Integrovaný dokument města Rýmařov - aktualizovaná verze k 17.09.2020

- údaje v tis. Kč

VŠE
Volný čas, kultura, sport, turistika
Školy, školská a zdravotnická zařízení
Životní prostředí
Nakládání s odpady
Generel cyklistické dopravy
Bydlení
Technická a dopravní infrastruktura, investice do městského majetku
Ukončené akce
Archiv

Volný čas, kultura, sport, turistika

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Revitalizace zimního stadionu1RR000MMR0300002020-2022příprava variant, hledají se možnosti financování, příp. variantní řešení
Připravenost projektu: V současné době se zjišťují možnosti financování a případné variantní řešení (částečné zastřešení, uzavřená hala apod.). Podání žádosti o dotaci z MMR nebo Agentury sportu, je podmíněno prokázáním potřebnosti investice, která musí být doložena k žádosti (registrovaná základna hokejistů-počet členů, trenérů apod., využití ledové plochy ze strany škol, veřejnosti, turnaje, soutěže apod.)-to je pravděpodobně jediná možnost jak získat prostředky na spolufinancování; řeší pracovní skupina - prozatím nebylo rozhodnuto o dalším postupu.
Popis projektu: Zastřešení ledové plochy
Náklady: 0
Realizace: Po získání dotace.
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rekonstrukce budovy kina1ŠK60?00?00?využití objektu Městským divadlem Rýmařov, z.s., dále není v prioritách
Připravenost projektu: Zpracována studie, pokračování podle rozhodnutí města - nutno rozhodnout o budoucím využití. Byla řešena dohoda s MSKna převod budovy kina do vlastnictví MSK na následnou přestavbu na budovu ZUŠ. Kraj vydal stanovisko, že o objekt nemá zájem. Následné využití bude projednáno v komisích města. Zastupitelstvo rozhodlo o odstranění objektu. Byla zpracována poptávka na zpracovatele dokumentace bouracích prací. Byla podána žádost Pradivadlo o.s., o výpůjčku na 12 měsíců. Připravuje se smlouva o výpůjčce, návrh jednotlivých etap rekonstrukce a úprav objektu. Byl vybrán zpracovatel dokumentace bouracích prací. Po dobu využití objektu Městským divadlem Rýmařov, z.s., bylo zpracování a další práce na odstranění pozastaveny. Usnesení zastupitelstva o demolici zrušeno
Popis projektu: využití bývalého objektu kina
Náklady: 0
Realizace:
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování:
Dětské dopravní hřiště 1. máje1ŽPaRR, ŠK1550384600?zpracovaná dokumentace, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: Byla zpracovaná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a propočet stavby. Bylo vydáno územní rozhodnutí. S ohledem na obnovení rybníka - částečně v místě navrženého dopravního hřiště se upravila dokumentace a vydáno nové rozhodnutí. Hledají se možnosti spolufinancování
Popis projektu: dětské dopravní hřiště
Náklady: 3846
Realizace: po zajištění spolufinancování
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Sportovní plochy a tribuna fotbalového stadionu1RR1203054920MMR002021zpracována společná dokumentace, podána žádost o dotaci
Připravenost projektu: byla vypracována společná dokumentace a podána žádost o vydání společného rozhodnutí. Byla podána žádost o dotaci z programu MMR - předpoklad dotace 60%
Popis projektu: jedná se o úpravy sportovních ploch ve stávajícím areálu se zřízením nového objektu tribuny se zázemím pro hráče, rozhodčí a diváky
Náklady: 54920
Realizace: 2021 - po zajištění spolufinancování
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MMR
Biotop Edrovice - investiční záměr1ŽPaRR000IROP, OPŽP002020-2022probíhá příprava záměru
Připravenost projektu: v současné době se řeší poptávka na zpracovatele investičního záměru
Popis projektu: jedná se o zpracování studie řešení biotopu nebo přírodního koupaliště na Edrovickém rybníce
Náklady: 0
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: IROP, OPŽP

