Dnes je úterý 30.11.2021 14:15, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 32
konaného v mimořádném termínu, dne 24.10.2002

759/32/02

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 31;

760/32/02

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 20. 9. 2002 do 24. 10. 2002;

761/32/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 145/1 v k.ú. Stránské po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

762/32/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 145/1 po zaměření a pozemku parc. č. 146, vše v k.ú. Stránské do podílového spoluvlastnictví, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

763/32/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 342/3 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

764/32/02

schvaluje prodej pozemku pod garáží parc. č. 995 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

765/32/02

schvaluje prodej pozemku pod garáží parc. č. 1126/3 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

766/32/02

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 692 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

767/32/02

schvaluje směnu části pozemku parc. č. 2102 po zaměření z vlastnictví žadatelky za pozemek parc. č. 2103 z majetku Města Rýmařov, vše v k.ú. Rýmařov s tím, že případný vzniklý rozdíl ve výměře bude žadatelkou uhrazen dle cenové mapy a na nákladech spojených s převodem se budou rovným dílem podílet obě strany. Směna bude uskutečněna s podmínkou, že žadatelka umožní vstup na pozemek za účelem přístupu ke splaškové kanalizaci z důvodu zajištění její funkčnosti;

768/32/02 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 418/26/98 ze dne 22.1.1998,

768/32/02 b)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 186 v k.ú. Edrovice o výměře 145 m2 k zajištění vstupu do objektu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

769/32/02 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 128/9/99 ze dne 9.9.1999,

769/32/02 b)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1177/2 v k.ú. Rýmařov o výměře 13 m2 za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

770/32/02 a)

ruší platnost usnesení MZ č. 206/14/92 ze dne 17.9.1992,

770/32/02 b)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1516 o výměře 205 m2 v k.ú. Rýmařov za cenu 20.500,- Kč;

771/32/02

neschvaluje prodej pozemku parc.č. 451/1 v k.ú. Rýmařov;

772/32/02 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 658/28/02, týkající se Radima Požára,

772/32/02 b)

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 6 na ulici Sokolovská č. 50a v Rýmařově;

773/32/02

schvaluje rozpočtové opatření pro rok 2002 k zahrnutí realizace akce "Komunikace a inženýrské sítě Rýmařov, Na Stráni III" ve zvýšení objemu rozpočtových příjmů o + 347 tis. Kč, snížení salda operací financování o - 350 tis. Kč a zvýšení objemu rozpočtových výdajů o + 697 tis. Kč podle předloženého návrhu.

.....................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317