Dnes je středa 22.9.2021 8:15, svátek slaví: Darina

05/2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rýmařov 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 19.12.2019 usnesením č. 385/9/19 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařov, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].

Článek 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky: 
  1. biologicky rozložitelný odpad,
  2. papír a lepenka,
  3. plasty, PET lahve, nápojové kartony,
  4. sklo,
  5. kovy,
  6. jedlý olej a tuk[2],
  7. nebezpečné odpady,
  8. objemný odpad,
  9. směsný komunální odpad.
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích vyjmenovaných v Příloze č. 1 této vyhlášky.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. biologicky rozložitelný odpad - barva hnědá,
  2. papír, lepenka - barva modrá,
  3. plasty, PET lahve, nápojové kartony - barva žlutá,
  4. sklo - barva zelená,
  5. kovy - barva červená,
  6. jedlý olej a tuk – barva černá, oranžové víko.
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 5. Veškerý tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny:
  1. Recyklační dvůr – umístěn na ulici Palackého v Rýmařově (dále jen „recyklační dvůr“),
  2. Odpadové centrum – umístěno na ulici 8. května 1337/67 v Rýmařově (dále jen „odpadové centrum“).


Článek 4
Nebezpečné odpady

Nebezpečný odpad lze soustřeďovat celoročně v recyklačním dvoře a odpadovém centru, v provozní době těchto sběrných dvorů.

Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně, a to v dubnu a říjnu jeho odebíráním:
  1. na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených,
  2. u nádob na směsný komunální odpad, u nichž je možné jej odložit.
 3. Informace o sběru jsou zveřejňovány (v místním tisku, na výlepových plochách, v místním a mobilním rozhlase, na webových a facebookových stránkách města).
 4. Objemný odpad lze také odevzdávat v průběhu celého roku v recyklačním dvoře a odpadovém centru v provozní době těchto sběrných dvorů.
 5. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. typizované sběrné nádoby popelnice (110 l a 240 l) a kontejnery (1 100 l) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání pouze drobného směsného komunálního odpadu vzniklého na veřejném prostranství nebo veřejně přístupných místech.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Odložení stavebního odpadu je možné v odpadovém centru.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Rýmařova.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Příloha č. 1 Stanoviště zvláštních sběrných nádob

 

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta 

Ing. Lenka Vavřičková, v. r.
místostarostka  

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 02.01.2020

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 18.01.2020


[1] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

[2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317