Dnes je sobota 27.11.2021 13:47, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 28
konaného v řádném termínu, dne 11.4.2002

633/28/02

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 27;

634/28/02

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 14. 2. 2002 do 10. 4. 2002;

635/28/02 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2001 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelové dotace ze státního rozpočtu v 11/2001 pro výdaje školských zařízení v částce + 2 264 tis. Kč a části účelové dotace SFRB na výstavbu bytového domu Sokolovská ve výši skutečného čerpání dotace v roce 2001 v částce 402,6 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o celkovou částku + 2 666,6 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

635/28/02 b)

schvaluje rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 2001 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu;

636/28/02

schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 21/1 a 21/3 v k.ú. Stránské;

637/28/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 216 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

638/28/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2500/1 a pozemku parc. č. 2500/4 v k.ú. Rýmařov;

639/28/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1571/1 v k.ú. Rýmařov;

640/28/02

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 31 v k.ú. Stránské;

641/28/02

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 125/1 a 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

642/28/02

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1043 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

643/28/02

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1712/2 a 1714 v k.ú. Rýmařov po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

644/28/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 342/3 v k.ú. Edrovice po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

645/28/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 342/3 v k.ú. Edrovice po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

646/28/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 342/3 v k.ú. Edrovice po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

647/28/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 342/3 v k.ú. Edrovice po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

648/28/02

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3310 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

649/28/02

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3477 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

650/28/02

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2624 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

651/28/02

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2617 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

652/28/02

schvaluje prodej pozemku parc. č. 20/4 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

653/28/02 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 428/22/01,

653/28/02 b)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 281 v k.ú. Edrovice po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

654/28/02 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 298/20/97,

654/28/02 b)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1049/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

655/28/02 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 101/9/95 b) a 101/9/95 c),

655/28/02 b)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1031/3 a 1032 v k.ú. Rýmařov za cenu, která bude stanovena dle cenové mapy a nákladů spojených s převodem a současně snížena o 20 % za demolici původního objektu;

656/28/02

schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu na vedení inženýrských sítí na část pozemku parc. č. 2172/1 k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí, za cenu dle pravidel;

657/28/02 a)

schvaluje uzavření smlouvy o režimu užívání bytu D v půdní vestavbě na nám. Míru č. 11 v Rýmařově;

657/28/02 b)

schvaluje uzavření smlouvy o režimu užívání bytu B v půdní vestavbě na nám. Míru č. 10 v Rýmařově;

658/28/02

schvaluje smlouvy o budoucí kupní smlouvě na ulici Sokolovská č. 50A a Sokolovská č. 50B v Rýmařově;

659/28/02 a)

souhlasí s provedením rekonstrukce kotelny v objektu ZUŠ v Rýmařově, Divadelní č. 10 v roce 2002, v rozsahu nákladů 300 tis. Kč,

659/28/02 b)

souhlasí s rozpočtovým opatřením k pokrytí financování této stavby zvýšením výdajů rozpočtu o 300 tis. Kč a současným snížením salda operací financování o 300 tis. Kč zahrnutím dílčí splátky půjčky, poskytnuté dříve společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o.;

660/28/02

schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na odkup budovy na pozemku p.č. 1912/6 k.ú. Rýmařov, mezi společností Rodinné domky Rýmařov, s.r.o. jako prodávajícím a Městem Rýmařov jako kupujícím;

661/28/02

schvaluje OZV č. 72/02, kterou se mění OZV č. 68/01 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně nakládání se stavebním odpadem dle předloženého návrhu;

662/28/02

schvaluje OZV č. 73/02, kterou se doplňuje OZV č. 69/01 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu;

663/28/02

schvaluje Projekt regenerace panelového sídliště Rýmařov – Příkopy, dle předloženého materiálu;

664/28/02

schvaluje v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, zadání pro zpracování Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov dle předloženého návrhu;

665/28/02

schvaluje uzavření partnerské smlouvy se slovenským městem Krompachy.

666/28/02 a)

ruší platnost usnesení č. 362/18/00,

666/28/02 b)

schvaluje s účinností od 1.3.2002 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu /§ 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/.

667/28/02

schvaluje výstavbu vodovodu v části Rýmařova Jamartice v investičním nákladu 3 300 tis. Kč a souhlasí s podáním žádostí na financování této investice z programu SAPARD;

668/28/02

schvaluje realizaci integrovaného projektu obnovy a rozvoje Rýmařovska - podprojekt „Obnova místních komunikací" a souhlasí s podáním žádosti jednotlivých obcí včetně Rýmařova na financování této investice z programu SAPARD. Finanční náklad oprav komunikací dle jednotlivých obcí mikroregionu Rýmařovska je uveden v integrovaném projektu;

669/28/02 a)

souhlasí s realizací integrovaného projektu obnovy a rozvoje Rýmařovska - podprojekt „Oprava bazénu v Břidličné" a souhlasí s podáním žádosti města Břidličná na financování této investice z programu SAPARD. Finanční náklad opravy bazénu činí 18 mil. Kč,

669/28/02 b)

souhlasí s realizací akcí obce Dětřichov nad Bystřicí uvedených v příloze a souhlasí s podáním žádosti obce Dětřichov n/B na financování této akce z programu SAPARD,

669/28/02 c)

souhlasí s realizací akce obce Velká Štáhle – místní účelová komunikace Velká Štáhle a souhlasí s podáním žádosti obce Velká Štáhle na financování této akce z programu SAPARD,

669/28/02 d)

souhlasí s realizací akcí obce Dolní Moravice uvedených v příloze a souhlasí s podáním žádosti obce Dolní Moravice na financování této akce z programu SAPARD,

669/28/02 e)

souhlasí s realizací akce obce Malá Morávka uvedené v příloze a souhlasí s podáním žádosti obce Malá Morávka na financování této akce z programu SAPARD,

669/28/02 f)

souhlasí s realizací akce obce Horní Město – přístavba školy a souhlasí s podáním žádosti obce Horní Město na financování této akce ve výši 300 tis. Kč z programu SAPARD,

670/28/02

souhlasí v souladu s § 46 odst. 2b) a § 49 zákona 128/2000 Sb. o obcích se vstupem města Rýmařova do svazku obcí Rýmařovska. Předmětem činnosti svazku obcí Rýmařovska jsou otázky uvedené v § 50 zákona o obcích...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317