Školy, školská a zdravotnická zařízení

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost

Životní prostředí

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Územní systém ekologické stability2ŽPaRR0OPŽP00OPŽP00?nevyřešeny majetkoprávní vztahy
Připravenost projektu: Studie řešení/projekt odpovídající podmínkám AOPK, zažádáno o jednoduché pozemkové úpravy. V současnosti lze realizovat prvky ÚSES na lesních pozemcích. Zpracovává se dokumentace nových ÚSES a hledají se možnosti financování (OPŽP)
Popis projektu: Realizace systému ÚSES dle zpracovaného Generelu a dílčích projektů (Nad lomem, Zimní pole, lesní biokoridory).
Náklady: 0
Realizace: Realizaci části projektu v současné době brání majetkoprávní vztahy. Ostatní dle dotačních možností
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP, AOPK - Program péče o krajinu.
Územní systém ekologické stability Stránské0ŽPaRR004532OPŽP002019-2022zpracována dokumentace, byla podána žádost o dotaci
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace, včetně rozpočtu. Byla podána společná žádost o dotaci na realizaci záměru z OPŽP - záměr ÚSES Stránské a Edrovice
Popis projektu: založení nově navrženého biokoridoru, který navazuje na stávající porosty v území. Tento biokoridor je navržen na pozemcích o celkové výměře 5,26 ha.
Náklady: 4532
Realizace: 2020
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP
Územní systém ekologické stability Edrovice0ŽPaRR002453OPŽP002020-2022zpracována dokumentace, byla podána žádost o dotaci
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace, včetně rozpočtu. Byla podána společná žádost o dotaci na realizaci záměru z OPŽP - záměr ÚSES Stránské a Edrovice
Popis projektu: zásah do stávajících porostů, z důvodu věkového stádia dřevin a plné funkčnosti porostů jako celku v následujících letech. Biokoridor se rozprostírá na území o rozloze 6,23 ha
Náklady: 2453
Realizace: 2020
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP
Územní systém ekologické stability Jamartice0ŽPaRR006260002020-2022probíhá příprava záměru
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace a probíhá biologické posouzení lokality. Čeká se na vyhlášení dotačního titulu a připravují se podklady k žádosti
Popis projektu: založení nově navrženého biokoridoru, který navazuje na stávající porosty v území.
Náklady: 6260
Realizace: 2021
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP
Revitalizace Zámeckého parku0ŽPaRR000002020-2022probíhá příprava záměru, řeší se majetkoprávní vztahy
Připravenost projektu: probíhá příprava záměru, řeší se majetkoprávní vztahy, hledají se možnosti financování
Popis projektu: revitalizace zeleně parku s vazbou na janovický zámek a jeho vnitřní nádvoří v historických souvislostech, návrh parkových cest a rekreačních tras, odpočivných ploch a uplatnění doplňující nízké zeleně a drobné architektury
Náklady: 0
Realizace: 2019-2020
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP, SFŽP, vlastní zdroje
Vodní nádrž Edrovice – Rýmařov0ŽPaRR16700002020-2022byl zpracován investiční záměr
Připravenost projektu: byl zpracován investiční záměr, vč. variant řešení. Řeší pracovní skupina, prozatím nebylo rozhodnuto o dalším postupu
Popis projektu: vypracování koncepce na vybudování vodní nádrže na Novopolském potoce. Cílem je vytipování vhodného profilu hráze a stanovení základních parametrů vodní nádrže (zatopená plocha, zatopený objem, výška hráze, objem hráze) a základních parametrů funkčních objektů (spodní výpusť, bezpečnostní přeliv). Předpokládá se vyhodnocení 3 variant a alternativní posouzení soustavy vodních nádrží. Účelem je zadržení vody v krajině a zvýšení rekreačního potencionálu lokality. Území o rozloze cca 24 ha.
Náklady: 167
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP, MZe, vlastní zdroje - hledají se možnosti
Veřejné osvětlení - snížení světelného znečištění1RR4804215SFŽP002021zpracována dokumentace, připravují se podklady k podání žádosti o dotaci
Připravenost projektu: probíhá zpracování dokumentace a připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci ze SFŽP - dotace 50%. Předpoklad realizace v r. 2021
Popis projektu: jedná se o další výměnu/doplnění veřejného osvětlení v místní části Harrachov a části města - ul. Bartákova, Okružní, nemocnice a část ul. 8. května - celkem cca 280 svítidel
Náklady: 4215
Realizace: 2021 - po zajištění spolufinancování
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: SFŽP - Podpora energetické účinnosti a snížení světelného znečištění
Generel ÚSES - ORP1ŽPaRR713OPŽP606107002020-2022probíhá zpracování dokumentace
Připravenost projektu: Na předmětný projekt byla podána žádost o dotaci z OPŽP - dotace ve výši 85%. Nyní probíhá zpracování dokumentace
Popis projektu: Místní ÚSES je na území ORP Rýmařov vymezen především plošně. V současné době schází podklad s obsahovými náležitostmi plánu ÚSES popisující vymezené skladebné části, jejich současný stav s návrhy rámcových opatření k zachování a zlepšení ÚSES včetně odůvodnění. Projekt řeší potřebu provedení ucelené odborné revize současného ÚSES vymezeného v územních plánech. Projekt bude zpracován dle platné Metodiky vymezování ÚSES, a bude jedním z územně analytických podkladů pro územně plánovací dokumentaci
Náklady: 0
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP
Modernizace hrubého předčištění ČOV Rýmařov1RR003628002020probíhá realizace akce
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace, vybrán dodavatel a nyní probíhá realizace. Předpoklad dokončení do 90 dnů
Popis projektu: jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu hrubého předčištění na místní ČOV - česlovny, včetně výměny technologie
Náklady: 3628
Realizace: 2020
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Kotlíkové půjčky - cíl 21RR000SFŽP892002020-2022probíhá vyřizování půjček a příprava záměru na spolufinancování z cíle 2
Připravenost projektu: probíhá administrace a schvalování půjček ze strany města občanům a občané si vyřizují žádosti o dotaci z MSK. Po obdržení dotace z kraje bude uhrazena půjčka městu a město může prostředky využít na uvedená opatření
Popis projektu: prostředky lze využít na realizaci adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie apod. Město připravuje podklady pro využití prostředků na spolufinancování projektů zateplování bytových domů, spolufinancování realizace ÚSES a revitalizaci zámeckého parku v Janovicích.
Náklady: 8920
Realizace: 2020-2022 - po získání dotace
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: SFŽP
Komunitní sad Edrovice1ŽPaRR00250SFŽP25002020zpracována dokumentace, schválená žádost o dotaci
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace, včetně rozpočtu. Byla podána žádost o dotaci, která byla schválena. Dotace zahrnuje pořízení materiálu následnou péči. Práce bude provedena komunitou - zdarma
Popis projektu: Jedná se o výsadbu stromů na pozemku při ul. Karla Schinzela
Náklady: 250
Realizace: 2020
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: SFŽP

