Dnes je středa 22.9.2021 8:56, svátek slaví: Darina

Pozvánka na červnové zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná ve čtvrtek 24. června 2021 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 24. června 2021 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 24.06.2021
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací za rok 2020
 5. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2021, výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. III.
 6. Oprava hasičského cisternového vozu CAS 32 TATRA T815
 7. Plán kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Rýmařov na 2. pololetí roku 2021
 8. Informace o přijatých doporučeních finančního výboru v první polovině roku 2021
 9. Aktuální stav společnosti VaK Bruntál a.s.
 10. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 1469 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2541 v k.ú. Rýmařov,
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 203/7 v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3318/1, o výměře cca 135 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 323/2 – zahrada, o výměře 563 m2, v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 298, 305, 311, 315/1 a 316/1, o celkové výměře cca 1 250 m2, vše v k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje části pozemků parc. č. 3127/8 – trvalý travní porost, o výměře 7 826 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 627 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 176 m2, parc. č. 628 – zahrada, o výměře 1 375 m2, parc. č. 629/3 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 30 m2, vše v k.ú. Rýmařov (celková výměra 1 581 m2)
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 407/1 – trvalý travní porost, o výměře 2 598 m2, v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2295/4 – trvalý travní porost, o výměře 641 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 302/5, o výměře cca 1 030 m2a pozemku parc. č. 303/1, 303/3, a 304, vše v k.ú. Jamartice, za účelem ucelení s pozemky parc. č. 302/2 a 303/2, vše v k.ú. Jamartice
  • prodej části pozemku parc. č. 3680/3, o výměře cca 23 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 429/4, o výměře cca 60 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemků parc. č. 2741 a 2788/28, vše v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č.  11 a části pozemku parc. č. 17/3, o výměře 215 m2, vše v k.ú. Jamartice
  • prodej pozemku parc. č. 1282/15 – orná půda, o výměře 994 m2, v k.ú. Rýmařov
  • návrh na změnu usnesení
  • prodej části pozemku parc. č. 1600/1 a části pozemku parc. č. 1602/1, o cekové výměře cca 63 m2, vše v k.ú. Rýmařov
  • výkup pozemku parc. č. 10/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 44 m2, v k.ú. Rýmařov
  • výkup pozemků parc. č. 249 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2 a parc. č. 253 – ostatní plocha / zeleň, o výměře 740 m2, vše v k.ú. Rýmařov
  • rozhodnutí o využití zákonného předkupního práva z titulu vlastnictví pozemku parc. č. 127 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 172 m2, v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
  • nabídka na prodej pozemku parc. č. 477 – trvalý travní porost, o výměře 17.166 m2 a pozemku parc. č. 478 – orná půda, o výměře 6.783 m2, vše v k.ú. Rýmařov
 11. Nabídka převodu budovy vlakového nádraží a přilehlých pozemků
 12. Žádost o darování budov ZUŠ
 13. Převedení budov správy městského hřbitova v Rýmařově pod Byterm Rýmařov p.o.
 14. Financování sociálních služeb MS krajem v r. 2022
 15. Žádost o změnu termínu použití dotace
 16. Základní škola Rýmařov – žádost o navýšení příspěvku
 17. Vizualizace, alternativa řešení MK J. Sedláka, křižovatka T
 18. Volba přísedících u okresního soudu
 19. Různé
 20. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 21. Připomínky a náměty občanů
 22. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317