Dnes je úterý 7.12.2021 13:24, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 30
konaného v řádném termínu, dne 15.5.2000

718/30/00

MěR bere vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 29/2000.

719/30/00

MěR ruší platnost usnesení MěR č. 617/26/00 ze dne 21.2.2000.

720/30/00

MěR bere na vědomí předloženou zprávu o stavu majetku města za rok 1999.

721/30/00

MěR bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 1999.

722/30/00 a)

MěR doporučuje MZ schválit návrh "Smlouvy o sdružení" dle předloženého návrhu

722/30/00 b)

MěR schvaluje, aby navenek sdružení zastupoval jednatel sdružení Ing. Pavel Kolář.

723/30/00

MěR bere na vědomí výpověď Obchodu obuví, a.s., Zlín z pronájmu nebytových prostor v objektu nám. Míru 15 v Rýmařově ke dni 31.7.2000.

724/30/00

MěR schvaluje ukončení pronájmu kanceláře v objektu Palackého 11 v Rýmařově firmě Stakor, s.r.o., v likvidaci ke dni 30.4.2000.

725/30/00

MěR schvaluje výpověď z pronájmu pozemku p.č. 2120 v k.ú. Rýmařov firmy GAMAREY M.T., s.r.o. ke dni 1.6.2000.

726/30/00

MěR doporučuje MZ schválit smlouvu o zápůjčce p.č. 209 v k.ú. Rýmařov firmě H+H - diskontní prodejna, na dobu max. 20 let počínaje dnem 1.1.1998.

727/30/00 a)

MěR ruší platnost usnesení č. 605/25/00,

727/30/00 b)

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Sokolovská 32 v Rýmařově, za účelem zřízení šicí dílny firmě LEMACO - Milan Lerch, Havlíčkova 2, Zábřeh, za cenu dle pravidel na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

728/30/00

MěR schvaluje změnu nájemce na pronájem části p.č. 430 v k.ú. Rýmařov z původního nájemce paní Trusníkové na nového nájemce Dagmar Machačovou.

729/30/00

MěR schvaluje změnu nájemce na pronájem části p.č. 129 v k.ú. Edrovice z původního nájemce Věry Jalůvkové na nového nájemce Marii Prášilovou.

730/30/00

MěR schvaluje pronájem části p.č. 188 v k.ú. Edrovice s využitím na zahradu Josefu Švábeníkovi, za cenu dle pravidel o pronájmu na dobu neurčitou.

731/30/00

MěR souhlasí s podnájmem jedné třídy v budově základní školy na ul. J. Sedláka 18 v Rýmařově, SOU zemědělskému k zajištění výuky.

732/30/00

MěR souhlasí s podnájmem dvou tříd v budově ZUŠ, Čapkova 1, Rýmařov pro potřebu výuky Zvláštní školy Rýmařov.

733/30/00

MěR schvaluje vstup města do Sdružení akcionářů ČS, a.s., spolu s úhradou členského poplatku 0,20 Kč za jednu akcii, tj. 1.540,- Kč.

734/30/00

MěR schvaluje finanční příspěvek Českému svazu včelařů ZO Rýmařov ve výši 5.000,- Kč na zajištění nákupu léků k léčení včelstev.

735/30/00

MěR schvaluje kompenzaci nákladů vynaložených Pavlem Kročilem na opravu střechy zemědělské budovy na p.č. 18 v k.ú. Jamartice ve výši 2.100,- Kč z nájemného za pronájem tohoto objektu.

736/30/00

MěR schvaluje odklad splátek za koupi RD Jamartice čp. 55 včetně p.č. 183 v k.ú. Jamartice do konce roku 2001.

737/30/00

MěR schvaluje výměnu bytů mezi Šárkou Kastnerovou, nám. Míru 24, Karlem Trčkou, U Lomu 2 a Janou Volkovou, nám. Míru 13 v Rýmařově.

738/30/00

MěR schvaluje výměnu bytů mezi manželi Aloisem a Františkou Brožovými, Pivovarská 4 a manželi Bedřichem a Annou Lazarczykovými, Příkopy 9 v Rýmařově s podmínkou, že nájemní smlouva s manželi Brožovými bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2000.

739/30/00

MěR schvaluje výměnu bytu manželům Catalin a Elisabeta Iordachi, tř. Hrdinů 47 za volný byt č. 2 o velikosti 1+1, tř. Hrdinů 56 v Rýmařově.

740/30/00 a)

MěR vydává rozhodnutí č.j. R 44/2000 ve věci podjatosti předsedkyně komise pro projednání přestupku dle předloženého návrhu,

740/30/00 b)

MěR ukládá zástupci starosty požádat OkÚ Bruntál, referát vnitřních věcí o odbornou pomoc při řešení dalšího postupu v projednávaném přestupku.

741/30/00

MěR schvaluje na základě § 45 písm. a) zákona o obcích a § 3 nařízení vlády č. 262/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě hodnocení výsledků hospodaření města v roce 1999, doplatek odměny za rok 1999 pro starostu Ing. Pavla Koláře a zástupce s

742/30/00

MěR, na základě usnesení MZ č. 262b)/14/00, zřizuje 9člennou komisi ve složení: Ing. Karel Vepřek, Ing.Josef Jelínek, RNDr. Dimitrios Karajannis, Ing. Jaroslav Kočandrle, MUDr. Bohumil Servus, Ing. Vladimír Pavlíček, Ing. Martin Látal, Ing. Jaroslav Kala

743/30/00

MěR souhlasí s uzavřením Dohody o přátelství mezi městem Rýmařov a italským městem Arco.


...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317