 m2 - vlastník ČSZ MO Rýmařov) za p.č. 2969, 2970 a část 2971 v k.ú. Rýmařov (vlastník město) po oddělení části parcely vhodné pro zástavbu RD.

671/28/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr směny p.č. 2512 o výměře 100 m2 a p.č. 2826/3 o výměře 197 m2 v k.ú. Rýmařov z majetku Zdeňky Valouchové za p.č. 65 v k.ú. Edrovice.

672/28/00

MěR schvaluje změnu nájemce pozemku p.č. 852 - zahrádky v k.ú. Rýmařov z původního nájemce Stanislava Maliny na dceru Stanislavu Horovou.

673/28/00

MěR schvaluje návrh odboru ŽPaV na úpravu parkovacích ploch na sídlišti Dukelská v Rýmařově, včetně zvýšení poplatku dle návrhu výboru ŽPaV.

674/28/00

MěR doporučuje MZ schválit převod pozemků od PF ČR podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., o prodeji půdy obcím dle zpracovaného seznamu.

675/28/00

MěR schvaluje úhradu dlužné částky 524.000,- Kč za prodej objektu prádelny Vítězslavu Šopíkovi formou měsíčních splátek ve výši 22.000,- Kč + 3% úrok.

676/28/00

MěR doporučuje MZ zrušit platnost usnesení MZ č. 206/13/00.

677/28/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej plyn. zařízení firmě SPP Bohemia, a.s. za cenu 682.000,- Kč.

678/28/00 a)

MěR doporučuje MZ zrušit platnost usnesení MZ č. 210/13/00,

678/28/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 436/1 v k.ú. Rýmařov Václavu Mácovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

679/28/00

MěR doporučuje MZ schválit odkoupení p.č. 1939, 1940, 3451/3, 3453/2, 3454/2 a 3454/4 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu Jany Sitorové za úřední cenu.

680/28/00

MěR souhlasí s podnájmem márnice na parc. č. 448 v k.ú.Rýmařov v areálu Nemocnice s.r.o. Rýmařov Františku Filipovi ml.

681/28/00

MěR schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zajištění činnosti- Sdružení zdravotně postižených v ČR, smíšené organizaci Rýmařov, ve výši 5.000,- Kč- Místní skupině ČČK v Rýmařově ve výši 5.000,- Kč.

682/28/00

MěR neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Obci Česká Ves na zajištění provozu DPS.

683/28/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 6 na Bartákově ul. 24 v Rýmařově Kateřině Janusové na dobu 1 roku.

684/28/00

MěR schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na rok 2000 oddílům TJ Jiskra a občanským sdružením na podporu tělovýchovné a sportovní činnosti a účelného využívání volného času dětí a mládeže dle předloženého návrhu.

685/28/00

MěR schvaluje 1. změnu organizačního řádu Městského úřadu v Rýmařově s účinností od 4. 4. 2000.

686/28/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 v Jamarticích č. 116 manželům Jozefu a Jitce Rubačovým.

687/28/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 2,5+1 na ulici 1. máje č. 5 v Rýmařově manželům Miroslavu a Aleně Hanušovým.

688/28/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 2+1 na ulici Příkopy 13 v Rýmařově Haně Petříkové.

689/28/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 5 v Rýmařově manželům Josefu a Ludmile Dvořáčkovým.

690/28/00

MěR neschvaluje přednostní přidělení bytu na ulici Opavská č. 130 v Janovicích Františku Hromkovi.

691/28/00

MěR neschvaluje zařazení žádosti Jiřiny Vyroubalové, bytem Malá Štáhle č. 42 do seznamu uchazečů o přidělení bytu.


..............................
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317