Dnes je úterý 30.11.2021 14:49, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 24
konaného v řádném termínu, dne 6.9.2001

474/24/01

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 23;

475/24/01

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 21. 6. 2000 do 6. 9. 2001;

476/24/01 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2001 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 4/2001 do 7/2001 v celkové částce + 15 866 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 15 866 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

476/24/01 b)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2001 o částku + 1.018 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů podle předloženého návrhu,

476/24/01 c)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2001 o částku + 1.018 tis. Kč včetně úprav v jednotlivých paragrafech výdajů podle předloženého návrhu;

477/24/01

bere na vědomí zprávu o stavu a rozvoji školství v Rýmařově;

478/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 55 v k.ú. Edrovice;

479/24/01

schvaluje záměr prodeje části p.č. 2985 v k.ú. Rýmařov;

480/24/01

schvaluje záměr prodeje části p.č. 2347 v k.ú. Rýmařov;

481/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 4 v k.ú. Jamartice;

482/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 3173 v k.ú. Rýmařov;

483/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 3271 a p.č. 3288 v k.ú. Rýmařov;

484/24/01 a)

schvaluje záměr prodeje části p.č. 166 v k.ú. Edrovice,

484/24/01 b)

schvaluje záměr prodeje p.č. 165 v k.ú. Edrovice včetně nemovitosti;

485/24/01

schvaluje záměr prodeje části p.č. 1216/1 v k.ú. Rýmařov;

486/24/01

schvaluje záměr prodeje části p.č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov;

487/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 2305 v k.ú. Rýmařov;

488/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 102 v k.ú. Janušov;

489/24/01

schvaluje záměr prodeje části p.č. 2971 v k.ú. Rýmařov;

490/24/01

schvaluje záměr prodeje nemovitosti č.pop. 823 v Rýmařově, včetně pozemku na p.č. 103 v k.ú. Rýmařov o výměře 508 m2 na ulici Tomáše Matějky 3 v Rýmařově;

491/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 113 v k.ú. Rýmařov;

492/24/01

neschvaluje záměr prodeje p.č. 462/2 v k.ú. Rýmařov;

493/24/01

neschvaluje záměr prodeje p.č. 3167 v k.ú. Rýmařov;

494/24/01

neschvaluje záměr prodeje p.č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov do doby vybudování inženýrských sítí;

495/24/01

neschvaluje záměr prodeje části p.č. 383 v k.ú. Rýmařov;

496/24/01

neschvaluje záměr prodeje částí p.č. 112/1 v k.ú. Edrovice a p.č. 868 v k.ú. Rýmařov;

497/24/01

neschvaluje záměr prodeje části p.č. 3304 v k.ú. Rýmařov;

498/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 143 v k.ú. Stránské;

499/24/01

schvaluje prodej části p.č. 1683 v k.ú. Rýmařov po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

500/24/01

schvaluje prodej p.č. 3261 a p.č. 3262 obě v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

501/24/01

schvaluje prodej p.č. 264 v k.ú. Edrovice firmě SILVA Servis, a.s., za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

502/24/01

schvaluje prodej p.č. 342/6 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

503/24/01

schvaluje prodej pozemku na stavbu dvojgaráže v lokalitě Opavská ul. za cenu 36 636,- Kč;

504/24/01

schvaluje vykoupení p.č. 571/4 v k.ú. Rýmařov o výměře 111 m2 za nabídnutou cenu 10,20 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí město;

505/24/01

schvaluje směnu části p.č. 2295 z majetku města za p.č. 114 z majetku SMP Ostrava, a.s., vše v k.ú. Rýmařov;

506/24/01

v souladu s usnesením ZM č. 425a)/22/01 ze dne 19.4.2001, schvaluje upřesnění prodeje části p.č. 2172 na p.č. 2172/1 v k.ú. Rýmařov firmě Rojana, s.r.o., Rýmařov;

507/24/01

ruší platnost usnesení č. 406/20/01 b);

508/24/01

schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu na část p.č. 282 v k.ú. Janušov;

509/24/01

schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Rýmařov, zastoupeným starostou města Ing. Pavlem Kolářem a TJ Jiskra Rýmařov, zastoupenou Františkem Pohankou, předsedou TJ Jiskra Rýmařov dle přiloženého návrhu;

510/24/01

schvaluje prodej parcely č. 687 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

511/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 711 v k.ú. Rýmařov;

512/24/01

schvaluje záměr prodeje p.č. 2988 v k.ú. Rýmařov;

513/24/01

schvaluje zahájení výstavby objektu bytového domu o 12 bytových jednotkách na Sokolovské ulici v Rýmařově v ceně 7 370 tis. Kč;

514/24/01

ukládá odboru životního prostředí a výstavby, aby zabezpečil podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rýmařov spočívající ve změně funkčního využití pozemků parc.č. 368/2, 368/1 a 369 k.ú. Janušov - zóna městské zeleně bude změněna na zónu výrobních aktivit.;

515/24/01

schvaluje odměnu městskému kronikáři ve výši 10 000,- Kč za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2000;

516/24/01

schvaluje plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2001;

517/24/01

schvaluje předložené "Stanovisko zastupitelstva města Rýmařova k návrhu na konání referenda, podanému dne 22. 8. 2001 Ing. Josefem Jelínkem";

518/24/01

ukládá RM organizačně zabezpečit setkání členů ZM s občany města v rámci vysvětlovací kampaně před hlasováním o eventuelní žádosti o změnu krajského uspořádání.
...............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317