Dnes je úterý 30.11.2021 13:24, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 30
konaného v řádném termínu, dne 20.6.2002

673/30/02

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 28 a 29;

674/30/02

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 13. 4. 2002 do 20. 6. 2002;

675/30/02 a)

bere na vědomí předloženou zprávu o stavu životního prostředí ve městě,

675/30/02 b)

stanovuje jako prioritu další činnosti města v oblasti životního prostředí provedení všech nezbytných příprav k protipovodňové ochraně, zejména Jamartic,

676/30/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 256/1 v k.ú. Janušov;

677/30/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov;

678/30/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1268/8 v k.ú. Rýmařov;

679/30/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2347 v k.ú. Rýmařov;

680/30/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 196/2 v k.ú. Stránské;

681/30/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3173 v k.ú. Rýmařov s podmínkou, že žadatel získá výjimku ke stavbě v ochranném pásmu lesa;

682/30/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby lékárny základního typu na základě žádosti Mgr. Ivany Vološínové;

683/30/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1975 v k.ú. Rýmařov;

684/30/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 20 v k.ú. Rýmařov;

685/30/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 850/1 v k.ú. Rýmařov;

686/30/02

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1926 v k.ú. Rýmařov;

687/30/02 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 347/21/93 d),

687/30/02 b)

schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 91 v k.ú. Edrovice;

688/30/02

schvaluje záměr směny části pozemků p.č. 2071 a 2096/2 z vlastnictví Josefa Holubce za odpovídající části pozemků p.č. 2083 a 2096/3 z vlastnictví Města Rýmařov. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Rýmařov;

689/30/02 a)

schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 3191/1, 3191/3, 3167/2 v k.ú. Rýmařov,

689/30/02 b)

neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3195/2 v k.ú. Rýmařov;

690/30/02

neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2008 v k.ú. Rýmařov;

691/30/02

schvaluje prodej části pozemku p.č. 1571/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

692/30/02

schvaluje prodej pozemku p.č. 21/1 a 21/3 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

693/30/02

schvaluje prodej části pozemku p.č. 216 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova STK-ZENIT spol. s r.o., Brno, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

694/30/02

schvaluje prodej části pozemku p.č. 2500/1 a pozemku p.č. 2500/4 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

695/30/02

souhlasí se změnou v usnesení ZM číslo 245/14/00 tak, že nově vzniklý pozemek parc.č. 281/5 v k.ú. Rýmařov, o výměře 479 m2, se bezúplatně převede pouze Jiřímu Křičkovi;

696/30/02

neschvaluje prodej části pozemku p.č. 711 v k.ú. Rýmařov za podmínek jimi navržených;

697/30/02

schvaluje prodej rodinného domu číslo popisné 762, Žižkova 33 v Rýmařově, včetně pozemku p.č. 2125 o výměře 438 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu 304 015,- Kč, z toho I. záloha činí 60 803,- Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a II. záloha činí 30 402,- Kč a bude uhrazena do 60 dnů od data účinnosti vkladu změny vlastnictví do katastru nemovitostí. Zbývající částku, tj. 212 810,- Kč, uhradí do 5 let od podpisu kupní smlouvy ve 20-ti pravidelných čtvrtletních splátkách s 10% úrokem v celkové výši 64 961,- Kč;

698/30/02

schvaluje prodej rodinného domu číslo popisné 765, Žižkova 39 v Rýmařově, včetně pozemku p.č. 2134 o výměře 386 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu 310 846,- Kč, z toho I. záloha činí 62 170,- Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a II. záloha činí 31 085,- Kč a bude uhrazena do 60 dnů od data účinnosti vkladu změny vlastnictví do katastru nemovitostí. Zbývající částku, tj. 217 591,- Kč, uhradí do 5 let od podpisu kupní smlouvy ve 20-ti pravidelných čtvrtletních splátkách s 10% úrokem v celkové výši 66 421,- Kč;

699/30/02

schvaluje prodej rodinného domu číslo popisné 766, Žižkova 41 v Rýmařově včetně pozemku p.č. 2136 o výměře 323 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu 233 050,- Kč, z toho I. záloha činí 46 610,- Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a II. záloha činí 23 305,- Kč a bude uhrazena do 60 dnů od data účinnosti vkladu změny vlastnictví do katastru nemovitostí. Zbývající částku, tj. 163 136,- Kč, uhradí do 5 let od podpisu kupní smlouvy ve 20-ti pravidelných čtvrtletních splátkách s 10% úrokem v celkové výši 49 798,- Kč;