Nakládání s odpady

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost

Generel cyklistické dopravy

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Chodník Rýmařov – Edrovice - Janovice1RR43600002020-2022vydáno územní rozhodnutí, probíhá zpracování dalšího stupně dokumentace
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydáno územní rozhodnutí. Důvodem průtahů bylo řešení majetkoprávních vztahů a připomínky účastníků řízení ve správním řízení. Nyní bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a pokračují práce ve zpracování dalšího stupně dokumentace.
Popis projektu: Začátek trasy „křižovatka ulice Bartákova a ulice Sokolovská“ po pravé straně komunikace (ve směru na Janovice), konec trasy “ul. Rýmařovská parc.č. 43, k.ú. Janušov“. Délka řešeného úseku cca 1100m. Úsek začíná u Edrovického rybníka a vede po pravé straně směrem do Edrovic, kde před obchodem přechází na levou stranu a je veden až k Podolskému
Náklady: 436
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MMR, vlastní zdroje
Cyklostezka Rýmařov – Jamartice2RR25100002018nevyřešeny majetkoprávní vztahy
Připravenost projektu: probíhá příprava záměru. Vybrán zpracovatel dokumentace. Zpracovává se návrh umístění cyklostezky a koordinace s rekonstrukcí silnice Správou silnic MSK. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy se Státním pozemkovým úřadem.
Popis projektu: Začátek trasy bude navazovat na již zrealizovanou cyklostezku, po levé straně (ve směru na Jamartice) „bývalá autobusová zastávka, “konec trasy“ obec Jamartice, parc.č.313 k.ú. Jamartice“. Délka řešeného úseku cca 1500m. V současné době se zpracovává z majetkoprávních důvodů jen část po rybník
Náklady: 251
Realizace:
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje, IROP, SFDI
Propojení cyklostezek v Janovicích1RR203011472MMR832031522020-2022zpracována dokumentace, přiznána dotace
Připravenost projektu: bylo vydáno stavební povolení, zpracována komplet. dokumentace a podána žádost o dotaci z IROPu. Dne 10.09.2020 jsme byli informováni, že alokace předmětné výzvy byla navýšena a naše žádost byla zařazena mezi podpořené záměry. Nyní probíhá administrace podkladů a příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Předpoklad zahájení jaro 2021.
Popis projektu: Začátek trasy bude navazovat na již zrealizovanou cyklostezku, po pravé straně (ve směru na Šumperk) „u parc.č.682 k.ú. Janušov“ konec trasy “ parc.č.521“. Návrh této dílčí části bude propojovat již zrealizované cyklostezky „Penny market“ a cyklostezku příměstské části Janušov. Délka řešeného úseku cca 1100 m. Současně se zpracovává přechod na ul. Krátká a přechod u zámku-ke stávající autobusové zastávce
Náklady: 11472
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje, IROP, SFDI
Chodník Opavská1RR168015681IROP002020-2022zpracována dokumentace, připravují se podklady k podání žádosti o dotaci
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro stavební povolení. Bylo vydáno stavební povolení. Probíhá úprava dokumentace, aby bylo možné záměr podat do programu SFDI. Připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci.
Popis projektu: Jedná se o chodník navazující na stávající cyklostezku naproti PENNY Marketu, pokračující po levé straně k hospodě Na Růžku, kde bude zřízení přechod, dále podél silnice č. 11, včetně parkoviště u bývalého areálu HEDVA, dále směr Bruntál a konec úseku při odbočce ke kapli V Lipkách. Včetně odvodnění, nasvětlení a veřejného osvětlení
Náklady: 15681
Realizace: 2020-22 - po schválení žádosti o dotci
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: SFDI, vlastní prostředky
Chodník Okružní0RR20900002020probíhá realizace záměru
Připravenost projektu: vypracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení, vydáno stavební povolení, zpracovává se dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a probíhá realizace záměru
Popis projektu: vybudování nového chodníku délky 380 m, který vytvoří chybějící pěší propojení podél silnice II/370. jedná se o nový chodník ze sídliště Větrná, podél ulice Okružní, kolem sportovního areálu ZŠ 1.máje, se zřízením nové lávky u rybníka na ul. Okružní a pokračující směrem dolů po ul. Okružní, kolem parkovací plochy naproti Domu Zdraví, ukončené přechodem pro chodce
Náklady: 2417
Realizace: 2020
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní prostředky
přechody pro chodce Janovice1RR001749SFDI002021byla zpracována dokumentace, připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci
Připravenost projektu: bylo vydáno stavební povolení, zpracována komplet. dokumentace a nyní se připravují podklady pro podání žádosti o dotaci ze SFDI
Popis projektu: jedná se o zřízení přechodu na ul. Krátká a na ul. Zámecká, včetně nasvětlení a doplňujících zpevněných ploch. Oba přechody navazují na cyklostezku podél ul. Opavská.
Náklady: 1749
Realizace: 2021 - po zajištění spolufinancování
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: SFDI, vlastní prostředky

Bydlení

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Tech. infrastr. pro 13 RD - Edrovice II-část A2RR0018610MMR0186102018/19akce se realizuje
Připravenost projektu: Zpracovaná územní studie pro celé území. Zpracována DUR a předložena stavebnímu úřadu. V současné době se řeší přeložka sítě Českých Radiokomunikací a zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Probíhá územní řízení. Předložena dokumentace pro stavební povolení. V průběhu stavebního řízení vznikly požadavky na zpracovatele dokumentace, který je v likvidaci, a z toho důvodu se dokončení protahuje. Byla předložena dokumentace na hygienu, která vznesla nový požadavek na hlukovou studii na ul. Julia Fučíka. Dopracováno a předloženo znovu k vyjádření. Probíhá kontrola rozpočtu a příprava výběrového řízení na zhotovitele. Byl vybrán dodavatel stavebních prací.
Popis projektu: Výstavba nové technické infrastruktury pro následnou výstavbu 13 rodinných domků.
Náklady: 18610
Realizace: 2018/19
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Dům s pečovatelskou službou na ul. Lidická 1ŽPaRR, SO47900002020-2022zpracována dokumentace, připravují se podklady k podání žádosti o dotaci
Připravenost projektu: Zastupitelstvem města byl schválen záměr výstavby. byla zpracována kompletní dokumentace a podána žádost o dotaci z programu MMR. Ve výzvě na období 2019/2020 byla žádost o dotaci neúspěšná, a proto se nyní upravuje dokumentace a připravuje podání nové
Popis projektu: výstavba nového objektu na ul. Lidická - kolmo na stávající dům s pečovatelskou službou, zahrnující celkem 19 bytů pro seniory s bezbariérovým řešením
Náklady: 40000
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MMR, vlastní zdroje
Tech. infrastr. pro 7 RD - Edrovice II-část B0RR28700002020-2022probíhá zpracování dokumentace
Připravenost projektu: probíhá zpracování kompletní dokumentace
Popis projektu: jedná se o dopracování dokumentace na dalších 7 RD, které doplní již dokončenou infrastrukturu pro 13RD v Edrovicích, za ul. Karla Schinzela a uzavře tak novou ul. "Kruhová"
Náklady: 287
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje

Technická a dopravní infrastruktura, investice do městského majetku

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Rekonstrukce mostů 1RR10003700Ne037002015-2018probíhá kontrola dokumentace, připravuje se výběrové řízení na dodavatele
Připravenost projektu: Probíhá kontrola jednotlivých mostů a zpracovávají se technické posudky, které stanoví rozsah následné opravy. V následujícím období se provedou opravné práce jednotlivých mostů, dle jejich stavu. Probíhá kontrola zpracované dokumentace a rozpočtů. Připravují se podklady pro výběrové řízení
Popis projektu: Byla provedena kompletní rekonstrukce mostů na ul. Palackého, u Aqua centra a u Rýmařovské pekárny, U Potoka, Národní. Kontrola všech mostů na místních komunikacích, ve vlastnictví Města Rýmařov
Náklady: 3700
Realizace: průběžně
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
MěÚ na 8. května - energ. úspory1RR9400 00?energeticky náročné, v tomto období není prioritou
Připravenost projektu: Zpracován energetický audit-pro splnění podmínek poskytovatele dotace nebyla auditorem navržena žádná varianta, jelikož budova je svým stavebně technickým řešením značně neúsporná a výměnou oken a zateplením obvodového pláště by se zdaleka nedosáhlo požadovaných parametrů. Nyní probíhá zpracování energetického posudku.
Popis projektu: jedná se o zpracování energetického posudku a návrhu opatření vedoucích k energetickým úsporám předmětného objektu, s možností financování z OPŽP a prostředků kotlíkových půjček
Náklady: 0
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP
Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově1ŽPaRR, MS3301500002020-2022realizace průběžně
Připravenost projektu: Byla vypracována dokumentace na úpravu chodníků. Realizace průběžně prostřednictvím Městských služeb Rýmařov, s.r.o.
Popis projektu: Jedná se o úpravu zpevněných ploch v prostoru hřbitova, včetně ploch mezi hrobovými místy, napojených na již realizovanou rozptylovou loučku
Náklady: 1500
Realizace: 2017
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Výkup rozestavěného objektu Husova a následné využití/demolice100000?jedná se o odkoupení
Připravenost projektu: V současné době probíhá jednání o odprodeji a následném využití objektu, příp. jeho odstranění a nahrazení zelení, parkovištěm apod. V minulosti byly vlastníkem provedené nařízené zabezpečovací práce, které cenu nemovitosti zvýšily.
Popis projektu: jedná se o rozestavěný objekt banky na ul. Husova
Náklady: 0
Realizace: průběžné jednání s vlastníkem o odkoupení
Předkladatel: Město Rýmařov, Byterm Rýmařov, p.o.
Financování: vlastní zdroje
Dostavba budovy muzea, vybudování bezbariérového přístupu, rekonstrukce vnitřních prostor a obnova expozic muzea1ŽPaRR, ŠK903051000INTERREG002020-2022zpracována společná dokumentace, příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci
Připravenost projektu: Probíhá přípravu a rozsah záměru a možnost spolufinancování. V současné době připravuje ředitelka muzea podklady pro architektonickou soutěž a pro žádost o dotaci z programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika, kde je možná dotace až 85%. Probíhá zpracování dokumentace. Byla zpracována společná dokumentace a vydáno společné povolení. Připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci
Popis projektu: Na záměr je nutno v souladu s regulačním plánem města realizovat architektonickou soutěž. Ředitelka Městského muzea Rýmařov spolupracuje s Muzeem Wsi Opolskiej v Opoli. Projekt řeší kompletní přestavbu, vč. podkrovních prostor a přístavbu depozitních prostor v nádvoří-z ulice Husova
Náklady: 51000
Realizace: po schválení dotace
Předkladatel: Muzeum Rýmařov, město Rýmařov
Financování: INTERREG V-A Česká republika – Polská republika, vlastní zdroje
Revitalizace lokality U Statku0ŽPaRR, SO000002020-2022zpracována územní studie, řeší se majetkoprávní vztahy
Připravenost projektu: V současné době je zpracována územní studie řešící dotčené území, která bude závazným podkladem pro vypracování dalšího stupně dokumentace. Řeší se majetkoprávní vztahy objektu bývalé váhy
Popis projektu: V rámci úpravy je navržena změna dopravního řešení-zaslepení části ulice Mlýnská směrem k Podolskému potoku, nové propojení ulice Mlýnské na ulici 8.května s průsečnou křižovatkou (pod hasičemi), vytvoření parkovacích stání pro osobní automobily a návrh 4 upravených tras pěších komunikací s doprovodnými plochami zeleně. V místě, které dominuje celému prostoru, je nově navržena stavba zastřešené kolonády a pergoly v blízkosti náhonu, kde bude možno formou otevřené expozice připomenout zaniklý objekt mlýna, který zde stával zřejmě po dobu několika staletí.
Náklady: 0
Realizace: po vyřešení majetkoprávních vztahů
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování:
Účelová komunikace k rybníku0ŽPaRR00400000?byla zpracována dokumentace, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zastupitelé musí rozhodnout o (ne)relizaci
Popis projektu: jedná se o zřízení nové přístupové komunikace k rybníku U lomu II. Komunikace začíná při výjezdu na konci ul. Jesenická (směr Janovice) a je vedena úvozem, směrem k rybníku
Náklady: 4000
Realizace:
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava komunikace - ul. Bednářská1RR004800002020-2022zpracovává se dokumentace
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, řeší se majetkoprávní vztahy a upravuje se technické řešení odvodnění dotčené lokality - špatné spádové poměry, soukromé pozemky
Popis projektu: jedná se o kompletní opravu komunikace, včetně odvodnění
