Dnes je úterý 7.12.2021 14:17, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 38
konaného v řádném termínu, dne 25.9.2000

909/38/00

MěR neschvaluje záměr pronájmu p.č. 3237 v k.ú. Rýmařov.

910/38/00

MěR neschvaluje záměr pronájmu p.č. 3236 v k.ú. Rýmařov.

911/38/00

MěR neschvaluje záměr pronájmu p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov.

912/38/00

MěR souhlasí s podnájmem místností v budově ZUŠ na Divadelní 10, Rýmařov, nevyhovujících pro výuku k uložení hudebních nástrojů místních skupin.

913/38/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2567 v k.ú. Rýmařov pod soukromou garáží po Josefovi Jašůrkovi na dceru Ivanu Klementovou.

914/38/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1757 v k.ú. Rýmařov pod soukromou garáží po Bohumilu Kratochvílovi na Rostislava Kratochvíla.

915/38/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2653 v k.ú. Rýmařov pod soukromou garáží po Jiřím Koutném na Marii Koutnou.

916/38/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje p.č. 3261 a 3262 v k.ú. Rýmařov.

917/38/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 165/1 v k.ú. Stránské.

918/38/00

MěR doporučuje MZ schválit záměr prodeje části p.č. 112 v k.ú. Edrovice.

919/38/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov firmě RZ doprava, s.r.o., manželům Kataríně a Marianu Olejníkovým, Anně a Janovi Strápkovým a MUDr. Vladimíru Krasulovi, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

920/38/00

MěR schvaluje pronájem plochy náměstí p.č. 2/2 v k.ú. Rýmařov, ve dnech 15 - 17.12.2000, za účelem pořádání vánočního jarmarku lidových řemesel agentuře Petr Schäfer, za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

921/38/00

MěR schvaluje kompenzaci 70 % nákladů spojených s provedením oprav pronajatých nebytových prostor v objektu Sokolovská 32, Rýmařov, v částce 19.378,-Kč, firmě MOBISS, Miroslav Merva, Rýmařov, z nájemného za pronájem uvedených prostor.

922/38/00

MěR schvaluje odpočet nákladů za opravu klempířských prvků z kupní ceny domu Opavská 30, Janovice, vlastníkům domu:manželům Staňkovým 2.051,- Kčmanželům Gonšenicovým 2.051,- KčLidii Voráčové 1.825,- KčMarii Brunclíkové 1.824,- Kč.

923/38/00

MěR schvaluje odpočet nákladů za opravu oken z kupní ceny domu Komenského 16, Rýmařov, manželům Soně a Františku Kováříkovým ve výši 11.769,- Kč.

924/38/00

MěR doporučuje dražbu mezi oběma zájemci o pronájem skladu zeleniny, Žižkova 29, Rýmařov, s vyvolávací cenou nájemného 300.000,-Kč/rok s úhradou nájemného 2 měsíce předem.

925/38/00

MěR schvaluje odprodej kuchyňské linky, bez elektrického sporáku, v bývalé škole v Ondřejově, která je v evidenci SVČ Rýmařov, Soukromé střední škole Prima, s.r.o., Rýmařov za cenu 500,- Kč.

926/38/00

MěR bere na vědomí informaci o trvání nájemních smluv Milana Zlámala v objektu tř. Hrdinů 9, Rýmařov a Ing. Rostislava Mezihoráka v objektu nám. Svobody 5, Rýmařov.

927/38/00 a)

MěR bere na vědomí písemnou informaci o finančních vztazích mezi Městem Rýmařov a uživateli bytových a nebytových prostor v objektu Radniční 8, Rýmařov,

927/38/00 b)

MěR na základě provedené finanční analýzy ukládá vedoucímu HO, aby připravil a zaslal spoluvlastníkovi objektu Radniční 8, Rýmařov, návrh "Dohody spoluvlastníků o nakládání se společnou věcí", s cílem vypořádání bezdůvodného obohacování vlastníka při užív

927/38/00 c)

MěR ukládá starostovi zaslat společně se spoluvlastníkem Dr. Karajannisem výzvu uživatelům bytů a nebytového prostoru k uzavření nájemní smlouvy, dle požadavku Dr. Karajannise - nájem na dobu určitou.

928/38/00

MěR schvaluje, v návaznosti na usnesení MZ č. 302d)/17/00 ze dne 14.9.2000, obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 66/00, kterou se stanoví závazná část regulačního plánu zóny "Máchova" dle předloženého návrhu s výhradou případných úprav vyžádaných re

929/38/00

MěR schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele SVČ s termínem nástupu do funkce od 1.12.2000.

930/38/00 a)

MěR ruší platnost usnesení MěR č. 851/36/00,

930/38/00 b)

MěR schvaluje obnovení smlouvy o nájmu bytu č. 9, na Bartákové ul. č. 24 v Rýmařově, Marcele Turtákové na dobu do konce roku 2000.

931/38/00

MěR souhlasí s vyplacením mimořádných odměn vedoucím odborů MěÚ dle předloženého návrhu.

932/38/00

MěR schvaluje poskytnutí ubytování Marii Zdrálkové v holobytech na ulici Julia Fučíka v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2000.

933/38/00

MěR neschvaluje přednostní přidělení bytu Marii Machalíčkové.


...................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317