700/30/02

schvaluje prodej rodinného domu číslo popisné 548, Hornoměstská 20 v Rýmařově, včetně pozemku p.č. 469 o výměře 116 m2 v k.ú. Rýmařov, za cenu 226 296,- Kč, z toho I. záloha činí 45 260,- Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a II. záloha činí 22 629,- Kč a bude uhrazena do 60 dnů od data účinnosti vkladu změny vlastnictví do katastru nemovitostí. Zbývající částku, tj. 158 407,- Kč, uhradí do 5 let od podpisu kupní smlouvy ve 20-ti pravidelných čtvrtletních splátkách s 10% úrokem v celkové výši 48 355,- Kč;

701/30/02

schvaluje uzavření dohody o zřízení věcného břemene na část pozemku p.č. 853/3 v k.ú. Rýmařov, dotčeného stavbou M-023-2-0107 ve prospěch vlastníka této stavby, za jednorázovou celkovou úhradu 14.900,- Kč;

702/30/02

schvaluje uzavření dohody o zřízení věcného břemene na části pozemků p.č. 1360, 1400/13, 1413, 1422 v k.ú. Rýmařov, dotčených stavbou přípojek pro stavbu Penny Market, ve prospěch vlastníka těchto staveb, BKB-Praha, s.r.o., za jednorázovou celkovou úhradu 23 tis. Kč;

703/30/02

souhlasí s konečným finančním vyrovnáním složených záloh na budoucí koupi bytu v objektu Radniční 8 v Rýmařově dle předloženého návrhu, včetně zaplacení požadovaných úroků;

704/30/02

neschvaluje uzavření dohody o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1062/4 v k.ú. Rýmařov ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 1058, 1059 v k.ú. Rýmařov;

705/30/02

neschvaluje odkoupení pozemku p.č. 396 v k.ú. Janušov od společnosti Autoremont – 1. bruntálská a.s. za cenu 8.000,- Kč;

706/30/02

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bezbariérový byt č. 1 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově;

707/30/02

schvaluje, aby finanční prostředky, které město získá z veřejně uskutečněných nabídek k získání práva nájmu k bytu dle Pravidel o pronájmu bytů, byly převáděny ve výši 50 % do Fondu oprav a modernizace, který slouží k poskytování půjček na opravy a modernizaci bytových a rodinných domků na území města;

708/30/02

schvaluje poskytnutí nevratné dotace pro Městské služby Rýmařov s.r.o. ve výši 1 150 000,-- Kč k částečné úhradě ztrát společnosti z minulých let. Schvaluje, aby poskytnutí dotace bylo provedeno vzájemným zápočtem s pohledávkami města proti společnosti za nájemné za kanalizační infrastrukturu a za skládku TKO z let 2000 a 2001 v celkové částce 1 149 858,20 Kč.

709/30/02 a)

schvaluje zahájení výstavby průmyslové zóny v lokalitě Východ nákladem vzešlým z výběrového řízení, s 50% finanční účastí města,

709/30/02 b)

schvaluje rozpočtová opatření pro rok 2002 ke zvýšení objemu rozpočtových příjmů v celkovém objemu + 17 512,7 tis.Kč a zvýšení objemu rozpočtových výdajů v celkovém objemu + 17 512,7 tis.Kč podle předloženého návrhu,

709/30/02 c)

schvaluje přijetí půjčky ve výši 4 mil. Kč od firmy RD Rýmařov, s.r.o., pro potřeby finanční spoluúčasti města na realizaci investice výstavby infrastruktury pro průmyslovou zónu v lokalitě Východ;

710/30/02

schvaluje, aby Město Rýmařov zastupoval na VH Spojených lesů s.r.o. starosta Ing. Pavel Kolář;

711/30/02

schvaluje, aby Město Rýmařov zastupoval na VH BRVOS Bruntál s.r.o. starosta Ing. Pavel Kolář;

712/30/02 a)

ruší platnost usnesení č. 600/27/02 c),

712/30/02 b)

schvaluje zajištění hypotéčního úvěru od ČMHB vystavením biankosměnky a následným zřízením zástavního práva ve prospěch ČMHB k novému bytovému objektu na p.č. 851 a 852 vč. pozemku p.č. 851 a p.č. 852, vše v k.ú. Rýmařov;

713/30/02 a)

zřizuje osadní výbor v Janovicích ke dni 20.6.2002,

713/30/02 b)

určuje pro osadní výbor v Janovicích devět osob,

713/30/02 c)

určuje za členy osadního výboru v Janovicích na základě doporučení veřejné schůze občanů v Janovicích, konané dne 14.5.2002:Boženu Šubovou, Simonu Pletkovou, Jaroslavu Mazelovou, Lubomíra Štefelu, Josefa Šustra st., Josefa Hnilo, ing. Oldřicha Matulu, Františka Jurču, Jiřího Štanglicu,

713/30/02 d)

volí za předsedkyni osadního výboru v Janovicích Jaroslavu Mazelovou;

714/30/02

stanovuje, že zastupitelstvo města bude mít v příštím volebním období 21 členů.

715/30/02

schvaluje plán činnosti kontrolní komise na 2. pololetí 2002.
..................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317