Dnes je středa 22.9.2021 8:38, svátek slaví: Darina

04/2012

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 04/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 21.6.2012 usnesením č. 386/13/12 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

  1.  Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství:
    1. na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených v příloze 1 k této obecně závazné vyhlášce zeleně a oranžově, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem.
    2. na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených v příloze 1 k této obecně závazné vyhlášce žlutě, s výjimkou ohrazených soukromých prostor majitele psa, musí mít pes nasazen náhubek, nebo být na vodítku.
    3. na veřejně přístupná dětská hřiště či pískoviště, veřejná sportoviště na území města, jež jsou v majetku města Rýmařov, je psům vstup zakázán.
  2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

 

 

Článek 2
Sankce

 Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako přestupek (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), nejde-li o jiný správní delikt postižitelný dle zvláštních předpisů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nebo o trestný čin.

 

  

Článek 3
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.7.2012.

 

 

 

 

...............................................                                                                    ...............................................

Ing. Petr Klouda                                                                              Ing. Jaroslav Kala
starosta                                                                                          místostarosta

 

   Příloha č. 1 k OZV č. 04/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.6.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 13.7.2012

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317