Dnes je středa 22.9.2021 8:02, svátek slaví: Darina

03/2013

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 03/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 20.6.2013 usnesením č. 627/19/13 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

 

 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
 2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.

 

 

Článek 2

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

 1. znečištění ulic a jiných veřejných prostranství,
 2. ničení a poškozování městské zeleně, např., např. trhání květin a plodů ovocných a okrasných dřevin, lámání větví či jiné poškozování zeleně, včetně technických prvků veřejné zeleně,
 3. provádění jakékoli úpravy a výsadby na plochách veřejné městské zeleně bez souhlasu odboru životního prostředí a regionálního rozvoje Městského Rýmařov,
 4. nepovolený výlep plakátů,
 5. rušení nočního klidu,
 6. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

 

Článek 3

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství a Ochrana veřejné zeleně

 

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství, vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
 2. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
 3. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění nebo poškození veřejné zeleně.
 4. Činnosti uvedené v článku 2, písm. a) až d) je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích vymezených v příloze 1 této vyhlášky.

 

Článek 4

Regulace hluku, hlučných činností a ochrana nočního klidu

 

 1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V této době je každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy.
 2. Omezení podle odst. 1 se neuplatní ve dnech 31.12. a 1.1. a dále v pátek, sobotu a ve dnech předcházejících státem uznanému svátku v době od 22:00 hodin do 24:00 hodin.
 3. Každý je povinen zdržet se v zastavěných částech obce o nedělích a státem uznaných svátcích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, brusek, sbíjecích kladiv, kompresorů apod.,
 4. Omezení podle odst. 3 se neuplatní při odstraňování havarijních stavů a stavebních činnostech velkého rozsahu (např. kompletní rekonstrukce bytového jádra, výstavba rodinného domu, budování inženýrských sítí apod.).

 

Článek 5

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 05/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

 

 

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.7.2013.

 

 

 

...............................................                                                                    ...............................................

Ing. Petr Klouda                                                                              Ing. Jaroslav Kala
starosta                                                                                          místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  28. června 2013

Sejmuto z úřední desky dne:  14. července 2013

 

pdfPříloha č. 1

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317