Dnes je sobota 27.11.2021 13:55, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 20
konaného v řádném termínu, dne 25.1.2001

386/20/01

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 19;

387/20/01

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 14. 12. 2000 do 25.1. 2001;

388/20/01

schvaluje rozpočet příjmů a výdajů města na rok 2001 podle předloženého návrhu;

389/20/01

neschvaluje záměr vyhlášení části Janovic za vesnickou památkovou zónu;

390/20/01

schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo s firmou Renostav, spol. s r.o., Postřelmov na kompletní provedení stavby "Nemocnice Rýmařov - odstranění havarijního a nezpůsobilého stavu dětského oddělení rekonstrukcí a rozšířením objektu";

391/20/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 1162/1 v k.ú. Rýmařov;

392/20/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 369 a části p.č. 368/1 v k.ú. Janušov;

393/20/01

neschvaluje záměr prodeje p.č. 348 v k.ú. Janušov,

394/20/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 287 v k.ú. Janušov;

395/20/01

schvaluje záměr prodeje části p.č. 2985 v k.ú. Rýmařov;

396/20/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 1703 v k.ú. Rýmařov;

397/20/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 711 v k.ú. Rýmařov;

398/20/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 3291 v k.ú. Rýmařov;

399/20/01

neschvaluje záměr prodeje p.č. 1361/6 v k.ú. Rýmařov;

400/20/01

neschvaluje záměr prodeje p.č. 383 v k.ú. Rýmařov;

401/20/01

schvaluje prodej části p.č. 112 a části p.č. 117 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem za podmínky, že v kupní smlouvě bude ujednáno a vloženo do KN věcné břemeno vybudování inž. sítí na pozemku dle zastavovací studie;

402/20/01

schvaluje prodej části p.č. 165/1 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

403/20/01

schvaluje prodej části p.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov firmě ATRO, s.r.o., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že musí být zachován příjezd k RD na p.č. 2162 v k.ú. Rýmařov;

404/20/01

schvaluje prodej části p.č. 836/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

405/20/01

schvaluje prodej části p.č. 2438/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

406/20/01 a)

ruší platnost usnesení č. 283/16/00,

406/20/01 b)

schvaluje prodej p.č. 2290/2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

407/20/01 a)

schvaluje odkoupení- části p.č. 272/2 v k.ú. Edrovice, výměra 6 m2, vlastníci Bronislava a Roman Szukalští,- části p.č. 272/3 v k.ú. Edrovice, výměra 14 m2, vlastník Petr Havel,- části p.č. 326/4 v k.ú. Edrovice, výměra 102 m2, vlastníci manželé Jaroslava a Alois Peterovi,- části p.č. 326/3, 276/2 v k.ú. Edrovice, výměra 491 m2, vlastníci Jan a Jindřich Štenclovi, Marie Rudorferová (odkoupení p.č. 276/2 o výměře 181m2, která není dotčena stavbou MK, ale navazuje na pozemky města, vlastníci požadují jako podmínku prodeje p.č. 326/3),- p.č. 326/1 v k.ú. Edrovice, výměra 10 m2, vlastník PF ČR,

407/20/01 b)

směnu části p.č. 274/3 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Petra Polácha za část p.č. 276/1 v k.ú. Edrovice o stejné výměře ve vlastnictví města;

408/20/01

schvaluje předložený návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností Sortie, s.r.o., zastoupené na základě plné moci ze dne 24.1.2001 městem Rýmařov a společností Rojana s.r.o.
...................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317