teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se bude konat ve čtvrtek  4. května 2023 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ve čtvrtek 4. května 2023 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času v Rýmařově na Okružní ulici.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 04.05.2023
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Hospodářské výsledky společností za rok 2022 - Teplo s.r.o., MěS, s.r.o, Spojené lesy s.r.o.
 5. Zpráva o hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2022
 6. Závěrečný účet za rok 2022
 7. Schválení účetní závěrky města za rok 2022
 8. Akční plán na r. 2023 - aktualizace č. I.
 9. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2023, Výhled hospodaření města k 31.12.2023 – rozpočtová opatření č. II
 10. Rozsah oprávnění Rady města Rýmařov provádět rozpočtová opatření
 11. Převody nepotřebného majetku státu ve prospěch obcí a krajů
 12. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 72 a 90, oba v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 1335/4 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemků parc. č. 1771 a parc. č. 1772/1 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2787/1 o výměře cca 800 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 322, o výměře cca 34 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 203, o výměře 344 m2, v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 620, o výměře cca 120 m2, v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2172/1 k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2425/1 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2211/1 v k.ú. Rýmařov
  • žádost o prodloužení lhůty části pozemku parc. č. 19 a části pozemku parc. č. 20 oba v k.ú. Jamartice
  • žádost o prodloužení lhůty parc. č. 331/37 v k.ú. Edrovice
  • žádost o prodloužení lhůty části pozemku parc. č. 2787/1 v k.ú Rýmařov
  • žádost o prodloužení lhůty parc. č. 2295/4 v k.ú Rýmařov
  • žádost o přeschválení parc. č. 1123 v k.ú. Rýmařov
  • žádost na zrušení platnosti usnesení
  • žádost o přeschválení parc. č. 142/3 a částí pozemků parc. č. 142/1 a 1097, vše v k.ú. Stránské
  • žádost o přeschválení na prodej části pozemku parc. č. 5/1 v k.ú. Stránské
 13. Doplnění parcel vhodných pro výstavbu domu se zvláštním režimem
 14. Směna vodovodu „Technická infrastruktura Edrovice II.A“ za akcie VAKu Bruntál, a.s.
 15. Návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o půjčce (Zápůjčce) uzavřené dne 01.10.2015
 16. Máchova č. 410/19 – rozhodnutí o demolici a podání žádosti o dotaci
 17. Zpráva o stavu dluhů k nájmu nebytových prostor k 31.03.2023
 18. Milostivé léto v podmínkách města Rýmařov
 19. Aktualizace obecně platné závazné vyhlášky města Rýmařov č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 20. Vyjádření potřebnosti a deklarace finanční spoluúčasti obce v rozvoji sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hope House z.s.
  • Schválení dodatku smlouvy o poskytnutí dotace na terénní sociální služby Hope House, z.s. na rok 2023
 21. Navýšení dotace Diakonii ČCE, středisko Rýmařov o náklady spojené s úklidem Chráněných bytů Lidická 16
 22. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – schválený rozpočet na rok 2023
 23. Schválení žádosti o spolufinancování 5. výzvy kotlíkových dotací v programovém období 2021–2027 formou obecního příspěvku ve výši 7.500 Kč/kotel a celkovou výši dotace na 5.výzvu v částce maximálně 500.000 Kč, a to prostřednictvím administrace Moravskoslezského kraje
 24. Jednací řád zastupitelstva města
 25. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – spoluúčast na projektu
 26. Žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci – spoluúčast na projektech
 27. Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu
 28. Různé
 29. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 30. Připomínky a náměty občanů
 31. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště