Dnes je středa 22.9.2021 8:22, svátek slaví: Darina

01/2005

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 01/2005, Požární řád města Rýmařova


Zastupitelstvo města Rýmařov vydává dne 31.3.2005 usnesením č. 697/20/05 v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) tuto obecně závaznou vyhlášku:


Část I

Základní ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady požární ochrany ve městě Rýmařov (dále jen město), určuje povinnosti právnických a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území města, vymezuje činnosti osobám pověřeným zabezpečováním požární ochrany města a vztah k těmto osobám.


Čl. 2
Organizace požární ochrany

Za požární ochranu města odpovídá město. K zajištění požární ochrany (dále jen PO) město:

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách. V čele JSDH stojí velitel jednotky;

b) pověřuje zaměstnance zařazeného do Městského úřadu Rýmařov, odbor vnitřních věcí, odpovědností za zajištění provozuschopnosti a akceschopnosti JSDH;

c) prostřednictvím preventisty města organizuje preventivně výchovnou činnost;

d) pověřuje odbor vnitřních věcí dohledem na PO ve městě, včetně dohledu nad JSDH;

e) jednou ročně projednává stav PO města v Radě města Rýmařova.

 


Část II

Zvláštní ustanovení

Čl. 3
Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany


Druhy jednotek požární ochrany předurčených pro zásah v katastrálním území města Rýmařova:

a) jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru určených k výkonu služby na stanicích hasičského záchranného sboru kraje;

b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají v této jednotce své zaměstnání;

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání

d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců prácnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání.

Zaměstnanec města

a) podílí se na vyhlášení cvičného poplachu pro JSDH, kontroluje funkčnost požární techniky JSDH;

b) zodpovídá za zajištění údržby objektu požární ochrany a provozuschopnosti techniky JSDH;

c) plní další povinnosti specifikované v náplni pracovní činnosti.

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

a) navrhuje a zabezpečuje vybavení a potřebný materiál JSDH a jejím členům;

b) organizuje vyhlášení cvičného poplachu pro JSDH;

c) podílí se na účelném financování na úseku PO v rámci rozpočtu města;

d) plní další povinnosti specifikované v Dohodě o členství v JSDH.

Preventista města

a) zpracovává stanovenou dokumentaci PO města podle platných právních předpisů;

b) organizuje preventivně výchovnou činnost na území města;

c) na základě žádostí nebo připomínek právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob poskytuje metodickou pomoc při zajišťování požární ochrany;

d) ve spolupráci se členy JSDH provádí kontrolu funkčnosti hydrantové sítě města.


Čl. 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektechnebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1. Právnické a podnikající fyzické osoby

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny respektovat podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k PO.

b) Další podmínky požární bezpečnosti jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto požárního řádu.

2. Fyzické osoby (občané)

a) Fyzické osoby jsou povinny

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení;

- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení;

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech;

- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem;

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce;

- oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje územní odbor Bruntál (dále jen HZS) každý požár vzniklý při činnostech, které vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají;

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

b) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

c) Fyzická osoby nesmí

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání;

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takovývh prací zvláštními právními předpisy;

- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení;

- omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku;

- používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO;

- provádět vypalování porostů.

d) Podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto požárního řádu.

3. Pořadatelé organizující akce

Pořadatelé organizující akce, kterých se zúčastní větší počet osob, jsou povinni se řídit nařízením Moravskoslezdkého kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 (příloha č. 2), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

4. Osobní pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření;

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení;

d) poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo města.

5. Věcná pomoc při zdolávání požáru

 Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo města poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.


Čl. 5
Způsob nepřetržitého zabezpečení PO ve městě

1. Město pro nepřetržité zabezpečení PO zřizuje JSDH

a) Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rýmařova;

b) Jednotku sboru dobrovolných hasičů Janovice.

