Dnes je úterý 7.12.2021 14:57, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 41
konaného v řádném termínu, dne 6.11.2000

970/41/00

MěR bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání městské rady č. 40/2000.

971/41/00

MěR schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+0 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově Miroslavu Ročkovi s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

972/41/00

MěR schvaluje zařazení žádosti Martina Hrabiny do seznamu uchazečů pro přidělení bytu.

973/41/00 a)

MěR neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 1187 v k.ú. Rýmařov,

973/41/00 b)

MěR doporučuje MZ neschválit prodej části p.č. 1187 v k.ú. Rýmařov,

973/41/00 c)

MěR doporučuje MZ neschválit zřízení věcného břemene na p.č. 1187 v k.ú. Rýmařov.

974/41/00 a)

MěR schvaluje výpověď z nájmu p.č. 2118 v k.ú. Rýmařov firmě KOS, s.r.o., Krnov,

974/41/00 b)

MěR schvaluje pronájem p.č. 2118 v k.ú. Rýmařov Josefu Mitáčkovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu dle pravidel o pronájmu.

975/41/00

MěR trvá na svém usnesení č. 1408/69/98 ze dne 2.2.1998.

976/41/00

MěR schvaluje uzavření dohody o užívání částí pozemků p.č. 2992 a p.č. 2995/1 v k.ú. Rýmařov s firmou Easy Control Morava, s.r.o., Břidličná, na dobu od 1.11.2000 do 30.4.2001 za jednorázový poplatek 1.000,-Kč.

977/41/00

MěR schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem objektu Revoluční 26 v Rýmařově z původního nájemce Petra Sedláčka na Eduarda Sedláčka s podmínkou, že nájemné bude hrazeno předem, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce.

978/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 155 a p.č. 159 v k.ú. Jamartice Stanislavu Řehánkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

979/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 116 a p.č. 117 v k.ú. Jamartice Martě Pachovské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

980/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 117 v k.ú. Edrovice manželům Františkovi a Jarmile Vrobelovým za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

981/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 1152 v k.ú. Rýmařov Ladislavě Tannertové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

982/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 332 v k.ú. Rýmařov Vladanovi Walakovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

983/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 19 a části p.č. 20 v k.ú. Jamartice Tomáši Bernátkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

984/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej části p.č. 967/1 v k.ú. Rýmařov Jiřímu Turkovi za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti.

985/41/00

MěR doporučuje MZ schválit prodej p.č. 267/1 v k.ú. Janušov Petře Rysové za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem nemovitosti, s podmínkou zajištění přístupu na p.č. 267/4.

986/41/00

MěR doporučuje MZ schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na odkoupení části p.č. 273 v k.ú. Janovice od manželů Koutníkových, pokud dojde k jeho zasažení výstavbou splaškové kanalizace.

987/41/00

MěR doporučuje MZ schválit odkoupení části p.č. 273/1 v k.ú. Edrovice o výměře cca 75 m2 (vlastník pan Cimbota) a vzájemnou směnu části p.č. 273/2 z vlastnictví města za část p.č. 273/3 v k.ú. Edrovice (vlastník pan Frančák) k výstavbě inženýrských sítí.

988/41/00

MěR schvaluje provedení výběru na pronájem nebytových prostor v objektu Pivovarská 1, Rýmařov (MARCO) formou dražby na výši nájemného, mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu, s trvalým bydlištěm v Rýmařově. Vyvolávací cena je 400,- Kč/m2 za rok.

989/41/00

MěR schvaluje pronájem objektu Stránské čp. 35 Petru Schäferovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu dle pravidel o pronájmu. Nájemní smlouva bude projednána s osadní radou Stránské.

990/41/00 a)

MěR žádá Školský úřad v Bruntále, ve znění § 14, odst. 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších novel, o vydání souhlasu s odvoláním Vítězslava Klimeše z funkce ředitele SVČ Rýmařov k 12.11.2000,

990/41/00 b)

MěR žádá Školský úřad v Bruntále, ve znění § 14, odst. 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších novel, o vydání souhlasu se jmenováním Petry Mížové do funkce ředitelky SVČ Rýmařov k 13.11.2000.

991/41/00

MěR schvaluje návrh ceny za svoz domovního odpadu v Rýmařově na rok 2001 předložený Městskými službami, s.r.o., Rýmařov.

992/41/00

MěR bere na vědomí informaci o stavu dopravy a komunikací ve městě.

993/41/00

MěR schvaluje s účinností od 1.11.2000 poskytování peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.

994/41/00

MěR ukončuje práci komise zřízené dle usnesení MZ č. 262b)/14/00, neboť současný smysl činnosti komise byl naplněn přijetím a splněním usnesení MZ č. 299/17/00.


.............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317