Dnes je úterý 7.12.2021 13:22, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 40
konaného v řádném termínu, dne 16.10.2000

939/40/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 37 - 39/2000.

940/40/00

MěR povoluje v souladu se zněním § 4 odst. 8 vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, výjimku z počtu dětí ve třídě ve školním roce 2000/2001 pro Mateřskou školu Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál Mateřskou školu Rýmařov, 1. máje 11, okres Bru

941/40/00

MěR bere na vědomí návrh plánu investic a jmenovitých akcí na rok 2001.

942/40/00

MěR doporučuje MZ schválit předložený návrh "Jednacího řádu zastupitelstva města Rýmařov" s navrženými úpravami.

943/40/00 a)

Městská rada s účinností od 12.11.2000 ruší platnost usnesení MěR č. 4/1/98,

943/40/00 b)

Městská rada s účinností od 12.11.2000 zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány - komise hospodářská, komise životního prostředí a výstavby, komise pro výchovu a vzdělávání, komise vnitřních věcí, komise sociálních věcí a zdravotnictví, komise kultur

943/40/00 c)

Městská rada s účinností od 12.11.2000 jmenuje předsedy těchto komisí:hospodářská komise – předseda Ivan Sigmundkomise životního prostředí a výstavby – předseda Ing. Vojtěch Hrdinakomise pro výchovu a vzdělávání – předseda Ing. Milan Kropáčkomise

943/40/00 d)

Městská rada s účinností od 12.11.2000 jmenuje členy komisí MěR dle předloženého návrhu,

943/40/00 e)

Městská rada s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory finanční a kontrolní

943/40/00 f)

Městská rada s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ jmenovat předsedou finančního výboru Ing. Petra Kloudu a předsedou kontrolního výboru Ladislava Žilku,

943/40/00 g)

Městská rada s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ jmenovat členy výborů dle předloženého návrhu.

944/40/00

MěR doporučuje MZ potvrdit jako člena dozorčí rady Městských služeb, s.r.o., Rýmařov, Ing. Rostislava Mezihoráka.

945/40/00

MěR doporučuje MZ potvrdit jako člena dozorčí rady Tepla, s.r.o., Rýmařov, Ing. Petra Kloudu.

946/40/00 a)

MěR ruší platnost usnesení MěR č. 1509/72/98 b),

946/40/00 b)

MěR jmenuje povodňovou komisi v tomto složení:předseda – Ing. Pavel Kolář, členové – RNDr. František Čermák, Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc. a Ing. Petr Klouda.

947/40/00 a)

MěR ruší platnost usnesení MěR č. 15/2/94 a),

947/40/00 b)

MěR jmenuje přestupkovou komisi v tomto složení:předsedkyně – Ivana Pilatíková, členové – Miroslav Vojáček, Ing. Josef Lutz, náhradník – Zdeněk Kudlák.

948/40/00 a)

MěR s účinností od 12.11.2000 ruší usnesení č. 187/10/65, 353/19/95 b), 437/21/65, 469/22/96, 1423/70/98 a 34/3/99,

948/40/00 b)

MěR s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ schválit pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů zastupitelstva města,

948/40/00 c)

MěR s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ schválit zřízení osadního výboru v Ondřejově v počtu 4 členů,

948/40/00 d)

MěR s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ schválit zřízení osadního výboru ve Stránském v počtu 8 členů,

948/40/00 e)

MěR s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ schválit jmenování za členy osadního výboru v Ondřejově Ludmilu Vykoukalovou, Marii Bučkovou, Jaroslava Talčíka a Anežku Továrkovou,

948/40/00 f)

MěR s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ schválit jmenování za členy osadního výboru ve Stránském Emílii Čulákovou, Danutu Krystínovou, Marii Ohrádkovou, Antonína Krause, Václava Švábeníka, Zdeňka Pospíšila, Tomáše Blažka a Věru Sršňovou,

948/40/00 g)

MěR s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ zvolit Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově,

948/40/00 h)

MěR s účinností od 12.11.2000 doporučuje MZ zvolit Věru Sršňovou předsedkyní osadního výboru ve Stránském.

949/40/00

MěR schvaluje pronájem části p.č. 1362/1 v k.ú. Rýmařov Břetislavu Bahulíkovi, Jesenická 21, Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel o pronájmu.

950/40/00

MěR schvaluje výpověď z pronájmu nebytových prostor v objektu tř. Hrdinů 9, Rýmařov, Ludmile Železné ke dni 1.11.2000.

951/40/00

MěR schvaluje úpravu ceny za pronájem nebytových prostor v objektu Radniční 8, Rýmařov, ve výši 1.000,- Kč/m2 za rok. Schválení výše nájemného je základním kritériem pro stanovení výnosů z užívání nebytových prostor lékárny spolumajitelem.

952/40/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 2300 v k.ú. Rýmařov pod soukromou garáží Mgr. Jarmile Labounkové, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

953/40/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej podílu 12,27 % na domě Opavská 37, Rýmařov za cenu 115.281,- Kč včetně nákladů spojených s převodem nemovitosti Otto Fritscherovi ml.

954/40/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej budovy bývalé školy v Jamarticích čp. 49 včetně p.č. 1 v k.ú. Jamartice, za cenu 180.415,- Kč + náklady spojené s převodem manželům Jarmile a Lubomíru Kulatým.

955/40/00

MěR schvaluje odprodej ručních tabulových nůžek z majetku bývalého s.p. Byterm za cenu 2.200,- Kč.

956/40/00 a)

MěR souhlasí s postupem MěÚ, jak je uvedeno ve zprávě o jednání s uživateli domu Radniční 8, Rýmařov,

956/40/00 b)

MěR schvaluje uzavření nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám zubní ordinace na dobu určitou 1 rok od 1.1.2000,

956/40/00 c)

MěR schvaluje použití zůstatků valorizace, dle "Uznávacího prohlášení z 11/1998, na úhradu nájemného pro rok 2000,

956/40/00 d)

MěR souhlasí s požadavkem nájemníků vztahujícím se k obhajobě jejich práv v případě návrhu na vyklizení prostor. Podmínkou je dodržování všech ujednání nájemní smlouvy ze strany nájemníků.

957/40/00

MěR doporučuje MZ schválit předloženou "Dohodu spoluvlastníků objektu Radniční 8, Rýmařov o správě, využívání a financování nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví" zpracované na základě usnesení MěR č. 927b)/38/00.

958/40/00 a)

MěR ruší platnost usnesení MěR č. 904/37/00,

958/40/00 b)

MěR schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 na ulici Julia Sedláka č. 18a v Rýmařově Simoně Adamové s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a po úplné úhradě spoluúčasti na nákladech oprav bude uzavřena nájemní smlouva na

959/40/00 a)

MěR ruší platnost usnesení MěR č. 844/36/00,

959/40/00 b)

MěR schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích manželům Davidu a Vladimíře Machalovým s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

960/40/00

MěR trvá na statutu bytu č. 3 na Příkopech č. 15 v Rýmařově, jehož nájemci jsou manželé Jiří a Eva Koneční, jako bytu služebního a schvaluje změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou.

961/40/00

MěR neschvaluje přednostní přidělení bytu Anně Démalové.

962/40/00

MěR bere na vědomí informace o vyhlášeném výběrovém řízení na funkci ředitele SVČ a schvaluje složení komise pro výběrové řízení dle předloženého návrhu.

963/40/00

MěR doporučuje MZ vzít na vědomí změny ve složení Rady školy ZŠ Rýmařov, 1. máje 32, které vyplynuly z doplňujících voleb pedagogických pracovníků.

964/40/00 a)

MěR doporučuje MZ potvrdit ve funkci kronikáře Mgr. Vratislava Konečného,

964/40/00 b)

MěR schvaluje návrh na úpravu textu čl. VII - schvalování zápisů a doporučuje MZ schválit Pravidla pro vedení kroniky města Rýmařov.

965/40/00

MěR schvaluje vyplacení zálohy na roční odměnu řediteli Bytermu Jiřímu Mrázkovi dle předloženého návrhu.

966/40/00

MěR bere na vědomí hospodářské výsledky společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období leden-srpen 2000

967/40/00

MěR ukládá jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., zpracovat "Zprávu o činnosti hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. od 1.1.1998 do 31.8.2000", která bude předložena MZ.

968/40/00

MěR doporučuje MZ vzít na vědomí "Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., v období od 16.2.1998 do 10.10.2000"

969/40/00 a)

MěR doporučuje MZ odvolat Ing. Ivana Soviše z dozorčí rady Tepla, s.r.o.,

969/40/00 b)

MěR doporučuje MZ schválit jako člena dozorčí rady Tepla Rýmařov, s.r.o. Ing. Miloslava Marka, rodné číslo 381213/011.


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317