Dnes je úterý 30.11.2021 14:51, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 14.2.2002

597/27/02

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 26;

598/27/02

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 14. 12. 2001 do 14. 2. 2002;

599/27/02 a)

schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2002 podle předloženého návrhu,

599/27/02 b)

schvaluje tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2002 podle předloženého návrhu;

600/27/02 a)

schvaluje krytí spoluúčasti města na financování investičních výdajů na výstavbu bytového domu se 12 b.j. v Rýmařově, Sokolovská ulice, na parc. čís. 851 a 852 v k.ú. Rýmařov hypotéčním úvěrem v maximální výši 2 800 tis. Kč

600/27/02 b)

schvaluje přijetí hypotéčního úvěru v roce 2002 v maximální výši 2 800 tis. Kč od Českomoravské hypotéční banky na výstavbu bytového domu se 12 byt. jednotkami na parc. čís. 851 a 852 v k.ú. Rýmařov, Sokolovská ulice. Splatnost úvěru stanovit na 10 let

600/27/02 c)

schvaluje zajištění hypotéčního úvěru od ČMHB vystavením biankosměnky a následným zřízením zástavního práva ve prospěch ČMHB k novému bytovému objektu na parc. čís. 851 a 852 po jeho dokončení a kolaudaci

600/27/02 d)

zmocňuje starostu města k jednání s ČMHB o uzavření tohoto hypotéčního úvěru a k podpisu potřebných dokumentů.

601/27/02

schvaluje rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2003 a 2004 podle předloženého návrhu;

602/27/02

schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 125/1 a 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

603/27/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1043 v k.ú. Rýmařov;

604/27/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Janušov;

605/27/02

schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 1712/2 a 1714 v k.ú. Rýmařov;

606/27/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3310 v k.ú. Rýmařov;

607/27/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice;

608/27/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Edrovice;

609/27/02

schvaluje záměr prodeje objektu tř. Hrdinů 9 v Rýmařově, číslo popisné 702, včetně pozemku parc. č. 725/1 v k.ú. Rýmařov;

610/27/02

neschvaluje záměr prodeje p.č. 2912/2, 2912/3 v k.ú. Rýmařov;

611/27/02

schvaluje prodej pozemku p.č. 60 v k.ú. Ondřejov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

612/27/02

schvaluje prodej části pozemku p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

613/27/02

schvaluje prodej pozemku p.č. 185 v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

614/27/02

schvaluje prodej pozemku p.č. 2293/5 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

615/27/02

schvaluje prodej části pozemku p.č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

616/27/02 a)

schvaluje prodej pozemku p.č. 235 a části p.č. 236 v k.ú. Ondřejov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

616/27/02 b)

schvaluje vykoupení části pozemku p.č. 234 v k.ú. Ondřejov do majetku Města Rýmařov;

617/27/02

schvaluje prodej p.č. 1501 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

618/27/02

ruší platnost usnesení MZ č. 64/6/99;

619/27/02

schvaluje prodej pozemků p.č. 3661, 3662, 3663, 3664 a 3665 v k.ú. Rýmařov stávajícím vlastníkům za původní cenu;

620/27/02

schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Nerudova 4, Rýmařov ve výši 21.897,- Kč;

621/27/02

schvaluje změnu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám" v článku 3, odst. a) dle předloženého návrhu;

622/27/02 a)

schvaluje přijetí úvěru v rámci Programu pro poskytování státních půjček na opravy a modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši 1.600.000,-Kč dle předloženého návrhu,

622/27/02 b)

schvaluje ručení na úvěr dle bodu a) rozpočtem Města Rýmařova;

623/27/02

schvaluje Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu pro poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu dle předloženého návrhu;

624/27/02

schvaluje bezúplatné nabytí 1 ks mikropočítače PC ECM AMD s příslušenstvím dle předávacího protokolu č. 5 od obce Horní Město v pořizovací ceně 57.993,- Kč, určeného k vybavení veřejně přístupné internetové stanice;

625/27/02

ruší platnost usnesení ZM č. 551/26/01 b)III a 552/26/01 b)III;

626/27/02

vydává v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 70/02 o závazných částech Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Rýmařova č. 27/94 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, dle předloženého materiálu;

627/27/02

vydává v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 71/02 o závazných částech Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Rýmařova č. 27/94 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, dle předloženého materiálu;

628/27/02

schvaluje k 1.9.2002 v objektu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, provoz pro 42 dětí MŠ + ŠJ pro 118 strávníků dle předloženého návrhu;

629/27/02

schvaluje plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2002;

630/27/02

schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o částku 400 000 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých), tedy z částky 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na částku 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých);

631/27/02

Zastupitelstvo města schvaluje prodej plynovodů Bezručova, tř. Hrdinů, Na Stráni, Opavská I, Opavská II, Květná - Fučíkova, Jesenická, Pivovarská - Husova Severomoravské plynárenské a.s. prostřednictvím společnosti Plynar s.r.o. Petřvald za cenu 1 246 050 Kč ve čtyřech splátkách:při podpisu smlouvy 497 220 Kčv roce 2003, 280 000 Kčv roce 2004, 315 000 Kčv roce 2005, 150 000 Kč (za podmínky zvýšení odběru o 50 000 m3);

632/27/02

schvaluje, aby finanční prostředky získané za prodej plynárenského zařízení byly postupně použity spolu s dalšími fin. prostředky jako finanční spoluúčast Města na plynofikaci.
...................................
Ing. Petr Klouda
starosta