2. Trvalá pohotovosti jednotek PO pro účely města je zajištěna

a) nepřetržitou službou jednotky HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál se sídlem v Rýmařově, prostřednictvím které se vyhlašuje pohotovost JSDH Rýmařov;

b) akceschopností JSDH, zřízené městem.

3. Město ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu JSDH. Od kontroly se upustí u té jednotky, jejíž doba výjezdu byla v roce ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu.


Čl. 6
Specifikace JSDH zřízené městem

Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou specifikovány v § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v nařízení Moravskoslezského kraje č.5/2002, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, jež je přílohou č. 3 tohoto požárního řádu.

Město Rýmařov zřídilo pro hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a pro plnění dalších úkolů tyto jednotky:

a) mimo svůj územní obvod

Název jednotky PO
Kategorie jednotky PO
Minimální početní stav
Vybavení jednotky PO
JSDH města Rýmařov
JPO II
19
- cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 148
- požární vozidlo AVIA DA – 12 A 31.K
- plovoucí motorové čerpadlo MACXIMUM 8K
- přenosná stříkačka PPS 12 – 1 ks
- vozidlová radiostanice – 2 ks
- přenosná radiostanice MOTOROLA – 2 ks
- nabíječ k radiostanici PR 35
- zásahový oblek – komplet – 6 ks
- zásahová obuv RANGER – 12 párů
- přilba F1SA fluoresc. – 6 ks
- dýchací přístroje SATURN – 6 ks

b) ve svém územním obvodu

Název jednotky PO
Kategorie jednotky PO
Minimální početní stav
Vybavení jednotky PO
JSDH Janovice
JPO V
9
- požární vozidlo AVIA DA – 12 A 31.K
- přenosná stříkačka PPS 12 – 1 ks

Členové JSDH vykonávají službu v této jednotce na základě Dohody o členství v JSDH.


Čl. 7
Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávajícími vodovodními řády veřejné vodovodní sítě osazenými podzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města Rýmařova včetně místní části obce Janovice. Seznam mist s pravidelně odkalovanými podzemními hydranty obsahuje příloha č. 5 tohoto požárního řádu.

2. Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu (ke dni vydání vyhlášky BRVOS a.s., Bruntál)


Čl. 8
Další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Katastrální území
Název zdroje vody pro hašení požárů Správce zdroje vody
Rýmařov
Podolský potok Povodí Odry
vodní nádrž Edrovice město Rýmařov
vodní nádrž U Lomu město Rýmařov
(víceúčelová nádrž) město Rýmařov


Jamartice
Podolský potok Lesy České republiky


Čl. 9
Seznam ohlašoven požárů

1. Ve městě Rýmařov jsou tyto ohlašovny požáru:

Katastrální území
Název ohlašovny Místo, ulice Telefonní číslo
Rýmařov
Operační středisko HZS Bruntál Revoluční 23 150, 554212395
Městská policie Rýmařov 8. května 48 554211244
Obv. oddělení policie ČR Rýmařov Julia Sedláka 156, 554211333
Janovice
Osadní výbor MěÚ Rýmařov Opavská 554283332
Ohlašovna požárů, Boxan Petr Opavská 130 554283070
Harrachov
Veřejná telefonní stanice, Sekaninová Marie Harrachov 9 554211361
Stránské
Veřejná telefonní stanice, Švábeník Josef Stránské 34 554291022

2. Ohlašovny požáru jsou řádně označeny tabulkou “Ohlašovna požárů” a vybaveny dokumentací, podle které plní tyto úkoly:

a) přebírají zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťují, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí;

b) oznamují nahlášenou událost na operační a informační středisko HZS.


Čl. 10
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu JSDH se provádí například těmito způsoby:

a) radiostanicí z operačního a informačního střediska HZS Bruntál;

b) přijímačem výzvy (pagerem);

c) mobilními telefony;

d) signálem na sirénu v délce 3x15 vteřin stálý tón s 2x7 vteřinovou prodlevou;

e) místním rozhlasem signálem “HOŘÍ” a oznámením místa, kde k požáru došlo;

f) jiným náhradním způsobem (trubka, zvon, údery na kolejnici, apod.).


Část III

Závěrečná ustavovení

Čl. 11

1. Porušení povinností a zákazů stanovených touto vyhláškou budou posuzována jako přestupek či správní delikt, nepůjde-li o trestný čin.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. dubna 2005

 

Ing. Petr Klouda                                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Kala
starosta města                                                                                                                                                           místostarosta městaPříloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek PO požárního řádu města Rýmařova

Stupeň poplachu

I.
HZS Moravskoslezského kraje P1 Rýmařov
JSDH města Rýmařova
HZS Moravskoslezského kraje C1 Bruntál
II.
JSDH obce Břidličná – JPO II s výjezdem do 5 minut
JSDH obce Malá Morávka – JPO II s výjezdem do 5 minut
JSDH obce Karlova Studánka – JPO II s výjezdem do 5 minut
JSDHobce Dolní Moravice – JPO III s výjezdem do 10 minut
JSDH obce Ryžoviště – JPO III s výjezdem do 10 minut
JSDH obce Stará Ves – JPO V

Příloha č. 2

Nařízení 1/2002 Moravskoslezského kraje ze dne 27.6.2002,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Rada Moravskoslezského kraje se dne 27.6.2002 usnesla vydat na základě § 27 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:


Čl.1
Základní ustanovení

(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce").

(2) Akcí ve smyslu tohoto nařízení se rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, náboženská a jiná akce, které se účastní:

a) více než 200 osob,

b) méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo obec na jejímž území se akce koná, a to na základě vyhodnocení stupně požárního nebezpečí, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest, struktury účastníků akce (osoby s omezenou schopností pohybu) apod.

(3) Jestliže je akce pořádána na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštního právního předpisu1), nesmí počet účastníků překročit počet pro toto místo určený.

(4) Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.2)

(5) Organizátorem akce se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která akci pořádá a jde-li o shromáždění podle zvláštního právního předpisu jeho svolavatel.3)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.


Čl.2
Podmínky požární bezpečnosti při akcích

Organizátor akce je povinen:

a) stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení včasné a bezpečné evakuace osob v souladu se zvláštními právními předpisy;4)

b) informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a značení, upozorněním v pozvánce nebo prezentaci akce;

c) zřídit, je-li organizátorem akce právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, před zahájením akce preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její činnost, zabezpečit její odbornou přípravu, zabezpečit její označení a plnění úkolů stanovených preventivní požární hlídce zvláštními právními předpisy.5) Splnění uvedených úkolů může po dohodě s organizátorem akce zabezpečit vlastník, popřípadě provozovatel objektu, v němž je akce konána;

d) při akci, jejíž součástí je provádění činnosti se zvláštním rizikem (např. pyrotechnické efekty a ohňostroje) zajistit dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy;6)

e) oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji nejméně pět pracovních dnů před jejím zahájením územně příslušnému odboru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje;

f) předložit zprávu o stanovení podmínek požární bezpečnosti nejméně pět pracovních dnů před zahájením akce obci, na jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit a jde-li o akci, která se má uskutečnit na katastrálním území více obcí, rovněž krajskému úřadu, jde-li o

1. cirkusové představení s ustavením cirkusových stanů a zvěřince na veřejném prostranství;

2. akci pořádanou na veřejné komunikaci;

3. akci s účastí diváků, jejíž součástí jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.).

(2) Organizátor akce, pořádané na místě k tomuto účelu určeném podle zvláštního právního předpisu1) je kromě toho povinen:

a) vytvořit podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, k tomu zejména vymezit prostor pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, vyznačit zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, u východů k úniku osob a u odběrních míst požární vody;

b) umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech;

c) zajistit umístění prodejních míst, stánků a atrakcí tak, aby byl umožněn průjezd mobilní požární techniky jednotek požární ochrany;

d) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany;

e) při akci, jejíž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), přijmout opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a použít požárně bezpečnostní zařízení ke snížení hořlavosti hořlavých látek (scénických staveb, dekorací, textilií apod.) podle zvláštního právního předpisu;7)

f) při akci uvnitř uzavřeného objektu zajistit zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 15 a 16 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5) Zejména § 13, § 15 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 24, § 26 a § 36 až 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

6) Např. zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).


Čl.3
Způsob zabezpečení podmínek požární bezpečnosti při akcích

Organizátor akce je povinen:

a) organizačně a technicky zajistit splnění podmínek požární bezpečnosti při akci, přitom zejména stanovit povinnosti všech osob podílejících se na tomto zajištění a prokazatelně je s nimi seznámit; při opakovaném pořádání akcí na shodném místě a za shodných podmínek lze pro tyto akce splnění podmínek zajistit společně;

b) zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby8) nebo technika požární ochrany9) kontrolu plnění podmínek požární bezpečnosti při akci a kontrolu povinností stanovených právními předpisy o požární ochraně, a to před zahájením akce, v jejím průběhu a po ukončení;

c) nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce;

d) přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a při vzniku požáru je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


Čl.4
Povinnosti účastníků akce

Každý účastník akce včetně účinkujícího je povinen:

a) dodržovat opatření stanovená organizátorem akce;

b) dodržovat pokyny organizátora akce, pořadatelské služby a preventivní požární hlídky, vydané k zabezpečení požární ochrany při akci;

c) nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev);

d) nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno v podmínkách požární bezpečnosti jinak;

e) počínat si při manipulaci s běžnými prostředky (např. zapalovač a podobná zapalovadla) tak, aby nedošlo k požáru.10)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


Čl.5
Sankční ustanovení

Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek11) a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.12)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 11 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Čl.6
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany při akcích stanovené zvláštními právními předpisy.13)

(2) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů.

(3) Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení, která je jeho nedílnou součástí.

(4) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Ing. Evžen Tošenovský, v. r. Ing. Jiří Carbol, v. r.

hejtman kraje zástupce hejtmana kraje


Příloha č. 1

Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky

(1) Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.

(2) Složení požární hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

(3) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:

a) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy konkrétní fyzické osobě;

b) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

(4) Osoby, zařazené do požární hlídky, musí být starší 18 let, musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob) a musí absolvovat odbornou přípravu.

(5) Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA" (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

(6) Úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

(7) Velitel:

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky a zajišťuje provedení kontrolních úkonů ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o jejich výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno(a) člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění;

b) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem;

c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

(8) Požární hlídka:

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní a hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti;

b) dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce, popř. obecním úřadem a vyžaduje jejich plnění;

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

(9) Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

a) zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, základní dokumentace k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením) vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce;

b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce;

c) nosit v průběhu akce stanovené označení.

Nezbytným obsahem odborné přípravy je:

a) seznámení se s pokyny pro činnost požární hlídky, opatřeními stanovenými organizátorem akce, dokumentací požární ochrany, vztahující se k akci (požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, základní dokumenty k požárně bezpečnostním zařízením v objektu a opatření stanovená organizátorem akce);

b) způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru;

c) praktická část obsahuje vždy alespoň seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

 

 

Příloha č. 3

NAŘÍZENÍ 5/2002 Moravskoslezského kraje ze dne 27.6.2002
kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje

Rada Moravskoslezského kraje se dne 27.6.2002 usnesla vydat na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl.1
Základní ustanovení

(1) Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (dále jen "požární poplachový plán") stanoví zásady součinnosti jednotek požární ochrany na území Moravskoslezského kraje při hašení požárů, při provádění záchranných prací na celém území kraje a při poskytování mezikrajské a mezinárodní pomoci1). Požární poplachový plán slouží rovněž pro potřeby Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.

(2) Požární poplachový plán vychází z plošného pokrytí území okresů Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany a z předurčenosti některých jednotek pro speciální činnost.

(3) Požární plán kraje se použije, pokud je vyžadována pomoc2) a pokud koordinaci záchranných a likvidačních prací provádí na úrovni kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen "Hasičský záchranný sbor") nebo hejtman v případech stanovených zákonem3).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) § 73 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 20 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 10 a 11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.2
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) jednotkou požární ochrany síly a prostředky jednotky zabezpečující výjezd jednotky k zásahu z místa aktuální dislokace,

b) místní jednotkou požární ochrany síly a prostředky jednotky požární ochrany zasahující na území svého prioritního hasebního obvodu,

c) standardním způsobem spolupráce zásah jednotky požární ochrany v rámci pomoci jednotek požární ochrany navzájem, který nepodléhá zúčtování výdajů,

d) nadstandardním způsobem spolupráce zásah jednotky požární ochrany nad rámec standardního způsobu spolupráce prováděný zejména ve vyšších stupních požárního poplachu, který zpravidla podléhá zúčtování výdajů4).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) § 83 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


Čl.3
Složky integrovaného záchranného systému

(1) Za účelem zabezpečení potřebného množství sil a prostředků, nutných k řešení operativní situace na území Moravskoslezského kraje, jsou do požárního poplachového plánu zařazeny:

a) základní složky integrovaného záchranného systému5) a

b) ostatní složky integrovaného záchranného systému6), a to na základě dohody o spolupráci uzavřené s Hasičským záchranným sborem.

(2) Seznam zařazených složek s uvedením místa dislokace, kontaktních spojení a rozsahu požadované a poskytované pomoci vede a aktualizuje Hasičský záchranný sbor.

(3) Složky integrovaného záchranného systému jsou povinny informovat krajské operační a informační středisko o poskytnutí pomoci jinému kraji10).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 4 odst. 2zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 4 odst. 7) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.4
Stanovení hasebních obvodů

(1) Pro zabezpečení potřebného množství sil a prostředků, nutných k řešení operativní situace na území okresu, se využívají Požární poplachové plány příslušných okresů Moravskoslezského kraje.

(2) Hasební obvod Hasičského záchranného sboru je vymezen územím Moravskoslezského kraje.

(3) Každá stanice Hasičského záchranného sboru má stanoven prioritní hasební obvod pro zásah v I. stupni požárního poplachu. Prioritní hasební obvody stanoví ředitel Hasičského záchranného sboru svým pokynem. Nasazení stanice Hasičského záchranného sboru v I. stupni požárního poplachu mimo její prioritní hasební obvod je možné v následujících případech:

a) nasazení místní stanice na řešení jiné události,

b) předurčenost stanice pro speciální činnost,

c) nasazení speciální techniky.

(4) Prioritním hasebním obvodem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro I. stupeň požárního poplachu je území příslušné obce, není-li dohodou sjednáno jinak [např. o společné jednotce požární ochrany7)].

(5) Celé území Moravskoslezského kraje je stanoveno jako hasební obvod pro:

a) jednotky požární ochrany III od III. stupně požárního poplachu,

b) jednotky požární ochrany V ve zvláštním stupni požárního poplachu.

(6) Na vyžádání územně příslušných operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru Olomouckého a Zlínského kraje jsou k zásahu na území hraničních okresů těchto krajů vysílány územně příslušnými operačními a informačními středisky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jednotky požární ochrany určené k tomu dohodou Hasičského záchranného sboru těchto krajů. Vysílání sil a prostředků v rámci mezikrajské pomoci provádí a koordinuje krajské operační a informační středisko.

(7) Vysílání sil a prostředků v rámci mezinárodní pomoci z území Moravskoslezského kraje koordinuje krajské operační a informační středisko dle požadavků Operačního a informačního střediska Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

(8) Prioritním hasebním obvodem jednotky hasičského záchranného sboru podniku je územní působnost zřizovatele jednotky, není-li dohodou stanoveno jinak (např. smlouva o sdružení prostředků7)). Od III. stupně požárního poplachu je hasebním obvodem této jednotky území obce, popřípadě města.

(9) Prioritním hasebním obvodem jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku je územní působnost zřizovatele jednotky, není-li dohodou stanoveno jinak (např. smlouva o sdružení prostředků7)). Od zvláštního stupně požárního poplachu je hasebním obvodem této jednotky území obce, popřípadě města.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) § 69a odst.1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.


Čl.5
Vyhlášení stupně poplachu

(1) Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při společném zásahu8).

(2) Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka Hasičského záchranného sboru oznamuje krajské operační a informační středisko vyhlášení III. a zvláštního stupně poplachu hejtmanovi kraje. Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu v okrese krajské operační a informační středisko na základě žádosti operačního a informačního střediska územního odboru Hasičského záchranného sboru povolává a nasazuje síly a prostředky z ostatních okresů a koordinuje pomoc postiženému okresu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) § 8 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Čl.6
Operační a informační středisko

(1) Součástí krajského operačního a informačního střediska jsou v operačním řízení operační a informační střediska územních odborů Hasičského záchranného sboru

a) pro potřeby okresu Bruntál,

b) pro potřeby okresu Frýdek-Místek,

c) pro potřeby okresu Karviná,

d) pro potřeby okresu Nový Jičín,

e) pro potřeby okresu Opava.

(2) Působnost operačního a informačního střediska územního odboru Statutárního města Ostrava vykonává krajské středisko.

(3) Operační a informační středisko pro potřeby operačního řízení a rozhodování krizových štábů zejména soustřeďuje a vyhodnocuje informace o mimořádných událostech a krizových situacích na svém území a soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací. Kromě toho připravuje podklady určené k informování sdělovacích prostředků a příslušných orgánů a dalších subjektů.

(4) V případě nebezpečí vzniku nebo při vzniku mimořádné události zabezpečuje operační a informační středisko poskytování informací podle zákona9), dohod uzavřených mezi Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a složkami integrovaného záchranného systému a dalšími subjekty (např. ústřední správní úřady, územní správní úřady, Český hydrometeorologický ústav, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Česká televize, Český rozhlas).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9)§ 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.7
Závěrečná ustanovení

(1) Požární poplachový plán zahrnuje rovněž poplachový plan integrovaného záchranného systému kraje zpracovaný podle zvláštního právního předpisu.11)

(2) Požární poplachový plán je uložen na krajském operačním a informačním středisku12) a výpis z něj obdrží pro svou potřebu okresní úřady na území Moravskoslezského kraje a operační a informační střediska územních odborů Hasičského záchranného sboru.

(3) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

12) § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

Ing. Evžen Tošenovský, v. r.

hejtman kraje

Ing. Jiří Carbol, v. r.

zástupce hejtmana kraje

Příloha č. 4

Podmínky požární bezpečnosti u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

1. Povinnosti osob při používání tepelných spotřebičů

Každá osoba je povinna

 • při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů;
 • dodržovat podle návodu na instalaci a užívání spotřebičů určené bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot a zajistit, aby se v blízkosti spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva;
 • ukládat nevychladlý popel na bezpečné místo a do nehořlavých uzavíratelných nádob;
 • dbát na to, aby nebyly ponechány bez dozoru v provozu tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení dozor vyžaduje (např. tepelné spotřebiče bez automatické regulace);
 • nepoužívat tepelný spotřebič při zjištění závady v jeho přívodu paliva nebo energie (např. plynu, topné nafty) až do doby odborného odstranění závady.

