Dnes je úterý 7.12.2021 14:38, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 32
konaného v řádném termínu, dne 5.6.2000

746/32/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 30/00 a č. 31/00.

746/32/00 A a)

MěR bere na vědomí zprávu o výsledku revize usnesení MěR a MZ,

746/32/00 A b)

MěR z dalšího sledování vypouští jako splněná nebo překonaná usnesení MěR č.: 690/36/96, 1426/70/98, 1561/75/98, 1778/82/98, 277/11/99,

746/32/00 A c)

MěR ukládá prověřit aktuálnost a navrhnout případné změny usnesení MěR č. 1426/70/98.

747/32/00 a)

MěR doporučuje MZ: vzít na vědomí průběžnou zprávu o Městských lesích, s.r.o.,

747/32/00 b)

MěR doporučuje MZ: schválit, aby Město Rýmařov zastupoval na VH Městských lesů starosta Ing. Pavel Kolář.

748/32/00

MěR doporučuje MZ schválit vstup Města Rýmařov do společnosti s r.o. BRVOS.

749/32/00 a)

MěR doporučuje MZ vzít na vědomí průběžnou zprávu o Nemocnici s.r.o. Rýmařov a zprávu o dodržování smlouvy o nájmu mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov,

749/32/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit, aby Město Rýmařov zastupoval na VH Nemocnice s.r.o. Rýmařov zástupce starosty Ing. Milan Kropáč.

750/32/00 a)

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 210, 212, 213, 214, 215, 217 v k.ú. Ondřejov,

750/32/00 b)

MěR doporučuje MZ neschválit záměr prodeje p.č. 216 v k.ú. Ondřejov.

751/32/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 2500/1 v k.ú. Rýmařov.

752/32/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 143 v k.ú. Janušov.

753/32/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 205 v k.ú. Janušov.

754/32/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje částí p.č. 196/5 a 204/4 v k.ú. Stránské.

755/32/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 1083/17 v k.ú. Stránské.

756/32/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje částí p.č. 1398 a 1399 v k.ú. Rýmařov.

757/32/00

MěR doporučuje MZ neschválit záměr prodeje p.č. 113 a 115 v k.ú. Rýmařov.

758/32/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej domu čp. 52 včetně p.č. 2029 v k.ú. Rýmařov Jaromíru Lachnitovi za cenu dle pravidel o prodeji + náklady spojené s převodem, při dodržení podmínek územního plánu vymezeného sektorem UCd.

759/32/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej částí p.č. 99 a 100/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření Marii a Janu Weinerovým, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

760/32/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 273/2 v k.ú. Edrovice Pavlu Frančákovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

761/32/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 1083/17 v k.ú. Stránské Josefu Kseničovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

762/32/00

MěR doporučuje MZ schválit směnu p.č. 255/3 v k.ú. Edrovice z majetku manželů Stanislava a Ivany Kočišových za část p.č. 2290 v k.ú. Rýmařov z majetku města po zaměření s tím, že rozdíl mezi cenou p.č. 255/3 v k.ú. Edrovice a cenou p.č. 2290 v k.ú. Rýmařo

763/32/00

MěR doporučuje MZ schválit směnu části p.č. 2964/1 v k.ú. Rýmařov (cca 1800 m2 - vlastník ČSZ MO Rýmařov) za p.č. 2969, 2970 a část 2971 v k.ú. Rýmařov (vlastník město) po oddělení části parcely vhodné pro zástavbu RD. Náklady spojené s převodem uhradí ČS

764/32/00

MěR doporučuje MZ schválit směnu p.č. 2512 o výměře 100 m2 a části p.č. 2899/44 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Rýmařov z majetku Zdenky Valouchové za p.č. 65 v k.ú. Edrovice. Náklady spojené s převodem uhradí Zdenka Valouchová.

765/32/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej ideální 1/2 p.č. 97 v k.ú. Stránské Heleně Pasecké, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

766/32/00

MěR neschvaluje záměr pronájmu p.č. 970 v k.ú. Rýmařov.

767/32/00

MěR neschvaluje záměr pronájmu p.č. 174/1 v k.ú. Janušov.

768/32/00 a)

MěR schvaluje pronájem objektu na náměstí Míru 26 v Rýmařově od 1.9.2000 Nguyen Phu Hai na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu a úhradou nájemného 3 měsíce předem, vždy k prvnímu dní v měsíci pro dané následující období. První úhrada nájemného

768/32/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit použití výnosů z nájemného a provozních úspor SVČ pro potřeby údržby objektů školství, kultury a dětských hřišť.

769/32/00

MěR schvaluje pronájem objektu Bartákova 21 v Rýmařově SSOŠ Prima Rýmařov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za cenu dle pravidel o pronájmu.

770/32/00

MěR doporučuje MZ schválit obecně závaznou vyhlášku "O vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu".

771/32/00

MěR doporučuje MZ schválit změnu ve znění čl. 9b) Pravidel o prodeji nemovitostí z původních 60 dnů od data účinnosti vkladu na 30 dnů ode dne zápisu vkladu práva v katastru nemovitostí uvedeném v razítku Katastrálního úřadu.

772/32/00

MěR doporučuje MZ schválit změnu cenové mapy - položku "pozemky určené k rekreaci" zrušit a v jednotlivých urbanistických obvodech (místní části města) navýšit cenu pozemků koeficientem dle návrhu předloženého na jednání MěR.

773/32/00

MěR schvaluje manželům Bučkovým, Jesenická 16, Rýmařov odpočet 40 % z kupní ceny RD, tj. 84.576,- Kč.

774/32/00

MěR doporučuje MZ zrušit platnost usnesení MZ č. 25b)/4/99.

775/32/00 a)

MěR schvaluje bezplatnou zápůjčku movitého zařízení Petru Schäferovi pro rok 2000,

775/32/00 b)

MěR schvaluje pronájem movitého zařízení Petru Schäferovi za cenu 12 tis. Kč ročně na dobu neurčitou.

776/32/00

MěR souhlasí s prodejem služebního vozidla Ford Transit z majetku SVČ.

777/32/00 a)

MěR doporučuje MZ souhlasit se změnou kupujících v usnesení MZ č. 251/14/00, p.č. 894 v k.ú. Rýmařov, z původně schválených manželů Ludmily a Herberta Schneiderových, Palackého 12, Rýmařov, na manžele Karla a Zdeňku Sigmundovy, Divadelní 7, Rýmařov,

777/32/00 b)

MěR doporučuje MZ souhlasit se změnou kupujících v usnesení MZ č. 251/14/00, p.č. 993 v k.ú. Rýmařov, z původně schválených manželů Marie a Bohuše Macečkových, Bartákova 29, Rýmařov, na manžele Miroslava a Alenu Švubovy, Jungmanova 5, Rýmařov.

778/32/00 a)

MěR ruší platnost usnesení č. 673/28/00

778/32/00 b)

MěR schvaluje návrh odboru ŽPaV na úpravu parkovacích ploch na sídlišti Dukelská v Rýmařově,

778/32/00 c)

MěR doporučuje MZ schválit OZV č. 63/00 o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje OZV č. 41/96 ve znění upraveném OZV č. 49/97 a 59/99.

779/32/00 a)

MěR ruší platnost usnesení č. 231/14/95,

779/32/00 b)

MěR schvaluje pronájem tenisových kurtů na p.č. 474/2 v k.ú. Rýmařov Ing. Daliboru Kamenskému a Jiřímu Vavrouškovi. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude dohoda o spolupráci mezi nájemcem a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov.

780/32/00

MěR ruší platnost usnesení č. 683/28/00.

781/32/00

MěR schvaluje přidělení bytů na Bartákové ul. č. 24 v Rýmařově:- byt č. 5 – Blance Greplové na dobu 1 roku- byt č. 6 – Martinovi Malému na dobu 1 roku.

782/32/00

MěR schvaluje obnovení smlouvy o nájmu bytů na Bartákové ul. č. 24 v Rýmařově:- byt č. 1 Soni Kozákové na dobu 1 roku- byt č. 2 Marcele Štěpaníkové na dobu 1 roku- byt č. 3 Květoslavě Turtákové na dobu 1 roku.

783/32/00

MěR schvaluje poskytnutí finančního příspěvku středisku Diakonie Rýmařov, na zajištění projektu "Aktivizace občanů seniorského věku" ve výši 3.500,- Kč.

784/32/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1 na ulici Větrná č. 9 v Rýmařově manželům Radimu a Janě Práškovým.

785/32/00

MěR schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově manželům Janu a Martě Gičovým na dobu určitou do 31.5.2001.

786/32/00

MěR neschvaluje poskytnutí náhradního bytu ani uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Bartákova č. 19 v Rýmařově s Renatou Görčiovou.

787/32/00

MěR schvaluje poskytnutí náhradního ubytování pro Marii Machalovou v bytě č. 2 na ulici Máchova č.19 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2000.

788/32/00 a)

MěR schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 na nám. Míru č. 8 v Rýmařově s Táňou Rösnerovou na dobu určitou do 31.5.2001,

788/32/00 b)

MěR schvaluje prominutí penále ve výši 23.184,- Kč.

789/32/00

MěR schvaluje vyplacení roční odměny řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu.

790/32/00

MěR schvaluje snížení nájemného za objekt bývalého skladu zeleniny na ulici Žižkova v Rýmařově pro rok 2000 Tomáši Cimerovi o 15.000,- Kč měsíčně.


..............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317