Náklady: 4800
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Regenerace ul. Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou1RR009445MMR500044452020probíhá realizace záměru
Připravenost projektu: byla zpracována kompletní dokumentace, vydáno povolení a vybrán dodavatel stavby. V současné chvíli probíhá realizace. Předpoklad dokončení je polovina října
Popis projektu: jedná se o kompletní opravu komunikace, chodníků, vč. parkovacích stání a odvodnění novou dešťovou kanalizací. Součástí je i úprava dopravního řešení před oválem u ZŠ a MŠ
Náklady: 9445
Realizace: 2020
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: MMR, vlastní zdroje
Oprava komunikace Julia Sedláka, kolem knihovny a SVČ1RR35100002020-2022probíhá zpracování dokumentace
Připravenost projektu: bylo vydáno územní rozhodnutí a nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení.
Popis projektu: jedná se o komplet. opravu komunikace, chodníků a zeleně. Oprava začíná při napojení na ul. Sokolovská, vedena kolem nové knihovny a SVČ, a dále pokračuje směrem dolů k ul. Bartákova
Náklady: 351
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava komunikace Julia Sedláka - spojka mezi ul. Sadová a Jelínkova1RR002767002021byla zpracována dokumentace, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Byla zpracována dokumentace pro provádění stavby a hledají se možnosti financování. Předpoklad realizace současně s ul. Julia Sedláka - kolem knihovny a SVČ
Popis projektu: jedná se o komplet.opravu komunikace mezi ul. Sadová a Jelínkova, jejíž součástí je zřízení 22 nových parkovacích míst před bývalým objektem JEDNOTA (nyní Turistické známky, s.r.o.)
Náklady: 2767
Realizace: 2021
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Regenerace ulice Husova1RR38500MMR002020-2022probíhá zpracování dokumentace, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, čemuž předcházely nutné úpravy dle Národního památk.ústavu. Nyní byla podána žádost o územní rozhodnutí a běží územní řízení. Probíhá jednání se spol. ČEZ o možném přeložení vedení do země a jednání se spol. CETIN o nutné přeložce vedení. Předpokládá se podání žádosti o dotaci z programu MMR na rozvoj obcí s 3-10 tis. obyvatel
Popis projektu: jedná se o kompletní opravu komunikace a nádvoří, včetně odvodnění. Součástí je zřízení nového chodníku směrem na autobusové nádraží
Náklady: 385
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: MMR, vlastní zdroje
Oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná1RR0021359002020-2022byla zpracována dokumentace, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: byla zpracována komplet.dokumentace a hledají se možnosti financování
Popis projektu: jedná se o kompletní opravu komunikace ul. Strálecká a navazujících ulic, vč. nové dešťové kanalizace a odvodnění.
Náklady: 21359
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava komunikace U rybníka1RR005607002020byla zpracována dokumentace, probíhá výběrové řízení na zhotovitele
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace a nyní probíhá výběr. řÍzení na dodavatele. Akci nebylo možné realizovat dříve z důvodu majetkoprávních vztahů
Popis projektu: jedná se o kompletní opravu komunikace vč. odvodnění. Úsek začíná při napojení na ul. Opavská a končí před mostkem u zahrádek.
Náklady: 5607
Realizace: 2020
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava komunikace Julia Fučíka, Edrovice1RR19200002020-2022probíhá zpracování dokumentace, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení
Popis projektu: jedná se o stávající panelovou komunikaci za hospodou
Náklady: 192
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava komunikace - Kozí ulička0RR00628002020-2022byl zpracován rozpočet
Připravenost projektu: bylo provedení zaměření a zpracován rozpočet na opravu stávajících ploch
Popis projektu: jedná se o opravu komunikace od stávajícího schodiště pod ul. Národní, směrem k sídlišti Revoluční/Příkopy, včetně opravy st. schodiště směrem na sídliště Příkopy.
Náklady: 628
Realizace: 2020-2022 - po rozhodnutí o realizace
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava komunikace Lipová1RR000002020-2022příprava záměru, výběrové řízení na zpracovatele
Připravenost projektu: probíhá výběrové řízení na zpracovatele dokumentace a jedná s p. Jurečkou o odkoupení stávající parkovací plochy
Popis projektu: jedná se o opravu komunikace mezi ul. třída Hrdinů a Okružní, včetně zřízení nového chodníku v místě původní lípy Komenského a zřízení šlapákového chodníku kolem SVČ
Náklady: 0
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Úprava ul. prostoru ul. Příkopy, Rýmařov1RR001920019202020vybrán zhotovitel, předáno staveniště
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace, byl vybrán dodavatel stavebních prací. Zahájení realizace na přelomu měsíce září/říjen
Popis projektu: jedná se o úprava komunikace a stání vozidel v sídlišti, včetně úpravy nástupní požární plochy a ploch pro kontejnery
Náklady: 1920
Realizace: 2020
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava komunikace 1. máje1RR000002020-2022probíhá příprava záměru
Připravenost projektu: probíhá výběrové řízení na zpracovatele dokumentace
Popis projektu: jedná se o opravu komunikace, chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění ul. 1. máje - od KB směrem dolů navazující k právě realizované opravě komunikace Pivovarská/1. máje. Součástí bude i oprava a rozšíření
Náklady: 0
Realizace: 2020-2022
Předkladatel: město Rýmařov
Financování:

