teplomer web

Řídí se zákonem č. 159/2006 Sb., zákonem o střetu zájmů., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jeho novelou, vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb. a vyhláškou č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Město Rýmařov od 1. 9. 2017 funguje už pouze jako podpůrný (zapisující) orgán.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • vykonávaných činnostech,
 • majetku,
 • příjmech a závazcích.

 

Novelizace

Novelizace přinesla s účinností od 1. 9. 2017 následující změny:

 • vytvoření centrálního registru oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti
 • stanovení povinnosti veřejného funkcionáře podat oznámení na začátku funkce
 • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů
 • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů

 

Kdo je veřejný funkcionář

Veřejnými funkcionáři Města Rýmařova jsou:

 • veřejní funkcionáři tzv. „politici“(podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) – členové Rady města Rýmařova
 • tzv. „nepolitici“ (podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů)

dle bodů b a c) členové řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkové organizace územního samosprávného celku a vedoucí zaměstnanci 2. až 4. stupně řízení příspěvkových organizací města Rýmařova (Městské knihovny, Městského Muzea a příspěvkové organizace Byterm)

dle bodu e) vedoucí úředníci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností (v případě, že splní některé z činností uvedených v § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů)

 

Centrální registr oznámení (dále jen registr)

Centrální registr oznámení spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Registr obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede Ministerstvo spravedlnosti v elektronické podobě.

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: https://cro.justice.cz/.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě žádosti bezplatně nahlížet do registru.

Na oznámení evidovaná v centrálním registru oznámení má právo nahlížet kdokoliv ze strany veřejnosti. Pro tento účel lze veřejné funkcionáře rozdělit do dvou kategorií:

 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tzv. politici) a
 • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (tzv. nepolitici).

Na oznámení politiků může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení nepolitiků může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti, které tyto žádosti uchovává po dobu pěti let ode dne jejich podání.

Žádost o nahlížení musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky

Po ověření žádosti udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Na stránce https://cro.justice.cz/ lze po přihlášení do registru jako žadatel o nahlížení, na základě přihlašovacích údajů předaných Ministerstvem spravedlnosti, nahlížet na konkrétní veřejné činitele dle podané žádosti.

Kdokoliv ze strany veřejnosti má rovněž možnost se na Ministerstvo spravedlnosti obrátit a sdělit mu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti následně skutečnosti uváděné ve sdělení prošetří a vyhodnotí.

 

Odkazy:

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště