Dnes je úterý 7.12.2021 14:34, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 37
konaného v řádném termínu, dne 4.9.2000

852/37/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 36/2000.

853/37/00

MěR doporučuje MZ schválit OZV č. 65/2000, kterou se mění OZV č. 58/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. Změna spočívá v navýšení příspěvku od rodičů na úhradu ŠD ze stávajících 20,-

854/37/00

MěR bere na vědomí zprávu o stavu požárnosti, protipožární prevenci a o činnosti jednotek dobrovolných hasičů na území města Rýmařova za období od 01.09.1999 do 31.07.2000.

855/37/00 a)

MěR doporučuje MZ uložit odboru životního prostředí a výstavby MěÚ, aby zabezpečil podle § 36 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení změny územn

855/37/00 b)

MěR nedoporučuje MZ uložit odboru životního prostředí a výstavby MěÚ podle § 36 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení změny územního plánu síde

856/37/00 a)

MěR doporučuje MZ schválit podle § 36 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, regulační plán zóny "Máchova" v rozsahu území, který

856/37/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 vymezení závazné části regulačního plánu zóny "Máchova" obsažené v návrhu vyhlášky o regulativech územního rozvoje - viz. příloha č. 2 návrhu usnesení.

857/37/00

MěR doporučuje MZ konstatovat, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být dotčena návrhem regulačního plánu zóny "Máchova" ani nesouhlasů s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení, neboť žádné

858/37/00

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor na nám. Míru 15, Rýmařov Ing. Alžbětě Vepřekové, ke zřízení prodejny textilu, oděvů a obuvi za cenu 2.000,- Kč/m2 za rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle pravidel o pronájmu.

859/37/00

MěR schvaluje zápůjčku p.č. 104 v k.ú. Jamartice TJ Jiskra Rýmařov - oddíl kopané.

860/37/00

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor v domě Příkopy 15, Rýmařov, Martině Pytlíčkové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel o pronájmu

861/37/00

MěR schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Sokolovská 32 Rýmařov, Miroslavu Šanderovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel o pronájmu.

862/37/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na p.č. 129 v k.ú. Edrovice, kterou doposud užíval František Nesiba na nového nájemce Miloše Nesibu.

863/37/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na p.č. 824 v k.ú. Rýmařov, kterou doposud užívala Ilona Lasovská na nového nájemce Stanislavu Reškovou.

864/37/00

MěR souhlasí s podnájmem skladovací plochy pevných paliv na p.č. 2118 v k.ú. Rýmařov firmě Mitos.

865/37/00

MěR neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 1361 v k.ú. Rýmařov.

866/37/00

MěR schvaluje výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu Palackého 11 Rýmařov Jaroslavu Hencovi.

867/37/00

MěR neschvaluje zápůjčku půdního prostoru v objektu Marxova 1 Rýmařov Jaromíru Repáňovi pro vybudování půdního bytu svépomocí.

868/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 155 a p.č. 159 v k.ú. Jamartice

869/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 116 a p.č. 117 v k.ú. Jamartice

870/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 117 v k.ú. Edrovice

871/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 1152 v k.ú. Rýmařov

872/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov

873/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 332 v k.ú. Rýmařov

874/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 19 a části p.č. 20 v k.ú. Jamartice

875/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 967/1 v k.ú. Rýmařov

876/37/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 267/1 v k.ú. Janušov

877/37/00

MěR doporučuje MZ neschválit záměr prodeje p.č. 222 v k.ú. Edrovice

878/37/00

MěR doporučuje MZ neschválit záměr prodeje p.č. 3463/1 v k.ú. Rýmařov

879/37/00 a)

MěR ruší platnost usnesení 768/32/00 a),

879/37/00 b)

MěR schvaluje pronájem objektu na náměstí Míru 26 v Rýmařově od 1.9.2000 Xuan Le Ba na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel o pronájmu a úhradou nájemného 3 měsíce předem, vždy k prvnímu dni v měsíci pro dané následující období. První úhrada nájemného bud

880/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 210, 212, 213, 214, 215 a 217 k.ú. Ondřejov firmě STK - ZENIT, spol. s r.o., Brno, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem

881/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 2500/1 v k.ú. Rýmařov - manželům Emanuelu a Dagmar Havelkovým, Zahradní 2, Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem

882/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 143 v k.ú. Janušov Lubomíru Gašparovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem

883/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 205 v k.ú. Janušov Miroslavu Morávkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem

884/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 204/4 a p.č. 196/5 v k.ú. Stránské manželům Antonínu a Anežce Krausovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

885/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č 1083/17 v k.ú. Stránské manželům Josefu a Miladě Mlynářovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem .

886/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 1398 a části p.č. 1399 v k.ú. Rýmařov manželům Františku a Zdeně Čermákovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

887/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej podílu 7,67 % na domě Opavská 37, Rýmařov za cenu 72.064 Kč, včetně nákladů spojených s převodem nemovitosti Anně Bociánové.

