Dnes je středa 22.9.2021 7:52, svátek slaví: Darina

02/2019

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2019, o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 19.11.2019 usnesením č. 344/8/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Město Rýmařov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je městský úřad[1].

Článek 2
Poplatník

1) Poplatek platí:[2]
a) fyzická osoba přihlášena v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala[5].
7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

 

Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 700 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 450 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok, rozúčtovaných dle čl. 5.
2) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 7 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Článek 5
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu

Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 7.286.186 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 7.286.186 Kč děleno 8.644 (8.339 počet osob se státním občanstvím ČR přihlášených na území obce + 101 počet cizinců přihlášených na území obce + 204 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 842,92 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450 Kč.

Článek 6
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
2) Poplatník může poplatek uhradit v průběhu příslušného kalendářního roku takto:
a) jednorázovou úhradou
b) ve splátkách (např. pololetních, čtvrtletních, měsíčních).
3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 30. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 7
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena osoba podle čl. 2 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky, která je[7]
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Od poplatku je osvobozena podle čl. 2 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky
a) osoba ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazbě,
b) osoba zdržující se nepřetržitě více než 6 měsíců v zahraničí, která tuto skutečnost doloží,
c) osoba přihlášena v obci na ohlašovně – Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov, a jejíž skutečný pobyt na území obce není znám,
d) osoba, která více než tři měsíce nepřetržitě pobývá v nemocničním zařízení nebo jiném obdobném zařízení a tuto skutečnost doloží.
3) Úleva ve výši 50 % bude poskytnuta podle čl. 2 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky
a) osobě předškolní či školní docházky nebo středoškolského či vysokoškolského studia, která je ubytována mimo Rýmařov a tuto skutečnost doloží, nejdéle však do 26 let věku,
b) osobě po dobu dlouhodobého pobytu v jiné obci na území České republiky za předpokladu, že v této obci platí poplatek za komunální odpad nebo úhradu podle jiného právního předpisu[8], a tuto skutečnost doloží.
4) V případě narození dítěte v průběhu kalendářního měsíce je poplatek stanovován až od následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo k narození dítěte.
5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, odst. 2 a odst. 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě nejpozději do 31.03. následujícího kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu podle odst. 5 tohoto článku, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká[9].

Článek 8
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem[10].
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud[11].

Článek 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku
[12]

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Článek 10
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 20.09.2018.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Článek 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

 

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta 

Ing. Lenka Vavřičková, v. r.
místostarostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne 25.11.2019

Sejmuto z úřední desky dne 31.12.2019


[1]     § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2]     § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3]     § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4]     § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[5]     § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
[6]     § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
[7]     § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
[8]     zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
[9]     § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
[10]    § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11]    § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[12]    § 12 zákona o místních poplatcích

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317