Dnes je čtvrtek 6.5.2021 18:19, svátek slaví: Radoslav

Maloobchodní prodej a služby od 3. května - aktualizováno

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření upravující maloobchod a služby s účinností od pondělí 3. května 2021.

Maloobchodní prodejny a provozovny služeb

V maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb je zakázána přítomnost veřejnosti, s výjimkou těchto provozoven:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
 • na pozemních komunikacích,
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
 • spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
 • lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myček automobilů bez obsluhy,
 • prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 • provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod., přičemž pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách,
 • papírnictví,
 • prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
 • provozoven psychologického poradenství a diagnostiky,
 • provozoven holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb,
 • provozoven úpravy a stříhání zvířat.

Jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona a rovněž na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup.

Je zakázána přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách a provozovnách služeb v čase mezi 22:00 a 05:59. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven stravovacích služeb,
 • vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob.

Provozovatel musí zajistit dodržování následujících pravidel v těch provozovnách, v nichž není zákázána přítomnost veřejnosti:

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu.

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb:

 • osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
 • neprovádí se činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,
 • zákazník při vstupu do provozovny:
  • prokáže, že splňuje níže uvedené podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, nebo
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV- 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
  • provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní,
  • neumožní vstup do provozovny, resp. vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,
 • provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Stravovací služby

Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 • v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
 • školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 • v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 a 21:59.

Tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 22:00 a 05:59.

Provozovatelé stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:

 • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 • zákaz produkce živé hudby a tance,
 • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení na internet pro veřejnost.

V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

Ubytovací služby

Je omezeno poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

 • pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
  • tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
  • provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,
 • cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
 • osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu,
 • osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Kultura a obdobné činnosti

Jsou zakázány koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že

 • ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 • je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
 • u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách provoz heren, kasin a sázkových kanceláří.

V zoologických a botanických zahradách se zakazuje přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován.

Jsou zakázány návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií s výjimkou:

 • venkovních prostor s tím, s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas,
 • Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

Je zakázána přítomnost veřejnosti v hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách.

Vzdělávání

Jsou zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou

 • praktické výuky a praxe pro získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče,
 • profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
 • činností k získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a dopravně psychologických vyšetření,
 • činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti v rámci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, akreditovaných kvalifikačních kurzů podle zákona č. 96/2004 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle školského zákona nebo zákona o vysokých školách.

Přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti. Provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem.

Je zakázána přítomnost veřejnosti v zařízení nebo při poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti. Výjimka platí pro:

 • poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
 • provoz zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji,Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji,Středočeském kraji a hlavním městě Praze, ve vnitřních nebo vnějších prostorech v maximálním počtu 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,
 • provoz zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji,Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji,Středočeském kraji a hlavním městě Praze, ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než uvedených výše, nejvýše však 20 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.). Subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob potřeby případného epidemiologického šetření. Účastník před zahájením poskytování služeb
  • prokáže, že splňuje níže uvedené podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor,
  • nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdélepřed 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictvík použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jejího zákonného zástupce,že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami testna stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viruSARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvemzdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku,který nesplní výše uvedené podmínky, resp. v případě pozitivního výsledku testu neumožní účast.

V rámci poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována. Výjimka platí pro děti, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo pokud se jedná o poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou

 • zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedenými v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 • sociálními pracovníky zařazenými k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociálními pracovníky a dalšími odbornými pracovníky vykonávajícími činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,

Sportovní činnosti, lázeňská péče

Je zakázána přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách sportovišť (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou:

 • sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
 • sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Je zakázána přítomnost veřejnosti v umělých koupalištích (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Je zakázána přítomnost veřejnosti na lyžařských vlecích a lanových drahách, s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat jen v případě, že:

 • je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo
 • je poskytována pacientovi, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se jedná o pacienta, který je občanem České republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou.

Trhy, veletrhy, farmářské trhy, pojízdné prodejny

Je zakázána přítomnost veřejnosti při konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav s výjimkou Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která

je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry.

nejde-li o členy domácnosti.

Je zakázán prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně. Zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
 • zakazují se stoly a místa k sezení.

Nákupní centra

Pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 jsou stanoveny následující podmínky:

 • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 • není poskytována možnost bezdrátového připojení na internet pro veřejnost,
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 • je zakázán provoz dětských koutků,
 • provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 • prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou.

Hromadné akce

Jsou zakázány spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li stanoveno jinak a s výjimkou:

 • účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob
 • schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, shromáždění konaných podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • hromadných akcí, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,
 • sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:
  • prokáže, že splňuje níže uvedené podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, nebo
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV- 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
  • subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní uvedené podmínky, resp. účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
 • organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených výše pro zájmové činnosti.

Pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, se stanovují následující podmínky:

 • každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
 • koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 • koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Pro volby do orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob, se stanovují následující podmínky:

 • účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje níže uvedené podmínky pr vstup do některých vnitřních prostor, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor.

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

pdfÚplné znění mimořádného opatření 

pdfÚplné znění doplňujícího mimořádného opatření

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317