888/37/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej obytného domu U Lomu 2 Rýmařov nájemníkům domu:manželé Josef a Dana Ovčačíkovi 33,20 % 152.286,- KčJarmila Vymazalová 34,30 % 157.332,- KčŠárka Kastnerová 32,50 % 180.000,- Kčv ceně jsou již obsaženy náklady spoj

889/37/00

MěR doporučuje MZ schválit poskytnutí finančního příspěvku dle platných pravidel pro podporu bydlení manželům Furišovým 10 000,- Kčmanželům Starchoňovým 10 000,- Kčmanželům Pokorným 10 000,- Kčmanželům Žváčkovým 10 000,- Kčvšichni Cihlová ulice,

890/37/00

MěR doporučuje MZ schválit poskytnutí finanč. příspěvku 30 000 Kč dle platných pravidel pro podporu bydlení manželům Peterovým, Polní 18, na stavbu studny a malé ČOV pro novostavbu RD v Edrovicích.

891/37/00

MěR neshledala důvody pro projednání změny ÚP sídelního útvaru Rýmařov na p.č. 1513 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého materiálu.

892/37/00

MěR schvaluje kompenzaci nákladů na opravy rozvodů elektroinstalace, které provedl vlastním nákladem v objektu Revoluční 26 Rýmařov, Petru Sedláčkovi ve výši 167.393,- Kč z nájemného za pronájem uvedeného objektu.

893/37/00

MěR schvaluje odpočet částky 44.298,- Kč z kupní ceny za prodej podílu na domě Bartákova 26, Rýmařov, manželům Janu a Martě Viravcovým za provedenou výměnu oken.

894/37/00

MěR schvaluje odpočet částky 22.638,- Kč z kupní ceny za prodej podílu na domě Opavská 39, Rýmařov, Anně Čapkové za provedenou opravu střechy.

895/37/00

MěR schvaluje vypořádání uhrazené kupní ceny za koupi pozemku v Harrachově vrácením částky 1.751,-Kč, kterou uhradili MěNV v Rýmařově, manželům Františku a Boženě Lupačovým,

896/37/00

MěR doporučuje MZ schválit vzdání se předkupního práva na koupi podílu na domě Opavská 37, Rýmařov, od Olgy Kaňokové.

897/37/00

MěR doporučuje MZ neschválit prodej akcií České spořitelny spol. Prospero Invest, s.r.o., s ohledem na skutečnost, že město je společníkem ve společnosti akcionářů ČS.

898/37/00

MěR doporučuje MZ schválit odkoupení p.č. 2989/3 o výměře 709 m2 v k.ú. Rýmařov do vlastnictví města od Jaroslava a Jany Prokešových, za cenu nejvýše dle cenové mapy města.

899/37/00

MěR bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností, připomínek a petic za období od 31.8.1999 do 31.7.2000.

900/37/00

MěR v souladu s předchozími dohodami mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov o nájemném doporučuje MZ schválit pro rok 2000 zpětně od 1.1.2000 výši nájemného za pronájem souboru movitého a nemovitého majetku v částce 2 000 000,- Kč a pověřuje staro

901/37/00

MěR doporučuje MZ schválit úpravy rozpočtu roku 2000 podle předloženého návrhu takto:a) zvýšení objemu rozpočtových příjmů o + 11 514 tis. Kč o poskytnuté investiční dotace ze SR na dostav-bu stravovacího pavilonu Nemocnice s.r.o. a rekonstrukci rybníku

902/37/00

MěR schvaluje přidělení volných prostor na Nádražní ulici č. 5 v Rýmařově Dušanu Malinovskému a Márii Ištokové k vybudování bytu s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

903/37/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 2+1 na Divadelní ulici č. 8 v Rýmařově Jitce Janouškové.

904/37/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 na ulici Julia Sedláka č. 18a v Rýmařově Jitce Didiášové.

905/37/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově Gymnáziu Rýmařov, pro Radoslava Greška s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

906/37/00

MěR schvaluje návrh ŠÚ Bruntál na mimořádnou odměnu za rok 2000 pro ředitele SVČ Rýmařov, Vítězslava Klimeše, dle předloženého návrhu.

907/37/00

V návaznosti na usnesení MZ č. 27/4/95 a 399/25/97 doporučuje MěR městskému zastupitelstvu, aby vyjádřilo vůli města Rýmařova nadále usilovat o přiřazení Rýmařova ke kraji olomouckému..

908/37/00

MěR doporučuje MZ schválit změnu textu čl. 9 písm. e) Pravidel o prodeji nemovitostí. Původní text...."zásadní opravy objektu (fasáda, střecha apod.)"... se mění a doplňuje: ...."zásadní opravy objektu (vztahuje se pouze na opravu fasády, výměnu střešní k


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317