Dnes je sobota 27.11.2021 14:20, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 31
konaného v řádném termínu, dne 19.9.2002

716/31/02

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 30;

717/31/02

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21. 6. 2002 do 19. 9. 2002;

718/31/02 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2002 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 6/2002 do 7/2002 v celkové částce + 4 916 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 4 916 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

718/31/02 b)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2002 o částku + 11 240 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů podle předloženého návrhu,

718/31/02 c)

schvaluje zahrnutí příjmu půjčky prostředků od Bytermu Rýmařov jako dočasného převodu přijatých kaucí v částce 900 tis. Kč do okruhu operací financování,

718/31/02 d)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2002 o částku + 12 140 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů podle předloženého návrhu,

718/31/02 e)

schvaluje v rámci rozpočtu výdajů na opravy a údržbu komunikací poskytnutí příspěvku Správě a údržbě silnic v Bruntále na rekonstrukci komunikace na Bartákově ulici do výše 400 tis. Kč;

719/31/02

schvaluje hodnocení dokumentu „Cíle a prostředky správy města do r. 2002“;

720/31/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 145/1 v k.ú. Stránské;

721/31/02

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 145/1 a pozemku parc.č. 146, vše v k.ú. Stránské;

722/31/02

schvaluje záměr prodeje pozemku pod garáží parc. č. 995 v k.ú. Rýmařov;

723/31/02 a)

mění část usnesení MZ č. 463/28/94 ze dne 27.10.1994 týkající se manželů Slováčkových vypuštěním z usnesení,

723/31/02 b)

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 855/4 v k.ú. Rýmařov;

724/31/02 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 375/19/00 ze dne 14.12.2000,

724/31/02 b)

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 267/1 v k.ú. Janušov;

725/31/02

schvaluje záměr směny části pozemku parc.č. 2102 za pozemek parc. č. 2103, vše v k.ú. Rýmařov;

726/31/02 a)

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1126/3 v k.ú. Rýmařov,

726/31/02 b)

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1126/1 v k.ú. Rýmařov;

727/31/02 a)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 692 v k.ú. Rýmařov,

727/31/02 b)

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 691 v k.ú. Rýmařov;

728/31/02

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2145 v k.ú. Rýmařov;

729/31/02

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1483 a pozemku parc.č. 1561, vše v k.ú. Rýmařov;

730/31/02

neschvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 28/1, 30, vše v k.ú. Stránské;

731/31/02 a)

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti SILVA Servis, a.s., za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

731/31/02 b)

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov společnosti ROJANA, s.r.o., za cenu 25,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

732/31/02

schvaluje prodej pozemku parc.č. 1268/8 v k.ú. Rýmařov za cenu 11.900,- Kč;

733/31/02

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2347 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

734/31/02

schvaluje prodej pozemku parc.č. 3173 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou, že žadatel získá výjimku ke stavbě v ochranném pásmu lesa;

735/31/02

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1975 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

736/31/02

schvaluje prodej pozemku parc.č. 20 v k.ú. Rýmařov za účelem přístavby domu ve vlastnictví žadatelky, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou, že převod pozemku proběhne až po kolaudaci stavby a s podmínkou výstavby garáže v tomto objektu;

737/31/02

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 850/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

738/31/02

schvaluje prodej pozemku parc.č. 1926 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

739/31/02

schvaluje prodej pozemku parc.č. 91 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

740/31/02

schvaluje prodej pozemku parc.č. 256/1 v k.ú. Janušov společnosti Czasch s.r.o., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

741/31/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 233 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

742/31/02

schvaluje prodej pozemku parc.č. 196/2 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

743/31/02

schvaluje směnu části pozemků parc.č. 2071 a 2096/2 z vlastnictví žadatele za odpovídající části pozemků parc.č. 2083 a 2096/3 z vlastnictví Města Rýmařov. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Rýmařov. Náklady na převod nemovitosti uhradí rovným dílem obě strany;

744/31/02 a)

schvaluje prodej pozemků parc.č. 3191/1, 3191/3 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem,

744/31/02 b)

neschvaluje prodej pozemků parc.č. 3167/2 v k.ú. Rýmařov;

745/31/02

schvaluje vykoupení částí pozemků parc. č. 2104 a 2105 v k.ú. Rýmařov od Richarda Kitschucha do majetku Města Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

746/31/02

schvaluje v usnesení ZM č. 251/14/00 ze dne 20.4.2000 změnu kupujícího pozemku pod stavbou garáže parc. č. 938 v k.ú. Rýmařov z původně schválených manželů na Jiřího Reisnera;

747/31/02

schvaluje prodej obytného domu číslo popisné 702, třída Hrdinů 9 v Rýmařově, včetně části pozemku parc. č. 725/1, v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví:

748/31/02

schvaluje uzavření dohody o zřízení věcného břemene práva umístění a vedení veřejné telekomunikační sítě na části pozemků parc. č. 2289/6, 2290, 2295, 2988/1, 2989/1, 2990/3, vše v k.ú. Rýmařov, dotčených stavbou M-023-2-0207 v rozsahu stanoveném geometrickým plánem ve prospěch vlastníka této stavby, za poplatek 80,- Kč/m;

749/31/02

schvaluje změnu „Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám“ a „Cenové mapy pro prodej pozemků z majetku Města Rýmařova“dle předloženého návrhu;

750/31/02

schvaluje v návaznosti na usnesení ZM 660/28/02 ze dne 11.4.2002 kupní smlouvu na odkup budovy na pozemku p.č. 1912/6 k.ú. Rýmařov, mezi společností Rodinné domky Rýmařov, s.r.o. jako prodávajícím a Městem Rýmařov jako kupujícím, za kupní cenu ve výši 5,5 mil. Kč vč. DPH. Součástí kupní smlouvy je ujednání, které konstatuje, že na budově vázne zástavní právo ve prospěch KB, a.s., které zanikne po splacení půjček ze strany prodávajícího v únoru roku 2003;

751/31/02

schvaluje, aby objekt postavený na p.č. 1912/16 v k.ú. Rýmařov sloužil jako zástava města Rýmařov firmě RD Rýmařov, s.r.o. za poskytnutou půjčku ve výši 4 mil. Kč dle usn. ZM č. 709/30/02 ze dne 20.6.2002;

752/31/02

souhlasí s poskytováním půjček majitelům nemovitostí dle Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“ na vybudování kanalizačních přípojek. Půjčky budou poskytovány za podmínek dle předloženého návrhu;

753/31/02

schvaluje poskytnutí půjčky BYTERMU Rýmařov dle Pravidel o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“ ve výši 1,1 mil. Kč dle schválených pravidel;

754/31/02

schvaluje OZV č. 74/02, kterou ruší OZV č. 29/95, kterou se vydává řád pro pohřebiště;

755/31/02

schvaluje odměnu kronikáři ve výši 10.000,- Kč, za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2001;

756/31/02

schvaluje udělení „Pamětní medaile města Rýmařov“ Mgr. Jiřímu Karlovi za zásluhy při rozvoji města a Františku Pohankovi za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti sportu v Rýmařově;

757/31/02 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 706/30/02,

757/31/02 b)

ruší platnost části usnesení ZM č. 658/28/02, týkající se Ivo Kaplana,

757/31/02 c)

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově;

758/31/02

neschvaluje projednání změny ÚPD na pozemcích p.č. 1607 a 1608 v k.ú. Rýmařov ze stávající zóny pro bydlení tak, aby to umožňovalo vybudování čerpací stanice PHM;
..............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317