Dnes je sobota 4.12.2021 21:27, svátek slaví: Barbora

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná ve čtvrtek 23. září 2021 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 23. září 2021 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 23.09.2021

  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 1. Zpráva o činnosti rady města

 2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města

 3. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2021, Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. IV, I. návrh rozpočtu na rok 2022.

 4. Akční plán města Rýmařov na rok 2022

 5. AKTUALIZACE pravidel a cen při:

  • prodeji nemovitostí,
  • pronájmu nemovitostí,
  • zřizování služebností.
 1. Majetkové záležitosti, prodeje nemovitostí
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2304, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 29 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2069 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2 a parc. č. 2070 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 303 m2, vše v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 1548 – zahrada, o výměře 717 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1030/2, o výměře cca 400 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2211/18 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 114 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 – trvalý travní porost, o výměře 8 620 m2 a parc. č. 3175/1 – lesní pozemek, o výměře 16 381 m2, vše v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 1042/1 – orná půda, o výměře 492 m2 a parc. č. 3678/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 572 m2, vše v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1600/1, o výměře cca 200 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 3242 – trvalý travní porost, o výměře 397 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 280/1 v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 326/1 v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 99 – trvalý travní porost, o výměře 1 570 m2, v k.ú. Janovice u Rýmařova
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 20, v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje parc. č. 226 – orná půda, o výměře 395 m2, v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 509 – vodní plocha / vodní nádrž přírodní, o výměře 844 m2, v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje parc. č. 89/1 – trvalý travní porost, o výměře 1 621 m2 a 89/2 – trvalý travní porost, o výměře 152 m2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • záměr prodeje parc. č. 104/1 – zahrada, o výměře 1030 m2 a parc. č. 105 – zahrada, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • prodej pozemku parc. č. 1469 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 2541 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 203/7 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 30 m2, v k.ú. Edrovice
  • prodej části pozemku parc. č. 3318/1, o výměře cca 135 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 3127/8 – trvalý travní porost, o výměře 7 826 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 2295/4 – trvalý travní porost, o výměře 641 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 331/37 – trvalý travní porost, o výměře 1 009 m2, v k.ú. Edrovice
  • žádost o odkup budovy vlakového nádraží č.p. 503 včetně části pozemku parc. č. 2147 (nově dle GP pozemek parc. č. 2147/2) v k.ú. Rýmařov.
  • nabídka na prodej budovy polikliniky v Rýmařově
 1. Převod půdních vestaveb na náměstí Míru
 2. Přijetí daru – starokatolická zvonička v Jamarticích
 3. Nebytové prostory – prodej
 4. Nebytové prostory – zpráva o stavu dluhů k 31.08.2021
 5. Zřizovací listina Byterm Rýmařov, p.o.
 6. Úprava programu „Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinných domů“
 7. Aktualizace strategického plánu rozvoje
 8. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021 na akci s názvem „Přechody pro chodce, Janovice“, ISPROFOND 5817510244
 9. Schválení žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu města Rýmařov pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.
 10. Schválení přijetí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj „11706 - Podpora bydlení“, na akci nazvanou „2021 - B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“, vedenou pod identifikačním číslem 117D064000211
 11. Schválení podání žádosti o dotaci z NSA, Program č. 162 52, regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, na projekt nazvaný „Nové sportovní plochy a tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí
 12. Vyhlášení Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2022
 13. Vyhlášení Programů podpory sportu a tělovýchovy v Rýmařově na rok 2022
 14. Žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov o navýšení neinvestičního příspěvku
 15. Základní škola – změna způsobu financování projektové dokumentace k budoucí výzvě IROP
 16. Přejmenování nové ulice v Edrovicích
 17. Různé
 18. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 19. Připomínky a náměty občanů
 20. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317