Dnes je středa 22.9.2021 6:54, svátek slaví: Darina

01/2017

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2017, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 04.05.2017 usnesením č. 717/18/17 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2016, o nočním klidu:

 
Čl. 1

V čl. 3 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 se za slova „Prestigefest“ doplňují slova „a Slavnostní zahájení zámecké sezóny“.

Čl. 2

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 zůstávají beze změn.

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.06.2017.

 

Ing. Petr Klouda v. r. Mgr. Marcela Staňková v. r.
starosta místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 05.05.2017
Sejmuto z úřední desky dne 25.05.2017

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317