teplomer web

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění, upravuje podmínky hazardních her, mezi něž patří i pořádání tombol v rámci společenských a kulturních akcí (např. plesy, zábavy).

Pořádání tombol s herní jistinou do 100 000 Kč (§ 61 odst. 3 zákona) nepodléhá ohlášení a povolovacímu procesu.
Tomboly, u nichž výše jistiny činí více než 100 000 Kč, podléhají dle § 105 a 106 ohlášení obecnímu úřadu, a to nejméně 30 dní přede dnem zahájení provozování této hazardní hry.
V novém zákoně je tombola upravena především v § 61-63, kde je definovaná jako hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

Výtah z důvodové zprávy:
Tombola je hazardní hrou, která v sobě vzhledem ke své povaze nese jen relativně nízkou míru negativních dopadů na její účastníky a tím i společenských rizik. Jedná se o druh hazardní hry, která je v naprosté většině případů provozována při slavnostech, zábavách či akcích pořádaných obcemi, školami či různými spolky, a to jako prostředek zábavní, společenský či charitativní, nikoliv primárně výdělečný. Pro tombolu je charakteristické, že všechny sázkové tikety jsou prodávány v jeden určitý den a na jednom určitém místě, kdy a kde také probíhá slosování. Do slosování se na rozdíl od peněžité a věcné loterie zahrnují pouze prodané sázkové tikety.
Zákon stanovuje výjimku pro tomboly s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč, formou výčtu ustanovení, která se na tyto tomboly nepoužijí a dochází tak ke značnému uvolnění přísné regulace, která je v oblasti hazardních her běžná. U těchto druhů tombol jsou výhry většinou dotovány z věcných darů členů pořádající organizace a výnosy z tombol slouží krozvíjení společensky prospěšné činnosti. U takovéto hazardní hry je společenské riziko minimální, není-li skoro nulové, a nehrozí zde vznik patologického hráčství či jiných negativních vlivů, a proto došlo ke zmírnění regulace. 

Podmínky pro pořádání tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč
(výtah příslušných ustanovení zákona)

 • Provozovatelem tomboly musí být právnická osoba, která má sídlo v ČR, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 • Tombola se ohlašuje obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude tombola provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly.

Náležitosti ohlášení:

 • název a popis ohlašované hazardní hry,
 • adresa místa, kde bude hazardní hra provozována,
 • doba, po kterou bude hazardní hra provozována (datum zahájení a ukončení),
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
 • herní plán,
 • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
 • Zakazuje se provozovat hazardní hru, která nebyla řádně ohlášena.
 • Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
 • Zakazuje se provozovat hazardní hru, u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka.
 • V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.
 • Provozovatel je povinen stanovit herní plán, v němž upraví: pravidla hazardní hry, způsob slosování, výši výhry a způsob jejího určení, způsob výplaty výhry.
 • Předmětem výhry tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.
 • Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje.
 • Hodnota nepeněžních výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
 • Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
 • Pravděpodobnost výhry nesmí být nižší než 1 : 200.
 • Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
 • Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa, data konání, seznamu přijatých vkladů a vyplacených výher. Tento zápis je povinen uchovat nejméně po dobu 5 let a opis zápisu do 20 dnů po skončení tomboly zaslat obecnímu úřadu obce, kde byla tombola ohlášena.

Bližší informace podá referentka finančního odboru Jana Janská.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště