Dnes je středa 22.9.2021 7:46, svátek slaví: Darina

04/2015

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 4/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 19.11.2015 usnesením č. 310/8/15 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a cíl obecně závazné vyhlášky

Předmětem této vyhlášky je regulace konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a hodnot, které jsou chráněny městem jako územním samosprávným celkem. Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejnosti, zejména dětí a mladistvých před negativními jevy provázejícími požívání alkoholických nápojů.

Článek 2
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, podchody, nadchody, lávky, pasáže, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.

Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

  1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Rýmařov.
  2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
  3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku.
  4. Výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích při pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských podniků,  může udělit Městský úřad Rýmařov na základě podané odůvodněné žádosti nejpozději 30 dní před konáním takové akce. Žádost bude dále obsahovat identifikační údaje pořadatele (název/jméno příjmení, sídlo/místo pro podnikání/bydliště, IČ/datum narození), místo, datum a doba pro pořádání akce, název akce, předpokládaný počet účastníků akce.

 Článek 4
Závěrečná ustanovení

  1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenovaná v příloze č. 1 této vyhlášky.
  2. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
  3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.

 

Přílohy:

Mapka č. 1

Mapka č. 2

Mapka č. 3

 

Ing. Petr Klouda v. r.

Mgr. Marcela Staňková v. r.

starosta

místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.11.2015

Sejmuto z úřední desky dne 07.12.2015

 


 

 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317