2. Povinnosti osob při používání komínů a kouřovodů

Každá osoba je povinna

 • komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (Vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů);
 • skladovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

3. Povinnosti osob při skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek

Každá osoba je povinna

 • pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících látek;
 • při skladování látek majících sklon k samovznícení podle druhu a způsobu umístění sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení;
 • ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny;
 • neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič;
 • v jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů oleje na jedno stání. V hromadných garážích pohonné hmoty ani oleje neukládat, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel;
 • nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

4. Povinnosti osob při skladování a používání kovových tlakových nádob na propan-butan

Každá osoba je povinna

 • používá-li plynový spotřebič na propan-butan, umístit v bytě nebo v jiném objektu v jeho vlastnictví či užívání maximálně jednu provozní kovovou tlakovou nádobu o celkové hmotnosti obsahu 15 kg propan-butanu;
 • používá-li přenosný plynový spotřebič v bytě nebo jiném objektu ve svém vlastnictví či užívání mít zásobu propan-butanu nejvýše o celkové hmotnosti obsahu 5 kg;
 • umístit na lehko přístupném a dostatečně větraném místě, kde se nepoužívají jiné tepelné spotřebiče s otevřeným ohněm;
 • skladovat zásobní kovovou tlakovou nádobu na propan-butan jen ve zděných nebo plechových větraných přístavcích přístupných z volného prostoru nebo otevřených balkónech;
 • chránit nádobu proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům, které mohou nepříznivě působit na její technický stav;
 • prostory, v nichž jsou uloženy kovové tlakové nádoby na propan-butan, zřetelně označit bezpečnostní značkou nebo tabulkou;

Zásobní kovové tlakové nádoby na propan-butan o celkové hmotnosti nad 5 kg nesmí osoba skladovat

 • v místnostech a prostorách pod úrovní okolního terénu nebo ve vzdálenosti menší než 2,5 m od otvorů do těchto míst;
 • ve světlících, půdách, garážích a kotelnách;
 • v místnostech určených ke spaní, v místnostech tvořících bytové příslušenství a v šatnách bytových jader;
 • na schodištích, chodbách a v jiných společných prostorech.

Ustanovení zde uvedená o skladování propan-butanu se přiměřeně vztahují i na skladování jiných kovových tlakových nádob k dopravě plynu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

5. Povinnosti osob při poskytování služeb

Poskytne-li osoba služby, při nichž může vzniknout požár, je povinna dodržovat k zabezpečení PO určené zvláštní předpisy nebo poskytovat služby stanovené povolením živnostenského úřadu.

6. Povinnosti osob při sklizni a skladování úrody

Jestliže osoba sklízí nebo skladuje úrodu a při této činnosti může vzniknout požár, je povinna zabezpečit zejména v místech výmlatu, stohování nebo skladování zásobu vody v množství alespoň 200 litrů a jiné věcné prostředky, které je možné použít ke zdolání požáru.

 

 

 

Příloha č. 5

Seznam pravidelně odkalovaných podzemních hydrantů


Katastrální území Rýmařov, Edrovice

ulice umístění hydrantu poznámka
Bartákova - na křižovatce s ulicí Divadelní
- na křižovatce s ulicí Palackého (u kravatárny)
- u novinového stánku při vjezdu na ulici Příkopy
Divadelní - v zeleni u křižovatky s ulicí Julia Sedláka, parkoviště
Dukelská - na komunikaci při vjezdu do sídliště – retardér
- na komunikaci před bytovým domem č.p. 3
- na komunikaci před bytovým domem č.p. 5
Havlíčkova - na komunikaci pod bývalou cukrárnou, nad šk. hřištěm
- na komunikaci před rodinným domem č.p. (Pech)
Horní - na komunikaci z dlažby pod farou
Hornoměstská - na komunikaci u mostu před rodinným domem č.p. 36-38
- na komunikaci před vjezdem do areálu nemocnice
- na komunikaci před bytovým domem č.p. 26
- v zeleni před byt. domem č.p.47-51 pod stánkem na parkovišti
Husova - na křižovatce s tř. Hrdinů u prodejny Kovomat
- na komunikaci u prodejny BOPO Sport
Julia Fučíka - za restaurací U Hrozna, před rodinným domem č.p. 30
- na komunikaci na konci ulice za rybníkem