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 14.2.2002

597/27/02

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 26;

598/27/02

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 14. 12. 2001 do 14. 2. 2002;

599/27/02 a)

schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2002 podle předloženého návrhu,

599/27/02 b)

schvaluje tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2002 podle předloženého návrhu;

600/27/02 a)

schvaluje krytí spoluúčasti města na financování investičních výdajů na výstavbu bytového domu se 12 b.j. v Rýmařově, Sokolovská ulice, na parc. čís. 851 a 852 v k.ú. Rýmařov hypotéčním úvěrem v maximální výši 2 800 tis. Kč

600/27/02 b)

schvaluje přijetí hypotéčního úvěru v roce 2002 v maximální výši 2 800 tis. Kč od Českomoravské hypotéční banky na výstavbu bytového domu se 12 byt. jednotkami na parc. čís. 851 a 852 v k.ú. Rýmařov, Sokolovská ulice. Splatnost úvěru stanovit na 10 let

600/27/02 c)

schvaluje zajištění hypotéčního úvěru od ČMHB vystavením biankosměnky a následným zřízením zástavního práva ve prospěch ČMHB k novému bytovému objektu na parc. čís. 851 a 852 po jeho dokončení a kolaudaci

600/27/02 d)

zmocňuje starostu města k jednání s ČMHB o uzavření tohoto hypotéčního úvěru a k podpisu potřebných dokumentů.

601/27/02

schvaluje rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2003 a 2004 podle předloženého návrhu;

602/27/02

schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 125/1 a 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

603/27/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1043 v k.ú. Rýmařov;

604/27/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Janušov;

605/27/02

schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 1712/2 a 1714 v k.ú. Rýmařov;

606/27/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3310 v k.ú. Rýmařov;

607/27/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 342/3 v k.ú. Edrovice;

608/27/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 20/4 v k.ú. Edrovice;

609/27/02

schvaluje záměr prodeje objektu tř. Hrdinů 9 v Rýmařově, číslo popisné 702, včetně pozemku parc. č. 725/1 v k.ú. Rýmařov;

610/27/02

neschvaluje záměr prodeje p.č. 2912/2, 2912/3 v k.ú. Rýmařov;

611/27/02

schvaluje prodej pozemku p.č. 60 v k.ú. Ondřejov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

612/27/02

schvaluje prodej části pozemku p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

613/27/02

schvaluje prodej pozemku p.č. 185 v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

614/27/02

schvaluje prodej pozemku p.č. 2293/5 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

615/27/02

schvaluje prodej části pozemku p.č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

616/27/02 a)

schvaluje prodej pozemku p.č. 235 a části p.č. 236 v k.ú. Ondřejov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

616/27/02 b)

schvaluje vykoupení části pozemku p.č. 234 v k.ú. Ondřejov do majetku Města Rýmařov;

617/27/02

schvaluje prodej p.č. 1501 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

618/27/02

ruší platnost usnesení MZ č. 64/6/99;

619/27/02

schvaluje prodej pozemků p.č. 3661, 3662, 3663, 3664 a 3665 v k.ú. Rýmařov stávajícím vlastníkům za původní cenu;

620/27/02

schvaluje odpočet z kupní ceny za opravy domu Nerudova 4, Rýmařov ve výši 21.897,- Kč;

621/27/02

schvaluje změnu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám" v článku 3, odst. a) dle předloženého návrhu;

622/27/02 a)

schvaluje přijetí úvěru v rámci Programu pro poskytování státních půjček na opravy a modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši 1.600.000,-Kč dle předloženého návrhu,

622/27/02 b)

schvaluje ručení na úvěr dle bodu a) rozpočtem Města Rýmařova;

623/27/02

schvaluje Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu pro poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu dle předloženého návrhu;

624/27/02

schvaluje bezúplatné nabytí 1 ks mikropočítače PC ECM AMD s příslušenstvím dle předávacího protokolu č. 5 od obce Horní Město v pořizovací ceně 57.993,- Kč, určeného k vybavení veřejně přístupné internetové stanice;

625/27/02

ruší platnost usnesení ZM č. 551/26/01 b)III a 552/26/01 b)III;

626/27/02

vydává v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 70/02 o závazných částech Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Rýmařova č. 27/94 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, dle předloženého materiálu;

627/27/02

vydává v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 71/02 o závazných částech Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Rýmařova č. 27/94 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, dle předloženého materiálu;

628/27/02

schvaluje k 1.9.2002 v objektu Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, provoz pro 42 dětí MŠ + ŠJ pro 118 strávníků dle předloženého návrhu;

629/27/02

schvaluje plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2002;

630/27/02

schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o částku 400 000 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých), tedy z částky 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) na částku 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých);

631/27/02

Zastupitelstvo města schvaluje prodej plynovodů Bezručova, tř. Hrdinů, Na Stráni, Opavská I, Opavská II, Květná - Fučíkova, Jesenická, Pivovarská - Husova Severomoravské plynárenské a.s. prostřednictvím společnosti Plynar s.r.o. Petřvald za cenu 1 246 050 Kč ve čtyřech splátkách:při podpisu smlouvy 497 220 Kčv roce 2003, 280 000 Kčv roce 2004, 315 000 Kčv roce 2005, 150 000 Kč (za podmínky zvýšení odběru o 50 000 m3);

632/27/02

schvaluje, aby finanční prostředky získané za prodej plynárenského zařízení byly postupně použity spolu s dalšími fin. prostředky jako finanční spoluúčast Města na plynofikaci.
.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317