Dnes je sobota 27.11.2021 13:52, svátek slaví: Xenie

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 04.11.2021
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 1. Zpráva o činnosti rady města
 2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 3. Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2021,
  • Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. V,
  • II. návrh rozpočtu na rok 2022
  • Návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2022,
  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022-2025.
 1. Akční plán města Rýmařov na rok 2022 – úprava č. I.
 2. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2229 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1171 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 254 – trvalý travní porost, o výměře 724 m2, v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 6 – zahrada, o výměře 482 m2 v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 270 – trvalý travní porost, o výměře 507 m2 a parc. č. 265 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 679 m2, vše v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 226 – orná půda, o výměře 395 m2 a parc. č. 225 – trvalý travní porost, o výměře 571 m2, vše v k.ú. Janušov
  • prodej pozemku parc. č. 2304 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 2211/18 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 114 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 99 – trvalý travní porost, o výměře 1 570 m2, v k.ú. Janovice u Rýmařova
 1. Prohlášení vlastníků bytových domů náměstí Míru č. 223/10 a 224/11, Rýmařov
 2. Zpráva o stavu dluhů k 30.09.2021
 3. Návrh hospodaření Bytermu na r. 2022
 4. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – závěrečný účet za rok 2020
 5. Návrh Obecně závazné vyhlášky stanovení místního poplatku a Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022
 6. Změna parametrů služby Seniortaxi
 7. Schválení záměru realizace a podání žádosti o dotaci na akci nazvanou „Opravy MK v Rýmařově, ulice Julia Sedláka“, z programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8220 – Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli, č. výzvy 1/2022/117D8220
 8. Schválení záměru realizace a podání žádosti o dotaci na akci nazvanou „Přestavba objektu č.p. 435, 436 a 437 na ul. Sokolovská za účelem využití pro prostory městského úřadu“, z programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8220 – Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli, č. výzvy 1/2022/117D8220
 9. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu města Rýmařov pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, s jednotlivými žadateli
 10. Schválení žádosti o spolufinancování 4. výzvy kotlíkových dotací v programovém období 2021 – 2027 formou obecního příspěvku prostřednictvím administrace Moravskoslezského kraje
 11. Změna rozpočtu poskytnuté dotace – Český rybářský svaz, místní organizace Rýmařov
 12. Darovací smlouva
 13. Různé
 14. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 15. Připomínky a náměty občanů
 16. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317