Ukončené akce

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Oprava kanalizační sítě1MS0Ne03000Ne002018-oprava kanalizační sítě, odstraňování balastních vod, probíhá průběžně
Připravenost projektu: zpracována studie, probíhají dílčí opravy podle kritéria naléhavosti a efektivnosti. Součástí je odstraňování balastních vod ze splaškové kanalizace. Stále probíhá bezvýkopová oprava kanalizace na ul. Okružní. Připravuje se oprava propadlé kanalizace na křižovatce Okružní/Strálecká/Pivovarská
Popis projektu: oprava stávajících kanalizačních řadů, šachet, vpustí apod.
Náklady: 3000
Realizace: průběžně
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Oprava místních komunikací vč. pěších1RR002000Ne020002018-akce se realizuje průběžně
Připravenost projektu: Podle jednotlivých úseků. Většinou se jedná o udržovací práce. Částečně byla dokončena oprava chodníku v areálu nemocnice, která bude pokračovat na jaro 2017. probíhají místní vysprávky zástřikem, asfaltovým recyklátem
Popis projektu: oprava místních komunikací (ve vlastnictví města Rýmařov) a oprava pěších komunikací, ve městě a jeho částí (vč. Ondřejova a Stránské)
Náklady: 4700
Realizace: průběžně
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OP Omezeně, programy podle konkrétních úseků MK / podpora komunikací například k podnikatelským objektů, turistickým cílům apod., vlastní zdroje
Rekonstrukce garáží Palackého na hasičskou zbrojnici1VV009412MSK450049122018-19akce je dokončena
Připravenost projektu: Byla zpracována společná dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Zpracována prováděcí dokumentace. Vydáno povolení stavby. Hledají se možnosti financování. Předpoklad dotace a realizace v r. 2018. Byla předběžně projednána žádost o dotaci MSK, předpoklad 50%. Byla schválena žádost o dotaci. Probíhá výběrové řízení na dodavatele. Byl vybrán zhotovitel stavby. Předpoklad zahájení v půlce května 2018. Byla zahájena realizace.
Popis projektu: Přestavba budov garáží Městských služeb na Palackého ulici (pozemek p.č. 943/2 v k.ú. Rýmařov, zastavěná plocha) na hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče-zákonná povinnost
Náklady: 9412
Realizace: 2018/2019
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MV ČR, MSK - dotace 50%, max. 4500 tis. Kč
Rekonstrukce ČOV1ŽPaRR, MS10302054OPŽP002015/16realizace byla ukončena
Připravenost projektu: byla vypracována prováděcí dokumentace na rekonstrukci elektrotechnické části. Byl vybrán dodavatel. Akce byla ukončena.
Popis projektu: oprava elektrotechnické části ČOV - dodávka nových rozvaděčů a ovládání technologií čistírny, součástí dodávky je i zaškolení obsluhy a licenční software
Náklady: 2054
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Passport kanalizace1MS001500002016/17probíhá mapování tras
Připravenost projektu: v rámci oprav kanalizační sítě probíhá mapování tras jednotlivých větví kanalizace a přípojek. Probíhá zjišťování možností přesného zaměření polohy, přenos do digitálních map, včetně podrobných atributů. Provozovatel průběžně mapuje trasy kanalizace
Popis projektu: zajištění kompletní dokumentace, zachycující trasy všech větví kanalizace a jejich atributů (průměr, hloubka uložení, stáří, technický stav, rekonstrukce atd.)
Náklady: 1500
Realizace: 2016, 2017 (průběžně)
Předkladatel: Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Rekonstrukce objektu Bartákova 211RR00502000probíhá realizace záměru
Připravenost projektu: probíhají přípravné práce pro stanovení rozsahu projektové dokumentace v návaznosti na potřeby města a vhodný dotační titul (startovací byty, byty zvláštního určení apod.). V průběhu 08/2019 byla zpracována dokumentace na úpravu 1. NP, za účelem zřízení ordinace zubního lékaře a zázemí pro zubní laboratoř. Připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a pro vydání povolení stavby. By vybrán zhotovitel a stavba se realizuje
Popis projektu: zubní ordinace, prostory pro zubní laboratoř v 1.NP, včetně zázemí a prostorů pro dentální hygienu a laboratoř
Náklady: 5020
Realizace: 2019
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Rekonstrukce zeleně na hřbitově-rozptylová loučka1ŽPaRR, MS3301017SFŽP4006172016realizace ukončena
Připravenost projektu: Vypracována dokumentace, vydán územní souhlas. Byla podána žádost o dotaci ze SFŽP, která byla schválena. Bylo obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 80% uznatelných výdajů (max. 500 tis. Kč). Akce se realizuje. Předpoklad dokončení v půlce listopadu. Realizace byla ukončena.
Popis projektu: Jedná se o úpravu horní části hřbitova, zahrnující úpravu plochy o rozloze 6 300 m2, která je součástí hřbitova. Bude provedeno zatvarování clony divoce rostoucích habrů do živého stříhaného plůtku, odstraněno původní drátěné oplocení, dále bude na hraně hřbitova a nově zřízené rozptylové loučky provedena pietní terasa s pietním, z břidlice zděným pultem. Součástí bude provedena výsadba zeleně
Náklady: 1017
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: SFŽP
Dětské hřiště Dukelská1ŽPaRR, ŠK001159002016realizace dokončena
Připravenost projektu: Byla vypracována prováděcí dokumentace. Byla podána žádost o dotaci z Nadace ČEZ, která byla bez udání důvodu zamítnuta. Vypsáno výběrové řízení na zhotovitele-vybrán zhotovitel, připravuje se realizace stavby. Probíhá realizace. Dokončení 28.9.2016.
Popis projektu: vybudování dětského hřiště na JZ straně od sídliště
Náklady: 1159
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Dostavba atletického hřiště 1. máje - II. etapa1RR5505343053432017realizace ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace na kompletní sportovní areál, ze kterého byl s ohledem na finanční možnosti vyčleněn již realizován sportovní ovál. Byla vypracována dokumentace a bylo vydáno územní rozhodnutí. V průběhu zimního období bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a realizace by proběhla v roce 2017. Hledají se možnosti vyčlenění alespoň části, kterou by bylo možné spolufinancovat z některých dotačních programů. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení realizace jaro 2017. Vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Otevírání obálek 7.4.2017. Stavba byla dokončena, probíhá odstranění drobných vad a nedodělků, nebránících v užívání.
