Dnes je sobota 27.11.2021 13:44, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 51
konaného v řádném termínu, dne 14.9.2009


3098/51/09

Rada města schválila program 51. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 14.9.2009.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3099/51/09

Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 51. jednání rady města, konané v řádném termínu dne 14.9.2009: Ing. Petr Klouda a Ing. Jaroslav Kala.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3100/51/09

Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 50/2009.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3101/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2010. Do příštího projednávání rozpočtu vyčíslit úsporu vzniklou zateplením a snížit o ni provozní dotaci ZŠ a MŠ.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3102/51/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku - 26 649,94 tis. Kč, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3102/51/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2009, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku - 26 649,94 tis. Kč, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3103/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí aktuální informaci o  „Integrovaném dokumentu města" ke dni 14.9.2009, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3104/51/09

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru (garáže) na pozemku parc.č. 2113 v k.ú. Rýmařov R.K. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nabídnutou cenu 363,-Kč/m2/rok.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3105/51/09

Rada města odložila projednávání žádosti P.P. o prodej budovy bez č.p. na parc.č. 446 a pozemku parc.č. 446 v k.ú Rýmařov, do doby, než se vyjádří Moravskoslezský kraj, zda tuto nemovitost nevyužije v rámci transformace svých pobytových zařízení.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3106/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení částí pozemků parc. č. 1931/1 a 1932/1 v k.ú. Rýmařov od J.Z.  za cenu 300,- Kč/m2 + náklady na přemístění tankovacího místa a posunutí plotu + náklady spojené s převodem (zpracování GP+znalecký posudek+daň z převodu+kolek).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3107/51/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3033/50/09 ze dne 24.8.2009.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3108/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej obytných domů č.p. 908, na ulici Větrná č.o. 19, na parc.č. 262 po geometrickém oddělení nezastavěné části, č.p. 907, na ulici Větrná č.o. 21, na parc.č. 263 a č.p. 906, na ulici Větrná č.o. 23, na parc.č. 264, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávaných nemovitostí vč. pozemků činí 4.624.716,- Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3109/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 527/25/01 ze dne 18.10.2001.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3110/51/09

Rada města vzala na vědomí návrh Dohody o uznání vlastnictví vydržením dle návrhu s Pozemkovým fondem ČR, územní pracoviště Bruntál, Partyzánská 7, Bruntál.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3111/51/09

Rada města schválila záměr pronájmu objektu čp. 602 (bývalý DM) na ulici Bartákova č. 21 a pozemku parc. č. 542 v k.ú. Rýmařov

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3112/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  záměr prodeje objektu čp. 602 (bývalý DM) na ulici Bartákova č. 21 a pozemku parc. č. 542 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3113/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 578, 705, 738/4, 744/2 v k.ú. Janušov ve vlastnictví Města Rýmařov  za  pozemky nebo jejich části  parc. č. 326/2, 327/1, 382/3, 383/2 a 407/3 ve vlastnictví J.H.,  náklady směny hradí obě strany rovným dílem za podmínek uvedených v návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3114/51/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se umístění „vodárenského a elektrického napojení vrtu" na části pozemku parc. číslo 3445/2 a části pozemku parc. č. 3455, oba v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov, ve prospěch společnosti Styrotrade a.s., Čakovičky 99, Mratín IČO: 26152924, výrobní závod Rýmařov, se sídlem tř. Hrdinů 1327/59, Rýmařov, za cenu 80,- Kč/m2 + 19% DPH a souhlasila se zřízením této stavby (smlouva o právu provést stavbu).

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3115/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je prodej pozemků schválených ZM usnesením č. 619/19/08  ze dne 6.11.2008 na stavbu obchodního centra LIDL, mezi společností Lewerenz Dewelopment a Městem Rýmařov, a to:-  samotná kupní smlouva bude uzavřena ke dni 13.10.2009,- doplatek kupní ceny bude proveden formou notářské či bankovní úschovy, kdy doplatek ceny Město obdrží až po zavkladování kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3116/51/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se  „umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „C-09062/3-2-011 0216/09 Rýmařov, Okružní - Lidl- MK"" na pozemku parc. č. 53, 54, 116 v kat. území Rýmařov, obec Rýmařov na ulici Okružní, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 7.260,-Kč + 19% DPH, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3117/51/09

Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Lewerenz Dewelopment s.r.o., týkající se  „umístění zařízení veřejné komunikační sítě pod označením M-393-2-0955 Rýmařov, Okružní - Lidl - překládka vedení O2", na části pozemků parc. č. 115, 116, 2646/6, 2646/5, 2329 vše v k.ú. Rýmařov na ulici Okružní, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3118/51/09

Rada města schválila uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu, na části pozemků parc. č. 21, 363, 364  v k.ú. Janovice u Rýmařova, dotčeného stavbou rekonstrukce „Silnice III/37019 - rekonstrukce propustku v km 2,3 Rýmařov-Janovice", jehož investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3119/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr darování části pozemků parc. č. 21 v k.ú. Janovice u Rýmařova, dotčeného stavbou rekonstrukce „Silnice III/37019 - rekonstrukce propustku v km 2,3 Rýmařov-Janovice".

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3120/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení předkupního práva, nabytého v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb. Sb., stavební zákon, v platném znění, a územním plánem města, u části pozemku označený  v oddělovacím geometrickém plánu č. 1726-63/2008 ze dne 31.03.2008 jako pozemek parc. č. 1362/1 díl „a".

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3121/51/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2714/45/09 ze dne 20.04.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3122/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 833/23/09 ze dne 18.06.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3123/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit, aby v rámci transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené v Moravskoslezském kraji bylo vybudováno ve městě Rýmařov „Chráněné bydlení" a „Domov pro osoby se zdravotním postižením". Pro realizaci tohoto projektu doporučuje vyčlenit a nabídnout Moravskoslezskému kraji tyto nemovitosti:a) objekt bez č.p./č.e včetně pozemku parc. č. 449 + část pozemku parc. č 451/1 v k.ú. Rýmařov (bývalé dětské oddělení nemocnice), forma převodu - darovací smlouva;b) pozemek parc. č. 445 + část pozemku parc. č 451/1v k.ú. Rýmařov, forma převodu - darovací smlouva (stávající objekt bývalé prádelny bez čp/če v areálu nemocnice na pozemku parc. č. 445 město nechá na své náklady odstranit);c) objekt č.p. 594, na ulici Revoluční 24, včetně pozemků parc. č. 1596 a 1597 k.ú. Rýmařov (bývalá mateřská škola), forma převodu - kupní smlouva, předpokládaná cena 2,5 mil. Kč;d) pozemek parc. č. 1935 v k.ú. Rýmařov, forma převodu - kupní smlouva, předpokládaná cena 1,4 mil.Kč.

Hlasování pro:  4          Hlasování proti:  1            Zdrželo se:  0

3124/51/09

Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 28 na ulici Lidická č. 1328/14 v Rýmařově z F.B. a LK. na F.B.. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3125/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Palackého č. 76/6, Rýmařov s I.G. na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3126/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Revoluční č. 70/15, Rýmařov s R.G. na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3127/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Dukelská č. 1061/6, Rýmařov s M. a S.H. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3128/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Palackého č. 76/6, Rýmařov s M. a Š.J. na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3129/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Opavská č. 485/10, Rýmařov s M.K. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3130/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Marxova č. 582/1, Rýmařov s J.L. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3131/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Opavská č. 271/128, Janovice s Š. a Z.L. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3132/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Radniční č. 1012/7, Rýmařov s M.M. na dobu určitou do 30.9.2011.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3133/51/09

Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, 8. května č. 855/51A, Rýmařov s E.M.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3134/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Příkopy č. 1156/9, Rýmařov s I. a Z.P. na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3135/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Opavská č. 694/22, Rýmařov s J.P. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3136/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Jamartice č. 116 se Z.Š. na dobu určitou do 30.9.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3137/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 701/7, Rýmařov s E. a I.T. na dobu určitou do 31.3.2010.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3138/51/09

Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Bartákova č. 840/35, Rýmařov s R. a R.W. na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3139/51/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 4, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3139/51/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Hornoměstská č. 857/57 v Rýmařově D.J. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 30,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí D.J. zálohu na nájemné ve výši 18.796,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3140/51/09   a)

Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 6, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3140/51/09   b)

Rada města schválila přidělení bytu č.6, J. Sedláka č. 824/20 v Rýmařově V.Z. na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,50 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí V.Z. zálohu na nájemné ve výši 31.035,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud V.Z. neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3141/51/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 2976/49/09 ze dne  13.7.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3142/51/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 1, tř. Hrdinů č. 598/47 v Rýmařově M.J.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3143/51/09

Rada města schválila výměnu bytu č. 2 nájemce L.J.  Opavská č. 271/128, Janovice za volný byt č. 2, Bartákova č. 618/23, Rýmařov. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako nájemní smlouva stávající.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3144/51/09

Rada města zrušila platnost usnesení č. 2972/49/09 a), b) ze dne 13.7.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3145/51/09

Rada města schválila přidělení bytu č. 4, Příkopy č. 1153/15 v Rýmařově O.Š.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3146/51/09

Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově V.Ž. jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3147/51/09

Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14B v Rýmařově B.V. jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3148/51/09

Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3045/50/09 ze dne 24.8.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3149/51/09

Rada města schválila úpravu Smlouvy o nájmu nebytových prostor v majetku města dle předloženého návrhu s platností od 15.9.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3150/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odpis pohledávek za nájemníky bytů a nebytových dle předloženého návrhu ve výši 319.651,- Kč.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3151/51/09

Rada města vzala na vědomí Směrnici o zadávání veřejných zakázek příspěvkové organizace Byterm Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3152/51/09

