Dnes je čtvrtek 6.5.2021 17:24, svátek slaví: Radoslav

Provoz škol a školských zařízení od 3. května - aktualizováno

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým upravilo provoz škol a školských zařízení od pondělí 3. května 2021.

Mateřské školy

V mateřských školách ve všech krajích kromě Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy je zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
 • mateřských škol a tříd zřízených pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

V mateřských školách je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Základní školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

 • základní školy při zdravotnickém zařízení,
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • dětí v přípravné třídě,
 • žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 • v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 • základních škol nebo tříd zřízených pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),
 • skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzulatace.

Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře

Je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři, s výjimkou:

 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů,
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 • skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině,
 • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
 • v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy a skupinové konzultace.

Školní kluby, školní družiny

Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Ve školních družinách a školních klubech je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Školská výchovná a ubytovací zařízení

Je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích

 • zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit
 • vzdělávání. Rovněž jsou zakázány školy v přírodě a školní výlety.

Základní umělecké školy, jazykové školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:

 • státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
 • individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
 • individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník).
 • na základní umělecké škole v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo vnějších prostorech v počtu nejvýše 3 žáků v jedné skupině,
 • na základní umělecké škole v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech, v počtu více než 3 žáků, avšak nejvýše 20 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky, že žák
 • prokáže, že
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
  • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Střediska volného času

Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

 • individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník),
 • individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník)
 • konzultace nebo vzdělávání v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v počtu nejvýše 3 účastníků v jedné skupině,
 • konzultace nebo vzdělávání v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze konané ve vnějších prostorech, v počtu více než 3 účastníků, avšak nejvýše 20 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky, že účastník
 • prokáže, že
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
  • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Vysoké školy

Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, studijního programu veterinární lékařství a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

Je zakázáno poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání.

Další opatření

Součástí vzdělávání nesmí být zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů.

Součástí vzdělávání nesmí být sportovní činnosti, s výjimkou:

 • mateřských škol,
 • oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
 • sportovní činnosti v Královéhradeckém kraji, Plzeňském kraji a Karlovarském kraji konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání a za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti.

Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Přijímací zkoušky na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti. Nostrifikační zkoušky podle školského zákona se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti.

pdfÚplné znění mimořádného opatření 

pdfÚplné znění doplňujícího mimořádného opatření

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317