Popis projektu: Záměr zahrnuje: hřiště pro plážový volejbal, multifunkční hřiště s umělým povrchem, dráhu pro běh, prostor pro vrh koulí, hod kriketovým míčkem, zpevněné plochy a mobiliář
Náklady: 5344
Realizace: 2017
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Teleskopické hlediště v budově SVČ1003523035232018vybrán dodavatel, realizace na podzim
Připravenost projektu: Byla předložena nabídka dodávky ve dvou variantách - rozdíl v provedení sedadel, varianta 162 sedadel. Byla podána žádost o dotaci v rámci česko-polského programu přeshraniční spolupráce, která nebyla schválena. Hledají se možnosti financování. Zpracovává se požárně-bezpečnostní řešení. Z důvodu požadavku hasičů na šířku únikové cesty, bylo v každé řadě odebráno jedno sedadlo. Probíhá výběrové řízení (původní muselo být zrušeno kvůli technickým parametrům tribuny). Min. počet sedadel bude 170 ks.
Popis projektu: Jedná se o teleskopické hlediště - konstrukce bude schovaná pod balkonem. Rozměry složené konstrukce pod balkónem: v. 2,5 m x hl. 1,48 m.
Náklady: 3630
Realizace: 2018
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání1199013888IROP013882018-19akce je dokončena
Připravenost projektu: hledají se možnosti využití. Vybrán zpracovatel dokumentace - využití pro volnočasové aktivity (dílny, audiovizuální učebna, enviromentální vzdělávání, gastro apod.), bezbariérové řešení. Byla podána žádost o dotaci z IROPu. Realizace v případě úspěšné žádosti o dotaci jaro 2018. Byla schválená žádost o dotaci. Probíhá výběrové řízení na dodavatele. Akce se realizuje. Akce je dokončena, probíhá administrace za účelem proplacení dotace.
Popis projektu: Stavební úpravy objektu za účelem možností využití pro výuku volnočasových aktivit v 1.PP a ve 2.NP. Místnost přízemí (1.NP) by sloužila pro knihovnu, která by se přesunula z budovy KB na náměstí Svobody a byla by tak bezbariérově přístupná (samostatný řádek). Náklady: 13880 (bez knihovny v 1.NP)
Náklady: 1388
Realizace: 2018-19
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: IROP - 57. výzva, předpoklad 90% dotace ze způsobilých výdajů
Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční – hurá zpátky k přírodě1RR5501276OPŽP11481452015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Vypracována realizační dokumentace, vč. rozpočtu. Byla podána žádost o dotaci z OPŽP, která byla akceptována a obdrželi jsme registrační list, na jehož základě bude dotace poskytnuta. Byl vybrán zhotovitel a akce se realizuje. Délka realizace 50 dnů.
Popis projektu: Cílem úpravy zahrady je přeměna venkovního prostředí školního zařízení na „učebnu pod širým nebem“, která se stane nedílnou součástí výukového plánu mateřské školy se zcela novými - přírodními prvky.
Náklady: 145
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - prioritní osa 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství
Zahrada v přírodním stylu MŠ Jelínkova - Klíč k přírodě1RR18703444OPŽP32553762015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována studie a propočet stavby. Byla podána žádost o dotaci z OPŽP, která byla akceptována a obdrželi jsme registrační list, na jehož základě bude dotace poskytnuta. Byl vybrán zhotovitel. Probíhá jednání o termínu podpisu smlouvy o dílo. Bylo předáno staveniště a stavba se realizuje. Délka realizace 70 dnů. Předání stavby 25.11.2015.
Popis projektu: Koncepce vychází z návaznosti na budovu, provozních vztahů, počtu tříd a dětí,požadavku umístění funkčních objektů (např.venkovní učebna s dílničkou, interakční a zvukové objekty, stínění, bylinkovo-ovocná zahrada, stavby z živého proutí, prvky pro pohyb upravené pro uchopování jako v přírodním prostředí, mobiliář apod.) a aktivit (herní objekty pro děti, sportovní prvky, objekty pro výuku formou hry se zaměřením na souvislosti v životním prostředí, manuální zručnost, z konfigurace terénu a expozici pozemku vůči světovým stranám. Hlavním prostorotvorným prvkem jsou zde jasně definované plochy s povrchem z různých přírodních materiálů a zeleň.
Náklady: 376
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - prioritní osa 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství
Chodník Ondřejov1RR23206926IROP689710212019akce se realizuje
Připravenost projektu: Zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, řeší se majetkoprávní vztahy a vyjádření k územnímu řízení. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Byla podána žádost o dotaci z IROPu, která nebyla schválena. Probíhá úprava projektu a příprava podání žádosti o dotaci ze SFDI. Připravuje se možnost podání další žádosti o dotaci ve společném projektu. Podána žádost o dotaci ze SFDI, která nebyla s ohledem na nízkou alokaci a sklonové poměry schválena. Předpoklad výzvy z MAS na přelomu roku. Přes zimní období bude vybrán zhotovitel a na jaře r. 2018 by se akce realizovala. V průběhu letních prázdnin bude vypsána výzva. Probíhá výzva. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele.
Popis projektu: Trasa navrhovaného chodníku v délce cca 780 m je navržena na východní straně silnice II/449, chodník je umístěn na ploše stávající zpevněné a nezpevněné krajnice a přilehlého silničního příkopu. V rámci projektu bude provedena oprava všech dotčených sjezdů na silnici II/449, dále je navrženo zatrubnění stávajícího silničního příkopu v celé trase, v rámci zatrubnění budou podchyceny a do této kanalizace zaústěny všechny zjištěné přípojky dešť. kanalizace a přítoky povrchových vod z přilehlých pozemků. V současné době je již provedena vynucená přeložka 2ks sloupů sítě elektronických komunikací, které byly v kolizi s navrhovaným chodníkem. Připravuje se podání žádosti o dotaci z IROP-zvýšení bezpečnosti dopravy
Náklady: 6926
Realizace: 2019
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: IROP - MAS, vlastní prostředky
Revitalizace Mudlového potoka II. etapa1ŽPaRR21301544MZe12353092019-2020akce se realizuje
