teplomer web

03/2019

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 3/2019, o místních poplatcích

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Touto vyhláškou se zavádí následující místní poplatky (dále jen „poplatky“):
  • poplatek ze psů,
  • poplatek za užívání veřejného prostranství.
 2. Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a provádí ji Městský úřad Rýmařov (dále jen „správce poplatku“)[1].

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[2]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 14 vyhlášky.

Článek 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa chovaného v obytném činžovním domě (více než tři bytové jednotky) v Rýmařově 800 Kč

b) za každého dalšího psa chovaného v obytném činžovním domě v Rý­mařově 1.500 Kč

c) za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let nebo je poživatel invalidní­ho nebo starobního důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu 200 Kč

d) za každého dalšího psa, jehož držitel je osoba starší 65 let nebo je poživatel invalidního nebo sta­robního důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu 300 Kč

e) za jednoho psa chovaného v rodinném domku (ne ví­ce než tři bytové jed­notky) v Rýmařově  400 Kč

f) za každého dalšího psa chovaného v rodinném domku v Rýmařově 600 Kč

g) za jednoho psa chovaného v rodinném domku v místních částech a na ulici J. Fučíka, včetně navazujících ulic 200 Kč

h) za každého dalšího psa chovaného v rodinném domku v místech uve­de­ných pod písm. g) 200 Kč

i) za jednoho psa chovaného v obytném činžovním domě v částech uve­dených pod písm. g) 400 Kč

j) za každého dalšího psa chovaného v obytném čin­žovním domě v čás­tech uvedených pod písm. g) 600 Kč

 

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný takto:
  1. nečiní-li více než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,
  2. činí-li více než 400,- Kč ročně, ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 30. září každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 6
Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1] (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Od poplatku ze psů jsou dále osvobozeni také členové Sboru dobrovolných hasičů.
 3. Poplatek ze psů se neplatí ze psů používaných ke služebním účelům policejních, celních, zdravotnických, záchranářských a protipožárních orgánů a ze psů používaných městskou policií.
 4. Údaj rozhodný pro osvobození dle tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě nejpozději do 31.03. následujícího kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
 5. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.[2]

ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 7
Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[3]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“)[4].

Článek 8
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Článek 9
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Článek 10
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 40 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Povinnost ohlásit užívání veřejného prostranství má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 14 této vyhlášky.

 Článek 11
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí:
  1. Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (stánky, kiosky, předzahrádky):          
   1. k prodeji (včetně pojízdných prodejen, prodejních zařízení umístěnými na automobilovém podvozku nebo samotným automobilem, z něhož se prodává) za každý i započatý m2 a každý i započatý den 20 Kč
   2. pro poskytnutí služeb (služby – opravy deštníků, čištění peří, apod.) za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10 Kč
   3. jako předzahrádky (restaurací) roční paušální částka 1.000 Kč
   4. jako předsunuté prodejní místo (zboží, služeb) roční paušální částka 1.000 Kč 
    Předsunutým prodejním místem se rozumí vymezený prostor mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se prodává zboží a poskytují služby stejného sortimentu jako v uvedené provozovně. Předsunuté prodejní místo musí funkčně i svým umístěním souviset s touto provozovnou a musí mít stejného provozovatele. Vystavené zboží lze umístit max. do 1,50 m od obvodové zdi provozovny a max. na plochu do 5 m² podél provozovny a max. do výše 1 m, přičemž musí být zachována průchodnost pěší komunikace v šířce nejméně 1,20 m od podélné překážky (vystaveného zboží).
  2. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa roční paušální částkou:  
   1. motocykl 1.500 Kč
   2. auto osobní   3.000 Kč
   3. auto nákladní 10.000 Kč
  3. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparku a jiných atrakcí, pro pořádání sportovních a kulturních a reklamních akcí a potřeby tvorby filmových a televizních děl:         
   1. za cirkus, lunapark a jinou podobnou atrakci - za každý i započatý m2 a každý i započatý den (vzhledem k velikosti plochy nutné pro zábor tohoto typu jsou určeny konkrétní pozemky a podmínky, viz příloha č. 2)   1 Kč
   2. za filmové akce - za každý i započatý m2 a každý i započatý den 2 Kč
   3. za sportovní a kulturní akce - týdenní paušální částka  1.000 Kč
   4. za reklamní, komerční a ostatní výše neuvedené akce - týdenní paušální částka 1.000 Kč
  4. Za použití veřejného prostranství v určeném rozsahu na skládku stavebního materiálu, uhlí a ostatního topiva nebo umístění stavebních zařízení při stavbě nebo opravě, za každý m2 a den, pro katastrální území: 
   1. Rýmařov, Edrovice 2 Kč
   2. Ja­novice u Rýmařova, Janušov, Jamartice, Ondřejov u Rýmařova, Stránské 1 Kč
 2. V případě volby paušální sazby se nepřipouští výpočet poměrné části za užívání jen určitého časového intervalu v rámci dané zvolené sazby.

Článek 12
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný nejpozději před zahájením užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 13
Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P[1],
  2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[2]. Výtěžkem se rozumí částka, která pořadateli zůstane po odpočtu nákladů na realizaci akce.
 2. Od poplatku jsou dále osvobozeni:
  1. poplatníci, kteří umisťují skládky materiálu a paliva dle této vyhlášky, budou-li odstraněny z veřejného prostranství do 48 hodin od složení,
  2. poplatníci, kteří provádějí opravy a údržby nemovitých kulturních památek zapsaných v seznamu památkově chráněných objektů,
  3. poplatníci, kteří provádějí zemní práce v důsledku odstranění havarijních stavů (zejména vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické zařízení) na dobu nepřesahující 10 kalendářních dnů od započetí prací,
  4. poplatníci užívající veřejné prostranství na základě občanskoprávního vztahu s městem (např. výpůjčka, nájem),
  5. poplatníci užívající veřejné prostranství při pořizování nových staveb či movitých věcí nebo při provádění oprav a údržby staveb či movitých věcí, jejichž investorem a vlastníkem je město Rýmařov, jím zřízené příspěvkové organizace, spolky a společnosti, ve kterých má město vlastnický podíl,
  6. město Rýmařov, jím zřízené příspěvkové organizace, spolky a společnosti, ve kterých má město vlastnický podíl,
  7. poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství na pozemcích, jejichž vlastníkem není město Rýmařov.

ČÁST IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 14
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník uvede[3]:
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 2. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]
 3. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 1 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[5]

Článek 15
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[7]

Článek 16
Odpovědnost za zaplacení poplatku[8]

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Článek 17
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2015 ze dne 20.11.2015.

Článek 18
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

Příloha č. 1 - Seznam parcel, které jsou považovány za veřejná prostranství

Příloha č. 2 - Seznam pozemků, určených pro cirkus, lunapark a jiné podobné atrakce

   

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta 

Ing. Lenka Vavřičková, v. r.
místostarostka 

                     


[1]     § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2]     § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

[3]     § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]     § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[5]     § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[6]     § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

[7]     § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]     § 12 zákona o místních poplatcích

[1]     § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[2]     § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[3]     § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4]     § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[1]     § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2]     § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]     § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště