Dnes je úterý 30.11.2021 14:41, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 22
konaného v řádném termínu, dne 19.4.2001

412/22/01

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 20 a 21;

413/22/01

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 26. 1. 2000 do 19. 4. 2001;

414/22/01 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2000 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v celkové částce + 8 329 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 8 329 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotací,

414/22/01 b)

akceptuje a schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2000 v položce transferu prostředků od Sdružení obcí Rýmařovska o + 145 tis. Kč a současně zvýšení rozpočtových výdajů o + 145 tis. Kč v položce poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Rýmařovska,

414/22/01 c)

schvaluje rozbor plnění rozpočtu příjmů a výdajů města v roce 2000 a finanční vypořádání účelově poskytnutých prostředků podle předloženého návrhu;

415/22/01

schvaluje v rozpočtu pro rok 2001a) zvýšení objemu rozpočtových příjmů v položkách účelových dotací o 6 526,4 tis. Kč a zvýšení neinvestičních výdajů o částku 6 526,4 tis. Kč v paragrafech podle rozhodnutí poskytovatele dotací,b) přesun ve výši 5,0 tis. Kč k posílení výdajů pečovatelské služby na úkor příspěvku pro 2. ZŠ;

416/22/01 a)

schvaluje změnu zřizovacích listin podle nových náležitostí u příspěvkových organizací: BYTERM Rýmařov, Městská knihovna Rýmařov, Středisko volného času Rýmařov, Základní škola Rýmařov, 1. máje 32, okres Bruntál a u Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál, Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál a to v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., dle přiložených návrhů,

416/22/01 b)

ruší Statuty příspěvkových organizací: BYTERM Rýmařov, Městská knihovna Rýmařov, Středisko volného času Rýmařov, Základní škola Rýmařov, 1. máje 32, okres Bruntál a Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, platné do 31.12.2000,

416/22/01 c)

schvaluje nové Statuty příspěvkových organizací: BYTERM Rýmařov, Městská knihovna Rýmařov, Středisko volného času Rýmařov, Základní škola Rýmařov, 1. máje 32, okres Bruntál a Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál dle přiložených návrhů,

416/22/01 d)

schvaluje přiložený návrh na zápis BYTERM-u Rýmařov, Městské knihovny Rýmařov, Střediska volného času Rýmařov, Základní školy Rýmařov, 1. máje 32, okres Bruntál a Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál, Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál, Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál, Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál do Obchodního rejstříku podle zákona číslo 250/2000 Sb., části čtvrté, § 27 odst. 6.;

417/22/01

schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Rýmařova č. 67/01, kterou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 31/95, kterou se vydávají zásady pro hospodaření s byty v majetku města, schválené usnesením městského zastupitelstva č. 42/7/95 ze dne 22.6.1995;

418/22/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 3125 v k.ú. Rýmařov;

419/22/01

schvaluje záměr prodeje obytných domů z majetku města:Julia Fučíka 85, 86, 87, Hornoměstská 20, 28-30, Janovice Opavská 38, 128, 130, 8. května 51A, Ondřejov 92, 93-94, Opavská 45-47, Revoluční 15, Sokolovská 22, Žiž-kova 33, 39, 41;

420/22/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 264 v k.ú. Edrovice;

421/22/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 1509 v k.ú. Rýmařov;

422/22/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 1683 v k.ú. Rýmařov;

423/22/01 a)

schvaluje záměr prodeje p.č. 508, 511 a 512, vše v k.ú. Jamartice, předem určenému zájemci obci Velká Štáhle,

423/22/01 b)

schvaluje v souvislosti s prodejem p.č. 508, 511 a 512, vše v k.ú. Jamartice, změnu hranic katastru nemovitostí k.ú. Jamartice a k.ú. Velká Štáhle dle předloženého návrhu. Náklady spojené se změnou hranic katastru uhradí obec Velká Štáhle;

424/22/01

neschvaluje záměr prodeje části p.č. 2988 v k.ú. Rýmařov;

425/22/01 a)

schvaluje prodej části p.č. 2172 v k.ú. Rýmařov firmě Rojana, s.r.o., Rýmařov,

425/22/01 b)

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.č. 3445 v k.ú. Rýmařov mezi městem a firmou Rojana, s.r.o.,

425/22/01 c)

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi městem a firmou Silva Servis, a.s. na prodej části p.č. 3445 v k.ú. Rýmařov;

426/22/01

schvaluje prodej části p.č. 112 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem za podmínky, že v kupní smlouvě bude ujednáno a vloženo do katastru nemovitostí věcné břemeno vybudování inženýrských sítí na pozemku dle zastavovací studie;

427/22/01 a)

ruší platnost usnesení č. 401/20/01,

427/22/01 b)

schvaluje prodej části p.č. 112 a části p.č. 108 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem za podmínky, že v kupní smlouvě bude ujednáno a do katastru nemovitostí vloženo věcné břemeno vybudování inženýrských sítí na pozemku dle zastavovací studie;

428/22/01

schvaluje prodej části p.č. 281 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

429/22/01

schvaluje prodej části p.č. 1162/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

430/22/01

schvaluje prodej p.č. 369 a část p.č. 368/1 v k.ú. Janušov obci Stará Ves za cenu nákladů spojených s převodem;

431/22/01

schvaluje prodej p.č. 287 v k.ú. Janušov firmě SILVA SERVIS, a.s. za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

432/22/01

schvaluje prodej části p.č. 2985 v k.ú. Rýmařov za podmínek stanovených komisí ŽPaV, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

433/22/01

schvaluje prodej části p.č. 3291 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

434/22/01

schvaluje prodej p.č. 2303 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cen. mapy + náklady spojené s převodem;

435/22/01

schvaluje směnu pozemků p.č. 692 z majetku města za stejnou část p.č. 689 z majetku Antonína Grepla, vše v k.ú. Janušov. Náklady spojené se směnou uhradí Antonín Grepl;

436/22/01

neschvaluje prodej p.č. 2290/3 v k.ú. Rýmařov;

437/22/01

potvrzuje své předchozí usnesení č. 123/9/99;

438/22/01

schvaluje úplatný převod p.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov z majetku PF ČR na město za cenu stanovenou úředním odhadem;

439/22/01

schvaluje převod části p.č. 2647 v k.ú. Rýmařov od SÚS Bruntál jako dar městu;

440/22/01 a)

schvaluje fyzickou likvidaci a účetní zrušení ocelokolny Bartákova na p.č. 851 v k.ú. Rýmařov,

440/22/01 b)

schvaluje záměr prodeje p.č. 851 a p.č. 852 v k.ú. Rýmařov pro výstavbu RD;

441/22/01

schvaluje předloženou "Dohodu spoluvlastníků o správě, užívání a financování nemovitosti Radniční 8 v Rýmařově v podílovém spoluvlastnictví";

442/22/01

schvaluje navrženou změnu "Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku města fyzickým a právnickým osobám";

443/22/01 a)

bere na vědomí stav příprav výstavby bytového domu Havlíčkova,

443/22/01 b)

schvaluje výstavbu bytového domu Havlíčkova s podmínkou přiznání státní dotace ve výši 50 % rozpočtových nákladů. O výši podílu města bude zastupitelstvo města informováno před uzavřením smlouvy se zhotovitelem stavby;

444/22/01

ukládá starostovi, aby pokračoval v soudním sporu ve věci Město Rýmařov a Soukromá škola cestovního ruchu a managementu s.r.o. Rýmařov;

445/22/01

schvaluje Dohodu o převzetí práv a povinností dle přílohy za účelem zajištění financování investic společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. Leasingová smlouva bude obsahovat cenu, která nepřevýší 20,5 mil. Kč;

446/22/01

schvaluje převod z majetku města do majetku společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. technologických staveb z majetku užívaného dřívějším s. p. Tepelné hospodářství Rýmařov, zahrnujících parovodní, teplovodní, plynovodní a kanalizační síť a povrchové pomocné technické stavby dle předloženého seznamu v úhrnné pořizovací ceně 15 339 221 Kč.Převod bude proveden formou dodatku ke smlouvě o prodeji podniku čís. 1/1998, která byla schválena usnesením MZ číslo 525a/33/98. Smluvní prodejní cena podniku se touto úpravou rozsahu předaného technologického majetku nezmění;

447/22/01

schvaluje předloženou Smlouvu dle § 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mezi Městem Rýmařov a Obcí Malá Morávka, za účelem financování dostavby kanalizace.
................................
Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317