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracovává se prováděcí dokumentace. Probíhá územní řízení. Hledají se možnosti financování (národní program Státního fondu životního prostředí, OPŽP nebo MZe). V průběhu měsíce září by měla být vypsána výzva MZe
Popis projektu: Jde o území na levém břehu koryta Mudlového potoka, který má charakter neupravovaného toku, který se nachází v přirozeně vytvořené údolní nivě v zapojeném lesním porostu. Retenční nádrž bude řešena jako boční a bude napouštěna z Mudlového potoka pomocí stavidla a otevřeného přivaděče. Plocha hladiny vody je 1760 m2.
Náklady: 1544
Realizace: probíhá ralizace
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MZe
Výstavba vodní nádrže pod Opavskou ulicí v Janovicích1ŽPaRR50805066MZe400011192019-2020akce se realizuje
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Probíhá dokončení dokumentace pro provedení stavby. Hledají se možnosti financování. V průběhu měsíce září by měla být vypsána výzva MZe
Popis projektu: Jedná se o rybník o ploše asi 1 ha, hloubce až 2,2 m s retenčními a protipovodňovými vlastnostmi. Umístění pod benzinou, směrem do Janovic
Náklady: 5066
Realizace: probíhá ralizace
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MZe - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
Přestavba prostorů 1. NP objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově pro zřízení knihovny, včetně zázemí1RR8404553045532018-19vybrán dodavatel, dodávka 09-10/2019
Připravenost projektu: Byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, bylo vydáno stavební povolení. Probíhá příprava dokumentace na vybavení knihovny. Realizace současně s projektem Infrastruktura objektu č.p. 708, na kterou město získalo 90% dotaci. Knihovna je nezpůsobilý výdaj. Stavební práce dokončeny současně s ostatními prostory v objektu. Vybrán dodavatel vybavení a nábytku. Předpoklad dodání 09-10/2019 a stěhování knihovny v 11/2019
Popis projektu: Jedná se o využití prostorů v 1.NP k využití jako bezbariérová knihovna, která doplní prostory v 1.PP a 2.NP, které budou využity pro volnočasové aktivity. Dodávka vnitřního vybavení řešena samostatnou částí.
Náklady: 4553
Realizace: po schválení dotace z IROPu na volnočasové aktivity v 1.PP a 2.NP (předpoklad I.pololetí r. 2018)-dokončeno, nábytek 09-10/2019
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
modernizace kuželny0ŽPaRR, ŠK002080020802019akce se realizuje
Připravenost projektu: Jedná se o dodávku automatických stavěčů-byl proveden průzkum trhu. Na základě rozhodnutí OPS a zastupitelstva města se záměr zrealizuje za vlastní prostředky
Popis projektu: Jedná se o vnitřní stavební úpravy spočívající ve výměně automatických stavěčů kuželek, včetně opravy náhozových desek a samostatných drah s podavači koulí.
Náklady: 2200
Realizace: 2019
Předkladatel: město Rýmařov
Financování:
Sportoviště při ZŠ 1. máje - běžecká dráha a sektor skoku do dálky1ŽPaRR, ŠK4602391MMR118512062019/2020probíhá výběrové řízení na dodavatele
Připravenost projektu: Na stavbu byla zpracována dokumentace pro provádění stavby
Popis projektu: stavební práce spočívají mj. ve vytýčení sítí a stavby, odstranění stávajících betonových obrubníků, dřevěných odrazových prken, tartanového povrchu, odtěžení písku, horní vrstvy zeminy a škvárové vrstvy, odvodnění a instalaci nového povrchu včetně instalace sportovního vybavení a mobiliáře
Náklady: 2391
Realizace: 2019-2020
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: MMR
Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova a 1. máje0RR28506057IROP55316002019akce je dokončena, probíhá administrace žádosti o proplacení dotace
Připravenost projektu: byla vypracována dokumentace pro provádění stavby, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele a akce se ke konci školního roku zrealizovala
Popis projektu: Obsahem projektu je podpora výuky informačních technologií, jazykových a přírodovědných předmětů a zlepšení internetového připojení školy a vzájemné propojení počítačů (tzv. vnitřní a vnější konektivita). Současně s tím dojde k vyřešení bezbariérovosti školy tím, že budou v budovách na ulicích Jelínkova 1 a 1.máje 32 vybudovány nové výtahy, nájezdové rampy a bezbariérová hygienická zařízení.
Náklady: 6057
Realizace: 2019
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: IROP
Zřízení dětské skupiny, MŠ Revoluční1RR10304315043152019probíhá realizace
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro provádění stavby. V rámci výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavebních prací a probíhá realizace. Předpoklad dokončení ve 41. týdnu. Předpoklad přestěhování dětské skupiny od 21.10.2019
Popis projektu: vnitřní stavební úpravy prostředního pavilonu u MŠ Revoluční, spojené s dispozičními změnami, za účelem přestavby na prostory dětské skupiny - pro děti od 2 let. Součástí je také zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplni otvorů a nové vnitřní rozvody.
Náklady: 4315
Realizace: 2019
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
garáže v areálu Městských služeb Rýmařov, s.r.o.0RR10609918002019-2020zpracována dokumentace, vyspáno výběrové řízení na dodavatele
Připravenost projektu: byla zpracována dokumentace, včetně rozpočtu. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
Popis projektu: novostavba objektu garáží ve stávajícím uzavřeném areálu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. Stavba bude půdorysného tvaru L o základních rozměrech 40,20 x 21,60 m s vnitřním úskokem o rozměru 29,70 x 11,10 m. Objekt je koncipován jako nepodsklepený. Střecha budovy bude šikmá, valbového typu, výška budovy bude 8,00 m po horní atiku dělících stěn. Budova bude sloužit jako garáže, sklad posypových materiálů a sklad drobného mobiliáře společnosti.
Náklady: 9918
Realizace: 2019-2020
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Celkem22090954862815133507
Legenda
Akce se realizuje.
Akce je připravena k realizaci.
Akce není projekčně připravena, není známo financování.
Akce je projekčně připravena, není známo financování.
Akce je ukončena.
Archiv.