Julia Sedláka - na křižovatce s ulicí Jelínkova, mezi ZŠ a SOU
- na komunikaci před budovou školy (bývalý soud)
- na komunikaci u bytového domu č.p. , nad školou na Národní

Jungmanova - na komunikaci u zásobovací rampy prodejny CAVA
Komenského - na komunikaci na koncí slepé ulice před rod. domem č.p. 16
Květná - na komunikaci u rodinného domu č.p. 1
- na komunikaci u rodinného domu č.p.11
Lidická - na komunikaci před rehabilitačním střediskem
Máchova - nadzemní hydrant na komunikaci v křižovatce
Mlýnská - na komunikaci před rodinným domem č.p. 16
Na Stráni - v zeleni za plotem u rodinného domu č.p. 22
Na Vyhlídce - na komunikaci v pravotočivé zatáčce
Národní - na komunikaci za mostem pře Podolský potok
Nerudova - na křižovatce s Hornoměstskou ulicí u Elektro Fojtů
Nová - na komunikaci na konci ulice
Okružní - na křižovatce se Stráleckou
- v zeleném za odbočkou na ulici Na Stráni, před č.p. 22
Opavská - v zeleni před řadovými garážemi, směr Janovice
- na komunikaci u obch. centra PENNY, před č.p. 11
- na křižovatce s ulicí Rudé armády
Palackého - na komunikaci před řadovými garážemi za rec.dvorem
- na komunikaci na konci ulice před rodinným domem č.p 36

Pivovarská - na křižovatce s ulicí Větrnou
- na křižovatce s ulicí 1. máje u prodejny H+H
- v zeleni za bytovým domem č.p.2
- na komunikaci u Domu zdraví, u výlep. modulu
Podolská - na komunikaci pod dětským hřištěm u rodinného domu č.p. 28
Příkopy - na komunikaci, parkoviště před bytovým domem č.p. 11
- na komunikaci před bytovým domem č.p. 2
Radniční - v zeleni za parkovištěm před bytovým domem č.p. 4
Rudé armády - na komunikaci na koncí ulice směr D. Moravice, před č.p. 45
Sokolovská - na křižovatce s ulicí Jelínkova u bývalého Bytermu
- na křižovatce s ulicí Bartákova

Tomáše Matějky - na komunikaci před autobusovým nádraží u č.p. 4
třída Hrdinů - na komunikaci před vjezdem do vrat kovomatu
- na komunikaci před restaurací ERNA
- na komunikaci před dílnami p. Ovčačíka,
- na komunikaci na koncí města před č.p. 47
U Potoka - za mateřskou školou na komunikaci u náhonu
U Rybníka - na komunikaci na konci ulice před rodinným domem č.p. 12
- na komunikaci před bytovým domem č.p. 17
Větrná - v zeleni za bytovými domy č.p. 22-24, slepá ulice
- v zeleni za byt.domy č.p. 23, první vpravo od Okružní
Žižkova - na komunikaci, konec parkoviště podél potoka
- v zeleni za protihlukovou stěnou
1. máje - v zeleni u výškového domu č.p. 5 nad H+H
- na křižovatce s ulicí Hornoměstskou, u prodejny H+H

8. května - na komunikaci na křižovatce s ulicí U Potoka
- na komunikaci před RD Rýmařov
- na komunikaci před GP Rýmařov, odbočka k čist.stan.

Katastrální území Janušov, Janovice

Opavská

- na komunikaci na křižovatce s Bednářskou ulicí
- na komunikaci před bytovým domem č.p. 30
- na komunikaci před rodinným domem č.p.5


Skalní

- na komunikaci na konci ulice


Sklepní

- na komunikaci za mostem
- na komunikaci na koncí ulice


Zámecký park

- v zeleni vpravo vedle uličky za mateřskou školou
- v zeleni za budovou Lesů směrem k mateřské škole


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317