Rada města vzala na vědomí Směrnici o zadávání veřejných zakázek příspěvkové organizace Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3153/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace v rámci „Programu rozvoje mikroregionu Rýmařovska"„ na projekt „Propagace a popularizace kaple V Lipkách" ve výši 719 000,- Kč  za podmínky, že poskytnutí dotace schválí  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3154/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace v rámci „Programu rozvoje mikroregionu Rýmařovska"„ na projekt „Orientační systém města Rýmařova" ve výši 650 000,- Kč  za podmínky, že poskytnutí dotace schválí  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3155/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace v rámci „Programu rozvoje mikroregionu Rýmařovska"„ na projekt „Boulder Centre" ve výši 877 000,- Kč  za podmínky, že poskytnutí dotace schválí  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3156/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvkové organizace o 182 060,- Kč, na vrub rozpočtové rezervy.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3157/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek Ski klubu Rýmařov ve výši 26 349 Kč na údržbu běžeckých tratí v zimní sezóně 2008/2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3158/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Římskokatolické farnosti Rýmařov v rámci „Programu regenerace městských památkových zón Rýmařov" příspěvek ve výši 90 000,- Kč  na realizaci akce  „Dokončení obnovy fasády kostela sv. Michaela v Rýmařově.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3159/51/09   a)

Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2008,

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3159/51/09   b)

Rada města schválila odměnu kronikáři Mgr. Vratislavu Konečnému za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2008 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3160/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města jmenovat do funkce kronikáře města Mgr. Ivo Janouška.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3161/51/09

Rada města schválila Pravidla pro vedení kroniky města Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3162/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje budovy čp. 454, na ulici Divadelní 13 (objekt kina), včetně pozemku parc.č. 626 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3163/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit pozastavení přípravy rekonstrukce budovy kina na sportovní zařízení.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3164/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účast města Rýmařova v projektu Euroregionu Praděd „Neobjevené Jeseníky".

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3165/51/09

Rada města schválila uzavření dodatku číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 20.11.2006, uzavřenou s příspěvkovou organizací Byterm Rýmařov, IČ 45234571, řešící aktualizaci seznamu nemovitostí spravovaných Bytermem Rýmařov ke dni 30.9.2009.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3166/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit, v souvislosti s novelou zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle předloženého návrhu aktualizované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací:- Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace,- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál,- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál,- Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál,- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál,- Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace,- Městská knihovna Rýmařov,- Středisko volného času Rýmařov,- Byterm Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3167/51/09   a)

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit řešení problematiky umísťování VHP na území města Rýmařov dle předložené varianty č. 1.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3167/51/09   b)

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost OZV č. 04/2005, schválené ZM č. 782/22/05 dne 30.6.2005.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3168/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit název nové ulice „U Kaple" v lokalitě k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3169/51/09

Rada města vzala na vědomí zprávu o postupu řešení parkování nákladních automobilů ve městě Rýmařově a uložila vypracovat návrh smlouvy o parkování nákladních automobilů v areálu bývalého ČSAD, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3170/51/09

Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2009 (RRC/03/2009)" na výše uvedené projekty a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3171/51/09

Rada města schválila Dodatek nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu na ulici Radniční 1a v Rýmařově, uzavřené se společností  PRE-GEL, s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 12, Rýmařov IČO: 25826883, týkající se přistoupení J.P. k této smlouvě, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3172/51/09

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky pro akci „Stavební práce ve městě Rýmařov" část A - „Sportovně - kulturní areál Zahrada Hedvy" firmě AFstav, Aleš Fousek, E.Hakena 2150/10, Krnov, IČ 73168238 za cenu 28 833 587,53 Kč vč. DPH, a část B - „Regenerace ulice Horní"   firmě Pátá stavební CZ, a.s. , 8.května 35, Rýmařov, IČ 25593161, za cenu 4 200 000,- Kč vč. DPH.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3173/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 137/6/07 ze dne 26.4.2007.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

3174/51/09

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vykoupení pozemků od Lesů ČR, s.p. dle návrhu kupní smlouvy  za cenu 965 100,- Kč.  Jedná se o tyto pozemky parc.č.:546 k.ú. Dolní Moravice, 344, 349/4, 1022 v k.ú Nová Ves u Rýmařova, 707/3, 715/1, 715/6, 715/7, 804, 852 v k.ú. Janušov, 86/1, 91, 94, 385/1, 411/2, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 450, 582, 625/2, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 657/5, 678/1, 678/2 k.ú. Jamartice, 1193, 2880/1, 2986/3, 2999, 3002/1, 3026/2, 3026/3, 3354/1, 3354/2, 3360/1, 3360/2, 3362, 3364/1, 3364/2, 3458/2, 3458/3 v k.ú. Rýmařov.

Hlasování pro:  5          Hlasování proti:  0            Zdrželo se:  0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317