Dnes je středa 22.9.2021 9:01, svátek slaví: Darina

02/2013

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce  

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 20.6.2013  usnesením č. 626/19/13 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Základní ustanovení

Za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku město Rýmařov stanovuje čas a místo, ve kterém lze provozovat loterie a jiné podobné hry definované v § 2 písm. e), g), i), j),  l), m) a n) zákona o loteriích a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

 

Čl. 2

Určení času

Loterie a jiné podobné hry, uvedené v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky, lze na území obce, mimo místa vymezená v článku 3, kde platí úplný zákaz, provozovat pouze v čase od 20.00 hodin do 5.00 hodin.

 

Čl. 3

Určení míst

Loterie a jiné podobné hry, uvedené v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky je zakázáno provozovat na místech vymezených územím ohraničeným ulicemi Sokolovská, nám. Svobody, Havlíčkova a Bartákova, včetně těchto ulic; toto území je zakresleno níže v mapě:

mapka-loterie

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2014.

 

 

 

 

           ...................................                                                        ..........................................

                Ing. Petr Klouda                                                                    Ing. Jaroslav Kala

                       starosta                                                                               místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. června 2013

Sejmuto z úřední desky dne:  14. července 2013

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317