Dnes je úterý 7.12.2021 14:37, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 42
konaného v řádném termínu, dne 27.11.2000

995/42/00

RM bere na vědomí návrh Kalendáře celoměstských akcí pro rok 2001 s tím, že kalendář bude doplněn v polovině příštího roku.

996/42/00

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Pivovarská 1, Rýmařov, Karlu Vilímkovi za nejvyšší nabídku nájemného v dražbě 50.000,- Kč za rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle pravidel o pronájmu.

997/42/00

RM schvaluje zveřejnění inzerátu na prodej nepotřebné elektrické pánve z evidence Školní jídelny Rýmařov, za cenu stanovenou posudkem odborné firmy.

998/42/00

RM schvaluje odprodej 33 ks nepotřebných židlí z evidence SVČ Rýmařov Emilu Chlachulovi za cenu 100,-Kč/ks.

999/42/00

RM souhlasí s rozdělením dlužné částky 25.128,- Kč včetně zůstatku kupní ceny za koupi podílu na domě Národní 34, Rýmařov, manželům Koňárkovým, do zbývajících 11 splátek.

1000/42/00

RM doporučuje ZM neschválit snížení odměny městu za poskytnuté ručení na úvěr firmy Auto Color Design, s.r.o., Rýmařov, z původních 3 % na 1 % ročně.

1001/42/00

RM schvaluje odpočet z nájemného nebytových prostor v objektu nám. Míru 10, Rýmařov, Janu Kotrlovi ve výši 38.093,- Kč, jako kompenzaci za provedené opravy.

1002/42/00

RM schvaluje odpočet nákladů za provedené opravy z kupní ceny domu Nádražní 3, Rýmařov, Ladislavu Kubíkovi ve výši 99.702,- Kč.

1003/42/00

RM schvaluje kompenzaci nákladů vynaložených na zhodnocení pronajatých nebytových prostor v objektu Pivovarská 1, Rýmařov, Ladislavu Trusinovi do výše dlužného nájemného tj. 52.428,80 Kč.

1004/42/00

RM doporučuje ZM schválit směnu 1/3 spoluvlastnického podílu na objektu čp. 593, Revoluční 26, Rýmařov včetně p.č. 1594 v k.ú. Rýmařov z majetku města v ceně 740.820,- Kč za 2/3 spoluvlastnického podílu na obytném domě čp. 248, Revoluční 28, Rýmařov včetn

1005/42/00 a)

RM ruší platnost usnesení MěR č. 977/41/00,

1005/42/00 b)

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem objektu Revoluční 26 v Rýmařově z původního nájemce Petra Sedláčka na Annu Sedláčkovou s podmínkou, že nájemné bude hrazeno předem, nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce.

1006/42/00 a)

RM doporučuje ZM schválit finanční vyrovnání se SŠCRaM ve výši 522.863,- Kč za opravy objektu Sokolovská 29,31,33,

1006/42/00 b)

RM trvá na odděleném účtování nájemného a případných kompenzací za opravy u objektů na Bartákově 21 a Sokolovské 29,31,33,

1006/42/00 c)

RM prohlašuje, že do doby splacení nájemného ve výši 522.863,- Kč nebude kompenzovat SSOŠ Prima náklady vynaložené za údržbu objektu Sokolovská 29,31,33 oproti nájemnému.

1007/42/00 a)

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o povoleném debetním zůstatku základního běžného účtu města s Komerční bankou, a.s. a to nejvýše do 2 000 000,-Kč a zmocnit starostu města k podpisu potřebných dokumentů,

1007/42/00 b)

RM doporučuje ZM stanovit pravomoc schvalovat čerpání debetu pro starostu a místostarostu. Nepřetržité čerpání debetu na dobu přesahující 90 dnů schvalovat radou města.

1008/42/00

RM v případě, že bude vydán závazný příslib KB o poskytnutí dlouhodobého úvěru městu 9 600 000,-Kč k vyrovnání úvěru u IPB, a.s. dle úvěrové smlouvy č. 208898 006, doporučuje ZM souhlasit s přijetím tohoto dlouhodobého úvěru s návratností 8 let. K ručení

1009/42/00

RM bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření nájemce v restauračním minipivovaru Excelent za období od 1.5. do 30.9.2000.

1010/42/00

RM schvaluje výměnu bytu mezi manžely Martinem a Ludmilou Šarmanovými, bytem Větrná 15, Rýmařov a manžely Petrem a Jaroslavou Brulíkovými, bytem Julia Sedláka 18a, Rýmařov.

1011/42/00

RM schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 2+1 na tř. Hrdinů č. 56 v Rýmařově Zdeňce Turtákové s podmínkou, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

1012/42/00

RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Jungmanova č. 2 v Rýmařově MUDr. Janu Strejčkovi na dobu určitou, tj. po dobu trvání pracovního poměru v nemocnici. V případě ukončení pracovního poměru u Nemocnice s.r.o. Rýmařov bude ukončena náj

1013/42/00

RM neschvaluje zařazení žádosti manželů Jindřicha a Miroslavy Vetešníkových do seznamu uchazečů pro přidělení bytu.

1014/42/00

RM doporučuje ZM schválit návrh úpravy OZV č. 31/95, kterou se vydávají zásady pro hospodaření s byty v majetku Města Rýmařova.

1015/42/00

RM schvaluje vyplacení mimořádné odměny a zálohy na odměnu za rok 2000 odbornému vedoucímu Městského muzea Mgr. Jiřímu Karlovi a ředitelce Městské knihovny v Rýmařově dle předloženého návrhu.

1016/42/00

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na zajištění činnosti - Armádě spásy Praha ve výši 2 000,- Kč- Sdružení zdravotně postižených v ČR Bruntál ve výši 2 000,- Kč.

1017/42/00

RM souhlasí s pronájmem pozemků v areálu nemocnice, p.č. 320/2,5,6,7,8, p.č. 451/1,2,4 a p.č. 474/2 o celkové výměře 28.729 m2 společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov, za cenu 5,- Kč/m2 tj. celkem 143.729,- Kč.

1018/42/00

RM doporučuje ZM nabytí do majetku města skladu sportovních potřeb na parcele č.507/1 v k.ú. Rýmařov za cenu 30-50 tis. Kč. Objekt bude využíván především pro potřeby sportovních, ale také společenských a školských akcí, pořádaných v areálu.

1019/42/00

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,-Kč Okresní hospodářské komoře za služby poskytované Městu Rýmařov.


.........................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317