Dnes je úterý 7.12.2021 13:51, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 29
konaného v řádném termínu, dne 17.4.2000

692/29/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 28/2000.

693/29/00

MěR potvrzuje platnost usnesení MZ č. 136/9/99.

694/29/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 273/2 v k.ú. Edrovice.

695/29/00

MěR schvaluje pronájem části p.č. 1187 v k.ú. Rýmařov Aleně Sedláčkové ke zřízení parkoviště na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu dle pravidel o pronájmu, tak aby nedošlo ke kolizi s usnesením č. 457/19/99.

696/29/00

MěR ukládá řediteli Bytermu zajistit provedení opravy ústředního topení v prostorách Komerční banky, Sokolovská 25, Rýmařov.

697/29/00

MěR schvaluje směnu pronájmu krejčovské dílny ve 3. podlaží objektu Opavská 45, Janovice za uvolněné prostory ve 2 podlaží Libuši Jurdičové a Jitce Fojtů, za stejných podmínek nájemní smlouvy.

698/29/00

MěR schvaluje změnu nájemce části pozemku p.č. 2084 v k.ú. Rýmařov pod soukromou garáží z původního nájemce Břetislava Chromce na Miroslava Stoppla.

699/29/00

MěR schvaluje úpravu nájemného za pronájem objektů Sokolovská 29, 31, 33, Rýmařov SSOŠ Prima Rýmařov rozšířením o 3. podlaží tj. o 593 m2 . Výše ročního nájemného se tím stanoví na 135.226,- Kč.

700/29/00

MěR doporučuje MZ schválit na základě výsledku dražby prodej podílu 32,5 % na obyt. domě čp. 631, U Lomu 2, Rýmařov Šárce Kastnerové za cenu 180.000,- Kč. Cena je již včetně nákladů spojených s převodem.

701/29/00

MěR v souladu se svým usnesením č. 619/26/00 schvaluje odpočet ve výši nájemného za dva roky tj. 28.800,- Kč, jako kompenzaci nákladů vynaložených na opravy nebytových prostor Revoluční 28, Rýmařov Miroslavu Zatloukalovi.

702/29/00

MěR neschvaluje odpočet nákladů na plynofikaci bytu Opavská 39, Rýmařov manželům Heleně a Zdeňku Čamkovým.

703/29/00

MěR ukládá Bytermu uskutečnit prodej domu na tř. Hrdinů 17, Rýmařov s tím, že volný podíl bude nabídnut ostatním nájemníkům domu k odkoupení.

704/29/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr směny části p.č. 2899/44 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rýmařov z majetku Zdenky Valouchové za p.č. 65 v k.ú. Edrovice z majetku města.

705/29/00

MěR schvaluje pronájem části p.č. 451/1 o výměře 16 m2 firmě ECOWAY, s.r.o., Olomouc za účelem umístění mobilního kontejneru na dočasné skladování nebezpečných odpadů na dobu neurčitou.MěR souhlasí, aby nájemní smlouvu uzavřela s nájemcem Nemocnice s.r.

706/29/00 a)

MěR schvaluje zvýšení základního nájemného z bytů k 1.7.2000 ve výši, stanovené cenovým výměrem č. 4/2000 ministerstva financí, tj. v indexu 1,049 proti současně platné výši,

706/29/00 b)

MěR ukládá řediteli Bytermu Rýmařov realizovat toto zvýšení nájemného od 1.7.2000.

707/29/00

MěR schvaluje výměnu bytů mezi manželi Tadeuszem a Janou Salekovými, bytem Rýmařov, Pivovarská 2 a Stanislavem Salekem, bytem Rýmařov, Větrná 19.

708/29/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 2+1 na ulici Příkopy 13 v Rýmařově Ludmile Růžičkové.

709/29/00

MěR schvaluje udělení výjimky na zaplacení kauce na byt č. 4 na Radniční ulici č. 5 v Rýmařově manželům Josefu a Ludmile Dvořáčkovým.

710/29/00

MěR jmenuje Ing. Pavla Koláře členem konkurzní komise za Město Rýmařov pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní umělecké školy Rýmařov.

711/29/00

MěR doporučuje MZ schválit zřízení devítičlenné Rady školy ZŠ Rýmařov, 1. máje 32 k 1.5.2000 a jmenovat Ing. Rostislava Mezihoráka, Ludmilu Juráskovou a Alenu Čermákovou do funkcí členů rady školy pro volební období 2000 - 2002.

712/29/00

MěR schvaluje Pravidla pro stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí při umístění telekomunikačních vedení a zařízení do staveb místních komunikací, chodníků a pozemků dle předloženého návrhu.

713/29/00

MěR doporučuje MZ k vyrovnání ztráty, vzniklé v roce 1999 Městským službám, s.r.o., Rýmařov provozováním hostinského pivovaru Excelent, oddlužit společnost odpisem nedoplatků na nájemném za skládku TKO a kanalizační řád města z minulých let v celkové výši

714/29/00

MěR souhlasí s účastí starosty při podpisu partnerské smlouvy mezi městy Maybole a Schotten.

715/29/00 a)

MěR doporučuje MZ schválit záměr na přijetí dlouhodobého investičního úvěru od ČSOB, a.s. ve výši 3 000 000 Kč k dofinancování 2. etapy vestavby půdních bytů v Rýmařově, ulice J. Sedláka, se splatností 5 let,

715/29/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit ručení úvěru od ČSOB zřízením zástavního práva ve prospěch ČSOB, a.s. k objektu čp. 878 v Rýmařově, Radniční 2, 4, 6 včetně parc.č. 666 v k.ú. Rýmařov, které jsou vlastnictvím města,

715/29/00 c)

MěR doporučuje MZ zplnomocnit starostu města k vystavení bianco směnky ve prospěch ČSOB, a.s. a k jejímu deponování u ČSOB, a.s.,

715/29/00 d)

MěR doporučuje MZ zplnomocnit starostu města k podpisu smluv a dokumentů, nutných k provedení tohoto záměru.

716/29/00

MěR doporučuje MZ schválit rozpočtové opatření k pokrytí financování 2. etapy vestavby půdních bytů v Rýmařově, J. Sedláka takto:- zvýšením rozpočtových vlastních příjmů o +971 tis. Kč- zahrnutím přijetí investičního úvěru + 3 000 tis. Kč do operací f

717/29/00

MěR doporučuje MZ zvýšení rozpočtových příjmů o neúčelovou dotaci ve výši 453 tis. Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o částku 453 tis. Kč dle předloženého návrhu.


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317